Aktuellt

Nya extrema Ygeman-rekord för elpriserna - 630 öre per kWh i södra Sverige på måndagen den 29:e november

"Vi har inte elbrist." - energiminister Anders Ygeman (S) till Expressen 8:e september 2021 Nordpool har nu fastställt elpriserna ...

2019-05-14 09:03

Försvarsberedningen nu publicerad

Försvarsberedningen är nu publicerad på regeringens hemsida. Armén ska omorganiseras till tre mekaniserade brigader, en reducerad motoriserad brigad och en mekaniserad bataljon på Gotland. Territorialförsvar ska upprättas. Marinen ska få robotluftvärn till Visbyklassen och två nya korvetter ska ersätta Gävleklassen, ubåtar ska utökas till fem. Ytterligare en amfibiebataljon ska sättas upp på Västkusten. Flygvapnet ska behålla JAS 39 C/D parallellt med att JAS 39 E införs. Presskonferens pågår, men finansieringen är alltså inte klar. Eventuellt ska yrkesförsvaret avvecklas eller reduceras och ersättas med beredskapskrav.
Hit men inte längre.
Fyra nya formella regementen ska etableras. Norrlands Dragonregemente K 4 blir ett eget regemente i Arvidsjaur istället för ett detachement. Göteborg får ett amfibieregemente. Det ska även etableras två regementen för utbildning av territorialförsvar. Orter som kan vara aktuella är bland annat Falun, Härnösand, Sollefteo och Östersund. Konstigt nog ska territorialförbanden grundutbildas och inte vettigare tillföras 28-årig personal som inte längre är kvar i de andra förbanden.

Artilleriutbildning ska också återinföras i södra rikshalvan i Kristinehamn.

Bemanningen ska ökas från dagens cirka 60 000 personer till 90 000 och detta ska ske genom att grundutbildningen av värnpliktiga ska öka från 4000 till 8000 om året.

Beredskapen för förbanden ska vara från omedelbart tillgängliga (=stående) till senast en vecka efter beslut om höjd beredskap, varefter krigsuppgift ska kunna lösas.

Yrkesförsvarets fortsatta existens är inte tydlig. Eventuellt avskaffas yrkesförsvaret och ersätts istället med ett beredskapskrav och krav på fredstida tillgänglighet stryks.
"Beredningen anser att det är kraven på krigsförbandens beredskap att försvara Sverige mot ett väpnat angrepp som ska vara dimensionerande för krigsorganisationen och därmed för hur resurserna i krigsorganisationen prioriteras. Beredningen konstaterar att tillgänglighetskraven tar sin utgångspunkt i den förutvarande ambitionen och inriktningen att kontinuerligt kunna upprätthålla en viss numerär och förbandsmassa till internationella insatser. Tillgänglighetskraven utgår även från den tidigare inriktningen att all personal i Försvarsmakten skulle vara anställd. Mot bakgrund av den förändrade inriktning som föreslås i denna rapport anser Försvarsberedningen att det inte längre är ändamålsenligt att ställa fredstida tillgänglighetskrav på samtliga förband."
Fredstida tillgänglighetskrav kan översättas till yrkesförband och utgår alltså.

Istället ska man kunna slänga ihop ett tillfälligt beredskapsförband från såtende förband, vad detta nu innebär. Förr var det värnpliktiga under utbildning, vilket också ser ut att bli aktuell även nu.
"Försvarsmakten har i Perspektivstudien (2018) framfört behovet av omedelbart gripbara arméförband som kan utgöra kärnan i allsidigt sammansatta förband av bataljonstorlek. Försvarsberedningen ser också detta behov och föreslår att stående arméförband ska kunna bilda en tillfällig stridsgrupp med hög beredskap. Detta beredskapsförband upprätthåller grundberedskap och är en tillfälligt sammansatt enhet för att säkerställa förmågan att snabbt kunna möta behov av kvalificerade markstridsförband i fredstid. Beredskapsförbandet kan också förstärkas med förband under grundutbildning om dessa har nått en tillräcklig utbildningsnivå.Förbanden ingående i denna enhet varierar över tid och personalen är i beredskap när de ingår i stridsgruppen. Beredskapsförbandet kan och ska därför inte vara ett krigsförband. Vid mobilisering avvecklas denna enhet efter hand som krigsförbanden organiseras."
Med beredskapskraven och frånvaron av pengar kan man nog dra slutsatsen att man snarare satsar på att utbilda värnpliktiga om lott t ex start sommar/vinter för att lösa beredskapskraven, istället för ett stående yrkesförsvar.

