Aktuellt

Andra världskrigets tre slutdatum i Europa

Andra världskriget slutade med Nazitysklands ovillkorliga kapitulation i princip på tre olika datum i Europa. Minst känt är antagligen den...

2020-12-27 17:18

Vaccinationen mot Covid-19: Glöm inte din gula vaccinationsbok - kan vara nödvändig för att kunna resa

Med vaccinationerna mot Covid-19 igång, så tål det att påminnas om att du inte ska glömma din vaccinationsbok när det är dags för dig att vaccinera dig. Det kan införas reserestriktioner i länder som vaccinerar, eller lyftas inreseförbud om man är vaccinerad. Men man kan behöva bevisa detta.
Vaccinationsbok
Redan innan coronakrisen fanns det i vissa länder krav på vaccinering för inresa, rent av även för transfer på flygplatsen. Ett sådant som jag ur minnet minns i samband med att vi noterade Kilimanjaro var Etiopien, där man behövde vara vaccinerad mot gula febern för att ens få mellanlanda (med Ethiopian) i bolagets Afrika-hub Addis Abeba.
Ethiopian på Kilimanjaro Airport

Nu flög vi själva med Qatar över Doha, men jag tog en vaccination mot gula febern ändå. Utifall att något flyg skulle bli inställt vill man inte bli begränsad i möjlighet till alternativ hemresa på grund av avsaknad av ett vaccin.

Poängen är att det inte är osannolikt att olika länder kan komma att införa vaccinationskrav för inresa, alternativt att man kan slippa två veckor karantän om man har blivit vaccinerad. Exakt hur det kan se ut kan vi bara spekulera kring just nu eftersom det inte finns länder med omfattande vaccinering än.

Så när du tar din vaccination ska du inte glömma din vaccinationsbok, där alla dina vaccineringar är införda. Har du husdjur så är detta en bok motsvarande den ditt husdjurs vaccinationer hittas i, fast för oss tvåbenta däggdjur. 

Den är gul och internationellt känd där kraven på vaccinationsbok finns och ska betraktas som en värdehandling. Ha alltid med den vid utlandsresa oavsett. 

Kommersiella utförare av vaccineringar brukar kunna dela ut dessa till kunder, men jag är osäker på om dessa även finns på vårdcentraler. Har du inte en vaccinationsbok, se till att skaffa den. Klisterlapp, underskrift och stämpel på utförd vaccinering mot Covid-19 kan vara värd mycket framöver och öppna gränser.

Särskilt om den nya coronanationalismen fortsätter där man försöker trycka till andra länder för att framhäva sig själva.

Kommer du ens ihåg vilka vaccinationer du har tagit? 

Har du t ex blivit vaccinerad mot gulsot på grund av förekomsten av detta hos ett barn eller personal på ditt barns dagis? Vaccinerades du en, två eller tre gånger och har således tillfälligt eller permanent skydd? När tog du vaccin mot stelkramp och difteri sist?

Din vaccinationsbok kan hjälpa dig komma ihåg.
Nedan följer läsarkommentarer. Dessa är inte en del av det redaktionella innehållet och är respektive kommentators ansvar. Kommentatorer som följer kommentarsreglerna kan bli vitlistade, annars raderas kommentarerna automatiskt. Vitlistning sker ungefär en gång i veckan och raderade kommentarer kan då återpubliceras.

51 kommentarer:

 1. Snart kommer riksdagen att rösta om införande av en ny pandemilag. Då kan det vara bra att känna till vad en av remissinstanserna skriver.
  https://www.thenhf.se/wp-content/uploads/2020/12/NHF-Sweden-remissyttrande-S2020-09214.pdf

  SvaraRadera
  Svar
  1. Thenf är foliehattar och stråltanter. Frivillig remissinstans menar du.

   Radera
  2. Har väl ungefär samma tyngd som om jag gör ett remissyttrande.

