Aktuellt

En folkräkning är slöseri, kommer inte ge svar och inte göra dig nöjd

Det finns fler och fler krav på en folkräkning av de som finns i Sverige, men en sådan kommer helt enkelt vara ett slöseri med skattepengar ...

2020-01-27 15:43

MÖP-måndag: Specialförbanden utvecklas för nationellt försvar - och 31:a bataljon ska stödja

Dags för lite MÖP-måndag igen. De svenska specialförbandsystemet ska utvecklas för ökad förmåga inom nationellt försvar. Samtidigt ska 31:a lätta (luftburna) infanteribataljonen på K 3 Livregementets husarer ombildas till en jägarbataljon och inriktas för att stödja just specialförbanden på den sk Udden.
Livregementets husarer.

I Försvarsmaktens underlag till den försvarspolitiska propositionen för åren 2021 - 2025, där den nya utökade krigsorganisationen framgår, ges specialförbanden (Sog och stödjande förband som SHG, STE mfl) utökade uppgifter för nationellt försvar och nationell krishantering.

Nu när de svenska brigaderna ska organiseras mer formellt än tidigare och utökas, så ska även 31:a lätta infanteribataljonen från K 3 Livregementets husarer ombildas till en jägarbataljon, och blir i praktiken inte längre ett sk manöverförband. Specifikt ska man framöver stödja specialförbanden.

Från Försvarsmaktens underlag (PDF):
"En lätt skyttebataljon ombildas till jägarbataljon och inriktas mot att stödja specialförbanden."
Detta betyder att Karlsborg och K 3 får en utökad roll för specialförbanden, där man kan tolka den nya 31:a jägarbataljonen som ett sorts specialförband med lägre kompetensnivå än Särskilda operationsgruppen, Sog, men med större volym. Exakt vad detta stöd kan innebära är oklart, men ett kan vara att Sog inte kommer uppträda helt ensamt, utan tillsammans med jägare från 31:a bataljonen.
Baskerprov pågår.
Specialförbanden har tidigare varit direkt underställda försvarsledningen och ÖB, och man kan nu dra slutsatsen att detta således även kommer gälla 31:a bataljon framöver, som i så fall inte blir en fördelningsresurs (divisionsresurs) utan en nationell resurs som styrs från högsta nivå.

Vidare kommer specialförbanden utvecklas för nationellt försvar. Från underlaget:
"Försvarsmaktens förslag rörande utveckling bedöms skapa goda möjligheter att verka, tillsammans med strategiska partners, inom de tre angivna områdena nationellt försvar, internationella insatser och nationell krishantering samtidigt med hög operativ effekt.
Specialförbanden ska tillföra handlingsalternativ, för den politiska och militärstrategiska nivån, som ligger utanför de reguljära förbandens förmågor. De reguljära stridskrafternas utveckling kombinerat med specialförbandens krav på ökad förmåga inom ramen för nationellt försvar, medför behov av utveckling fram till 2025. För att specialförbanden fortsatt ska ha hög relevans och tillgänglighet med krigsuppgifter mot en kvalificerad motståndare i en högriskmiljö, föreslås fortsatt utveckling även bortom 2025."
Vidare:
"Försvarsmaktens förslag innebär att förutsättningsskapande åtgärder samt en fortsatt ökad inriktning mot nationellt försvar säkerställs. Förmågan ökas vad avser att genomföra gemensamma operationer, nationellt och med strategiska partners. Utvecklingen sker genom ökad interoperabilitet, fördjupat samarbete och gemensamma övningar. Vidare utvecklas funktionerna ledning och logistik."
Specialförbandens förmåga för nationellt försvar ska även utvecklas vidare efter 2026 och fram till 2030.
"Utvecklingen av förmågan mot nationellt försvar fortsätter även efter 2025. I perioden prioriteras en ytterligare utökning av specialförbandens uthållighet och redundans. Utveckling sker genom kvalificerade övningar med strategiska partners nationellt och internationellt. Materiellt föreslås fortsatt tillförsel och utveckling av plattformar för transporter, underrättelseinhämtning och verkan."
Exakt vad som avses hittas i en sekretessbelagd bilaga.

Tydligt är att Sog och specialförbandens vidare utveckling blir för nationellt försvar, inom Sverige eller tillsammans med partners. Vidareutveckling för internationella insatser nämns inte.

Ökad uthållighet och redundans talar för ökad volym, men samtidigt kan detta kopplas till 31:a bataljons inriktning på stöd till specialförbanden, vilket kan vara ett sätt att uppnå just ökad uthållighet och redundans.
Karlsborgs fästning.
Tydligt är i slutändan att verksamheten på Karlsborgs fästning blir ännu mer särskild framöver. Frågan blir då också hur länge man kommer bibehålla anläggningen som öppen fästning?

2 kommentarer:

  1. Har inte jägarförband traditionellt använts som en resurs för spaning på djup på fördelningsnivå? Finns det i så fall några planer på om fördelningarna ska ha egna spaningsresurser?

    SvaraRadera
  2. 31. bör inte beskrivas som infanteriförband eftersom de bär kavalleritradituoner. Däremot är lätt skytte en mer korrekt beskrivning.

    SvaraRadera