En variant kan vara att man rekryterar värnpliktiga till att stanna kvar som yrkessoldater under en kortare period och på så vis löser beredskapsförbandet. Dock ska anställda soldater finnas kvar, även om omattningen ej framgår.
"Försvarsberedningen föreslår att krigsförbanden ska bestå av stående förband samt av mobiliseringsförband och hemvärnsförband. I Försvarsmakten ska det vidare finnas en förbandsreserv och en personalreserv.Försvarsberedningen anser att Försvarsmaktens personalförsörjning ska vila på totalförsvarsplikt, anställning och avtal. Ett nationellt försvar med förmåga att försvara territoriet mot väpnat angrepp kräver en sådan personalvolym att det idag inte är möjligt att förlita sig på en personalförsörjning som enbart baseras på frivillig rekrytering och anställd personal. För att säkerställa en krigsorganisation med tillräcklig volym behöver totalförsvarspliktens möjligheter tillvaratas i större omfattning än idag och betydligt fler behöver grundutbildas med värnplikt. Samtidigt är anställd personal, i form av yrkesofficerare samt kontinuerligt tjänstgörande gruppbefäl, sjömän och soldater, en förutsättning för stående förband. Dessa kommer att vara viktiga för grundberedskapen i fred och i den samlade beredskapen för att ytterst kunna möta ett väpnat angrepp."
De stående förbanden ska dock inte omfatta manöverförband.
"Försvarsberedningen anser att stående förband i armén ska inriktas mot att lösa de funktions-, utbildnings- och beredskapsuppgifter som nödvändigtvis kräver anställd personal. De anställda gruppbefälen och soldaterna i armén bör i övrigt koncentreras till förband vilka har en viktig uppgift för att hantera grundberedskap och gråzonsproblematik redan i fredstid t.ex. säkerhetsförband, vissa jägar- och luftvärnsförband samt vissa lednings- och logistikfunktioner."
I praktiken är beskedet en massiv neddragning av yrkesförsvaret inom de kvalificerade så kallade manöverförbanden.

Den fjärde reducerade motoriserade brigaden ska bara ha två bataljoner och utgå från Livgardet, dvs den andra motoriserade bataljonen flyttas från Skåne, som istället enbart ska sätta upp mekförband till sin mekbrigad.

Gotland får en full mekaniserad bataljon förstärkt med bland annat artilleri och luftvärn.

Artilleriet ska i praktiken fördubblas och nytt artilleri ska skaffas till brigadartilleribataljonerna, medan Archer går över till tre divisionsartilleribataljoner.
"Försvarsberedningen föreslår därutöver att anskaffning av ett artillerisystem till de tre brigadartilleribataljonerna i de mekaniserade brigaderna påbörjas i den kommande försvarsbeslutsperioden. Efter hand som det nya artillerisystemet till de mekaniserade brigaderna levereras överförs Archerpjäserna från 2026 till tre nya divisionsartilleribataljoner."
Stridsgruppen på Gotland ska liksom den reducerade motoriserade bataljonen i Stockholm få ett kompani Archer.

Som skrivet om här på bloggen tidigare kommer robot 70 och 90 att återigen atkiveras som brigadluftvärn.
"Försvarsmakten har påbörjat försbandssättning av robotsystem 70 och 90 till två brigader. Vidare förbandssätts luftvärn ur materielreserven till ett förband på Gotland. Detta är positivt och beredningen konstaterar att det hittills inte funnits något brigadluftvärn i krigsorganisationen. Det är en brist som har begränsat det taktiska uppträdandet med brigaderna.Beredningen föreslår att ytterligare luftvärnssystem ur materielreserven aktiveras för den utökade krigsorganisation. Med befintliga system föreslår beredningen att totalt fyra luftvärnskompanier sätts upp för brigaderna. Därutöver organiseras ett luftvärnsförband för Gotland."
Marinen får som vanligt stå tillbaka. Visserligen ska man ersätta Gävleklassen med ospecificerade nya ytstridsfartyg och få till luftvärn på Visbyklassen, men numerären ökar inte väsentligt eller alls. Man ökar antalet ubåtar till fem från fyra, varav två tids nog ska vara av den nya A26-klassen, men detta är väl enda utökningen av sjöstriden.

Dock dubblas amfibiekåren från ett regemente och bataljon till två, där den nya tydligt placeras i Göteborg.