   Radera
  3. Jo de är nog lite udda, men en hel del av det de framför där är rimligt. Det är problematiskt att införa lagar som ger regering/riksdag möjlighet att runda viktiga delar av grundlagen som tex mötesfrihet, även att kunna införa reseförbud.. Det är ju som vanligt inga problem om man har goda intentioner, men man vet ju inte hur det blir sen..

   Radera
  4. "En remissinstans är en organisation eller myndighet som bjuds in att svara på en remiss, till exempel beträffande nya lagförslag. Med sina specialkunskaper förväntas remissinstanserna kunna ge lagstiftaren ökad kunskap om ett lagförslags nytta och konsekvenser." - https://sv.wikipedia.org/wiki/Remissinstans

   Det är rätt ohederlig om man utger sin organisation för att vara något man inte är.

   Och det är rätt uppenbart att en organisation som den här som lobbar för alternativmedicin och antivaxxing, att sjukvården var bättre på ismannens tid, med egen medlemsavgift och propagandatidskrift, inte är någon remissinstans annat än i sin fantasi. Ren fejk för lättlurade. En ren scam.

   Radera
  5. @Svinto
   Lika ohederligt att bara ta med valda delar av texten du refererar till.

   "Det står också var och en fritt att svara på en remiss, och komma in med synpunkter, men räknas då inte som remissinstans."

   Samma källa

   Radera
  6. Bra, då är vi överens Göran J: "räknas då inte som remissinstans".

   Således hade du fel när du påstod att stråltanterna och foliehattarna är en remissinstans.

   Radera
  7. Jo, det var ju frestande att utelämna sista stycket men det vore ju lika oärligt.

   Faktum kvarstår dock. Föreslagen pandemilag strider mot vår grundlag och även EU´s och FN´s mänskliga rättigheter.
   Som jag har förstått det gäller fortfarande vår grundlag.

   2 kap. Grundläggande fri- och rättigheter

   1 § Var och en är gentemot det allmänna tillförsäkrad

   3. mötesfrihet: frihet att anordna och delta i sammankomster för upplysning, meningsyttring eller annat liknande syfte eller för framförande av konstnärligt verk,
   4. demonstrationsfrihet: frihet att anordna och delta i demonstrationer på allmän plats,
   5. föreningsfrihet: frihet att sammansluta sig med andra för allmänna eller enskilda syften.
   Den som är svensk medborgare är dessutom tillförsäkrad att fritt röra sig inom riket.

   https://riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/kungorelse-1974152-om-beslutad-ny-regeringsform_sfs-1974-152

   Radera
 2. Då den gula boken lätt kommer bli en attraktiv handelsvara kommer den ersättas med en digital variant. Svenska pass har redan stöd för att lagra biometrisk data. Men det är tydligen inga problem att "tappa" sitt Svenska pass 50 ggr på ett år, så det lär väl ligga en lösningen färdig på det problemet med runt hörnet....

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jaså.

   "Du beviljas högst tre vanliga pass under en femårsperiod. När du ansöker om ditt fjärde pass inom samma period beviljas inte din ansökan, om du inte kan visa att du har särskilda skäl för att ytterligare pass ska utfärdas."

   https://polisen.se/tjanster-tillstand/pass-och-nationellt-id-kort/svar-pa-vanliga-fragor-om-pass/#Forlust-stoldanmalan-av-pass

   Du kanske ska se över vilka källor du förlitar dig på, och fundera på varför de tutar i dig lögner.

   Radera
  2. https://www.regeringen.se/contentassets/cdf85e0811994587a45ad52b2c1c8a67/missbruk-av-svenska-pass---omfattning-och-atgardsforslag-ds-201512&ved=2ahUKEwiEp4CMz-7tAhUmpIsKHSS0CC4QFjAGegQIFxAB&usg=AOvVaw36e46UKmICZ7eydrdXZIwn

   Radera
  3. 2015. Du vet att det är 2020 nu?

   Radera
  4. Svårt med "icke-länkar" :
   https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-promemorior/2015/03/ds-201512/

   Jodå, den har några år, men bemödar man sig att läsa utredningen så ser du planerna framåt

   Radera
  5. Som sagt, man får bara ut tre pass på fem år, så inga 50 pass där inte. Reglerna har stramats åt, din första kommentar skildrade något som inte längre gäller.