En brigad ska kunna verka i Finland meddelar försvarsberedningens ordförande på presskonferensen. Med värnplikt som bas kan detta kräva en lagändring, vilket inte nämndes på presskonferensen.
Nedan följer läsarkommentarer. Dessa är inte en del av det redaktionella innehållet och är respektive kommentators ansvar. Kommentatorer som följer kommentarsreglerna kan bli vitlistade, annars raderas kommentarerna automatiskt. Vitlistning sker ungefär en gång i veckan och raderade kommentarer kan då återpubliceras.

32 kommentarer:

 1. Partipiskan viner hårt, till och med utanför riksdagshuset. för att travestera Falty Towers "dont mention the war". 140935 fanns försvaret på "46 plats" på Aftonbladets hemsida. Anna Books flytt från Stockholm var en mer prioriterad nyhet än ledaren om försvaret. Jaak

  SvaraRadera
 2. Göteborg amfibie - antar de kommer husera i Långedrag där KA4 låg?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Militären har ju i alla fall kvar mark och anläggningar där, om det är plats nog är väl frågan.

   Radera
  2. Det blir svårt utan större förflyttningar, för även om anläggningen finns kvar så är det fullt inne på garnisonen och för att upprätta ett nytt Amf-regemente så behöver folk flytta ut därifrån.

   Radera
  3. Köp tillbaka Kviberg från kommunen! Nä, men mer sannolikt så kanske man antingen kan bygga ut vid käringberget, eller så får man väl flytta till typ Hisingen.

   Radera
 3. Herregud vilka illusioner. Återigen kommer manatt tänka der Untergang i filmens senare delar där Adolf i sitt delirium dirigerar arméer som inte existerar och som skall rädda Riket.

  Hur skall allt ovanstående kunna hända utan mer p-e-n-g-a-r? Dags för sossarna att inse att vi behöver satsa minst 1.5%, helst 2%, av BNP?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Varför är det alltid sossarna som ska satsa mer pengar? Varför frågar ingen t.ex. vilka av sina vansinnesprojekt C är villiga att offra för att finansiera försvaret?

   Radera
  2. För att skillnaden på C o S är könet på partiledaren?

   Same shit, different name.

   Radera
  3. Illusionen är helt enkelt vår ekonomi och en massa svarta hål i kommun/landsting som nu börjar visas sig som man tidigare skjutit framför sig med ambitionen att alla ska ha tillgång till samma standard i Sverige

   Antingen måste man acceptera skattehöjningar eller att det kommer vara rejält olika levnadsstandard/service beroende på var man bor i Sverige.

   Radera
  4. @Anonym - kanske för att posterna statsminister, försvarsminister och finansminister innehas av sossar?

   Radera
 4. Tack för en väldigt bra sammanfattning av det 355 sidor stora föralaget, hur du nu hann skumma igenom det men essensen fick du fram.

  Så till den dystra bilagan som sossarna la till och som de 4’s gäng gick i spinn på, typiskt!

  Tycker fortfarande att vi borde ansluta oss till OTAN och därmed få en trygg grund att stå på inför framtiden isf. vara den som katten släpa in!?

  SvaraRadera
 5. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

  SvaraRadera
 6. Försvarsberedningen konstaterar mycket klokt att:

  "Sjöoperativ helikopterförmåga har betydelse både för sjöstrid och för ubåtsjakt. Beredningen prioriterar att datalänk och integration av lätt torped på helikopter 14 påbörjas innan 2025."

  Äntligen!

  Beträffande ubåtar gör försvarsberedningen den korrekta iakttagelsen att:

  "Ubåtarna är svåra att upptäcka och kan bekämpa mål i området där de befinner sig men har, på grund av sin låga fart, oftast en begränsad möjlighet att förflytta sig till ett nytt operationsområde. Antalet ubåtar är därför betydelsefullt. För få ubåtar medför en risk för att ingen ubåt befinner sig på rätt position."

  En självklar konsekvens av denna insikt är att utrusta våra svenska ubåtar med relevant beväpning. Uteslutande torpedbestyckning innebär av lätt insedda skäl en påtaglig begränsning avseende målval och får nog i sammanhanget anses utgöra en suboptimering. Att substantiell långräckviddig bekämpningsförmåga utgör en nyckelkomponent i ett krigsavhållande tröskelförsvar får nog anses vara oomstritt inom professionen. Mot den bakgrunden ter det sig rätt obegripligt att svenska politiker valt att välja bort detta bestyckningsalternativ för de ubåtssystem som för överskådlig framtid kommer att binda en ansenlig andel av försvarsanslagen.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag skulle hellre ha fler ubåtar med (intelligenta) minor och torpeder än lika få men dyrare ubåtar med en handfull sjömålsrobotar var. Om ubåten skall skjuta robot på rejält avstånd måste det ändå finnas någon sensor som ser målet och någon form av kommunikationslänk och då kan man lika gärna kommunicera till lastbilar på landbacken där man kan ha 5-10-20-100 gånger så många robotar på lastbilar.