   Radera
  6. I praktiken om du själv ska resa utanför EU kan du bara tappa ett pass en gång, eftersom man oftast inte släpps ombord om passet går ut inom sex månader. Därmed söker du normalt två pass inom 4.5 år, och om du tappat bort ett pass blir det alltså tre och du slår i taket.

   Radera
  7. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

   Radera
  8. "Det bör inte införas någon absolut begränsning i rätten till nytt
   vanligt pass vid en fjärde ansökan om vanligt pass under en femårs-
   period. I de fall det finns särskilda skäl bör ett vanligt pass kunna
   beviljas. Sådana särskilda skäl kan t.ex. finnas i fall där sökanden upp-
   repade gånger ansöker om pass p.g.a. av resor i arbetet. Särskilda skäl
   att bevilja vanligt pass kan också föreligga i de fall där det finns grun-
   dad anledning att tro att sökanden har varit särskilt brottsutsatt, t.ex.
   att personen ifråga har anmält upprepade bostadsinbrott där bl.a.
   pass har tillgripits. Även i andra fall än de nu beskrivna kan det
   finnas särskilda skäl att bevilja ett fjärde vanligt pass under en fem-
   årsperiod.
   Enligt 2 kap. 8 § RF är en svensk medborgare tillförsäkrad frihet
   att förflytta sig inom riket och att lämna det. Enligt 2 kap. 21 § RF
   får begränsningar i rörelsefriheten för svenska medborgare endast
   göras för att tillgodose ändamål som är godtagbara i ett demokra-
   tiskt samhälle begränsningen får aldrig får gå utöver vad som är
   nödvändigt med hänsyn till det ändamål som har föranlett den.
   En begränsning i rätten till ett nytt vanligt pass får självfallet
   inte stå i strid med den grundlagsskyddade rätten att fritt kunna
   resa in och ut ur Sverige. En person som nekas vanligt pass, bör
   därför fortsättningsvis kunna ansöka om och beviljas provisoriskt
   pass för en särskild resa. Det provisoriska passets giltighetstid och
   dess giltighetsområde bör begränsas till den resa som sökanden har
   planerat. En sådan lösning strider enligt min mening inte mot rät-
   ten för en svensk medborgare att resa in eller ut ur landet.
   Det är idag möjligt att begränsa giltighetstiden för ett provisoriskt
   pass med stöd av 13 § passförordningen. När det gäller begränsning av
   giltighetsområde för provisoriskt pass bör också en sådan bestäm-
   melse införas. Jag bedömer att det är tillräckligt att en sådan begräns-
   ning regleras i passförordningen (jfr 3 § tredje stycket passlagen).
   Begränsningen bör tillämpas ifråga om samtliga provisoriska pass som utfärdas, och inte bara sådana provisoriska pass som utfärdas för den
   person som enligt mitt förslag inte längre har rätt till ett vanligt pass.
   Förslaget innebär att de personer som nekas ett vanligt pass,
   istället får ansöka om provisoriskt pass för varje enskild resa som
   personen under den aktuella tiden. Detta innebär högre kostnader
   för den enskilde, eftersom ny ansökningsavgift måste betalas vid
   varje ansökan. Förslaget kommer också att innebära en viss ökad
   administration för Polisen. Dessa konskevenser uppvägs dock av de
   redovisade fördelarna med förslaget."

   Finns ingen begränsning för provisoriska pass i dagsläget

   Radera
  9. Du kommer inte in i bl.a. USA med ett provisoriskt pass

   Radera
  10. Wow, Sverige införde efter stor vånda och ihärdigt problemförnekande vissa smärre restriktioner efter att det i decennier handlats och bluffats med svenska pass...

   Radera
 3. Måste vara läkemedelsindustrins våta dröm som är på väg att besannas, ser framför mig deras outtröttliga lobbyarbete för ständigt nya pålagor av vaccin för att vara godkänd för att resa.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Bortsett från att Covid 19-vaccinen säljs till EU utan vinst menar du?

   Radera
  2. Sådana erbjudande är vanligt främst vid telefonförsäljning, sen är det meningen att man ska vara fast för ett långsiktigt lukrativt abonnemang.

   Radera
  3. Utan vinst alltså?


   "Du kanske ska se över vilka källor du förlitar dig på, och fundera på varför de tutar i dig lögner" sa en vis man en gång

   Radera
  4. Tanken är väl att det skall bli ett årligt vaccin, så nu handlar det om att ta marknadsandelar, de stora vinsterna tickar in senare under många år.

   Radera
  5. Happy Days, köprekommendation på läkemedelsbolagen nu när dom flyttar fram sina positioner.

   Radera
  6. Nä, två doser vaccin för 30-200 kr/st är knappast någon våt dröm för läkemedelsbolagen. Man hade förmodligen tjänat mer på att sälja diverse läkemedel för behandling av sjuka om man inte utvecklat vaccin. För de billigare vaccinen får du knappt en ask alvedon.

   De vaccin som ligger närmare den övre prisnivån som nämnds ovan, typ Pfizer-Biontech och Moderna kommer dessutom inte kunna säljas i volym till fattigare länder för dessa priser, utan där behöver vaccinen snarare kosta några kronor per dos.

   Radera
 4. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

  SvaraRadera
 5. Helt korrekt. Du behöver bevisa yellow fever vaccine om du reser inom (och kommer tillbaks från) bl.a. sub-sahara africa och vissa länder i sydamerica. Kan man inte bevisa det får man snällt betala för en spruta på flygplatsen. Detta gäller även för inresa till stor del av världen om du varit i något av drabbade länderna inom x dagar.
  Det har redan diskuterats att liknande restriktioner kommer för Covid-19. Bl.a. Quantas har sagt att de kommer kräva det för att ens flyga med dem.
  Jag reser mycket och har alltid vaccinationsboken tillsammans med pass, i plånboken, tillsammans med runt $2000 cash och lite annat, i ryggsäcken, där laptop och lite annat smått o gott ligger. Ryggsäcken har jag med mig i princip dagligen överallt.

  SvaraRadera
 6. Finns det något historiskt exempel på sådan här massvaccinering med ett såpass obeprövat vaccin? Nu är det ju iofs flera olika vaccin vi pratar om, men vad blir konsekvensen om något av dem leder till hyffsat allvarliga biverkningar på lite längre sikt? Med tanke på hur mängden foliehattar tycks öka exponentiellt så har man nog inte råd med något bakslag...

  SvaraRadera
  Svar
  1. Finns inte ett enda exempel i världshistorien där en helt ny teknologi rullats ut i en sån här skala. Inte ens penicillinet slog igenom så här fort. Möjligen gick det fort Hibernalet på 1960-talet när mentalsjukhusen kunde stänga stormavdelningarna och skrota ut dårkistor, spännbälten och tvångströjor på några få år.

   Ärligt talat tycker jag att det här är skitläskigt alltihop. Vi tuggar oss upp för berg-och-dalbanans första stigning. Ingen har gjort det här förr. De säger att allt är uträknat men jag hör den där sortens nyans av stöddighet som man bara hör hos de som tror att de kan räkna ut framtiden. Nemesis brukar älska såna självsäkra människor och ägna dem mycket uppmärksamhet...

   Radera
 7. Sån idioti att man inte bara har en nationell vaccindatabas och låter alla springa runt med en gul bok istället.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Och hur ska hela världens länder och med vilket GDPR-godkännande få tillgång till den databasen? Varför ska man ens ha pass, det finns ju i svensk folkbokföring att man är svensk medborgare?

   Radera
  2. Regeringen vill ju inte genomföra någon folkräkning som skulle kunna bidra till en mer korrekt folkbokföring.

   GDPR sägs inte vara ett problem med föreslagna "CommonPass" :
   https://www.weforum.org/projects/commonpass

   Radera
  3. "MultiPass" hade varit ett fyndigare namn

   (Filmen Fifth Element)

   Radera
  4. Alla vaccinationer mot covid-19 ska registreras i Nationella vaccinregistret, det är vissa vaccinationer som enligt lag måste registreras där.

   Radera
  5. Man får väl plocka ut ett dokument likt passet, kanske ett tillägg till det där det står? UD får jobba fram så andra länder godkänner det. Som det är nu, tappar man bort gula boken är man blank.

   Radera
 8. Finns det något historiskt exempel på sådan här massvaccinering med ett såpass obeprövat vaccin? Nu är det ju iofs flera olika vaccin vi pratar om, men vad blir konsekvensen om något av dem leder till hyffsat allvarliga biverkningar på lite längre sikt? Med tanke på hur mängden foliehattar tycks öka exponentiellt så har man nog inte råd med något bakslag...

  SvaraRadera
 9. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

  SvaraRadera
 10. Senaste vaccinationen var stelkramp efter en rostig fiskkrok gått genom pekfingret. I rent adrenalin drog jag ut det samma håll den gick in, med hulling och allt. Här kunde man varit lite mer eftertänksam och tagit tången...

  SvaraRadera
 11. Lite häpnadsfullt. Har ett svagt minne av att det fanns ett litet beigeaktigt papphäfte där sprutorna noterades på den tiden man gick i låg- och mellan, men den senaste immuniseringen jag "fick" (betala för) detta samma år åtföljdes inte av någon fysisk dokumentation. Skulle det inte gå att hitta i journalerna?

  Å andra sidan är det ett länge känt problem att svenska sjukvårdshövdingar driver inkompatibla system, vilket ingen tycks ha intresse av att lösa.

  I DDR var det i alla fall reda med arkiven! /sark

  SvaraRadera
  Svar
  1. Nej, just i detta avseende har register-Sverige avstått från att ha prdentlig koll och förlitat sig på papperslappar där det ibland satts stämplar. Lika avancerat och spårbart som Pocket Shops rabattstämplar...

   Radera
 12. Någon sån bok har inte jag. Var får man en sån? Google gav inga svar men bloggen hamnade på tredje plats...


  Har mina vaccinationer från barn/skolhälsovård i ett litet grön/vitt häfte men that's it.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det står i bloggposten...

   Radera
  2. Nej det står ju att bloggaren är osäker på var dom finns. Sen en uppmaning om att skaffa en...

   Radera
  3. Du borde kunna gå ut en från samma ställe som du tar ett vanligt vaccin. Jag fick mitt för några år sedan när jag tog fästingvaccin.

   Radera
 13. Bra tips - tack! Skall definitivt använda detta.

  SvaraRadera
 14. Det är tydligen FHM som förser "sjukvårdsinrättningar som vaccinerar mot gula febern" med dessa häften. -Kanske inte varenda vårdcentral som har dessa då.

  https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/v/vaccinationshafte-gula-febern-international-certificate-of-vaccination-or-prophylaxis-40-stycken-international-health-regulations-2005/

  SvaraRadera
  Svar
  1. Slut på lager och kan inte beställas... How sad...

   Radera
  2. Hittade på nätet att man kunde köpa häften utgivna av cdc I USA. Men tveksamt om dessa funkar i Sverige?

   Radera
 15. Har ett nästan förtio år gammalt. Där står inget efter tidigt åttiotal. Får kolla, vill ju kunna resa igen efter vi blivit vaccinerade.

  SvaraRadera
 16. Jag brukar roa mig med att ta en valfri spruta om jag är på vaccinationskliniken med min son t.ex. för att han ska få en TBE-spruta. Så att han får se att jag tar en spruta först. Har bl.a. fyllt på mitt hepatit-skydd och tagit en booster för att fylla på de jag fick som barn (mässling-påssjuka-röda hund tror jag?). Nästa gång blir det nog pneumokocker. Tyvärr har jag inget vaccinationskort med detta men de finns ju i vaccinationsklinikens databas så man kan säkert få utt ett intyg.

  SvaraRadera