   Om den politiska utvecklingen går illa kan vi vid en kapprustning inom några år har fler robotar på land än Ryssland har luftvärn på sina fartyg, skall vi bygga ubåtar samt utbilda besättningar hinner vi aldrig ikapp.

   Radera
  2. Moderna ubåtar har akustiska sensorsystem som även på betydande avstånd kan fastställa ett fartygs position och målfaktorer. Men varför begränsa sig till sjömålsrobotar?

   Radera
  3. I praktiken borde sjömålsrobotar förses med mjukvara så de blir användbara som allmålsrobotar för sjö och landmål.

   Ur min lekmannasynvinkel är huvudproblemet att ubåtarna är små och helt enkelt inte får med sig speciellt många robotar. Att komma på fler typer av mål som ubåtarna kan skjuta emot ser jag då inte som speciellt givande.

   Radera
  4. SAAB har ju tagit fram 3 varianter på A26, kust, ocean och ocean er med 80m längd inkl. 3 st cylindrar för tex Thomahawk 18 st. Jag tycker det vore en tröskellösning om ngt. att med möjlighet att störa på egen mark fientliga förband från i stort sett var som helst, kanske lämpligast från västerhavet!?

   Radera
  5. Östersjön har ett medeldjup på 55 m. Hur ska en ubåt på 80 m kunna operera fritt under sådana djupförhållanden? Eller ska dessa bara operera på västkusten?

   Radera
 7. Att grundutbilda värnpliktiga till territorialförsvarsförband finner jag klokt. Det ger rekryteringsunderlag för territorialförsvarets snabbmobiliserade del, hemvärnet och även rekryteringsunderlag för stående förband. Sedan kan 28:åringar från de stående förbanden flöda över som officerare i territorialförsvaret eller hemvärnet.

  Det jag inte gillar är ambitionssänkningen att avveckla de tunga stående förbanden med yrkessoldater. Vi har inte tagit oss råd med en stor förbandsvolym med tung kvalificerad materiel, vi behöver ha alla tunga förband tillgängliga inom timmar för att kunna möta Rysslands rörliga förmåga och göra strategiska överfall omöjliga och orimliga som Rysk upprustning.

  Om vi hade tagit oss råd med en STOR förbandsvolym med tung kvalificerad materiel hade detta kunnat lösas med värnpliktiga förband genom att lägga på 3-6 månaders tjänstgöring för färdigutbildade förband samt ofta kalla in till månadslånga repövningar. Så fungerade det på 1950-1960 talen och nu i Israel med om jag minns rätt ett års beredskapstid med övningar. Detta är dock samhällsekonomiskt dyrt även om det är ett billigt sätt att ha ett jättestort försvar.

  Om vi sänker ambitionen för det vi redan har är det som sagt var enklare för Ryssland att skaffa sig en förmåga att vinna över oss.

  SvaraRadera
 8. https://www.regeringen.se/49a3de/globalassets/regeringen/dokument/forsvarsdepartementet/forsvarsberedningen/slutrapport-14-maj/ds-2019_8-varnkraft---inriktningen-av-sakerhetspolitiken-och-utformningen-av-det-militara-forsvaret-2021-2025.pdf

  SvaraRadera
 9. Rb 70? Är den användbar på det moderna slagältet?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ytterst tvivelaktigt med laservarnare och bländningsutrustning på tilltänkta kvalificerade mål typ attackhelikoptrar.

   Radera
 10. "Vinna över oss" kan ryssen alltid göra om vi står ensamma. Vad det handlar om är att göra ett strategiskt överfall på Sverige så osäkert i fråga om tidsåtgång och inledande framgångar att risken för att vi hinner få hjälp blir avhållande. Så länge inte detta påverkar (S) framgångssannolikhet i nästa val kommer de ekonomiska resurserna att i första hand läggas på annat än försvaret.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Japp, vi behöver en rejäl snabbmobiliserad försvarsförmåga. Och sedan behövs det även uthållighet för att klara så många olika typer av hot och scenarier som möjligt.

   Det vi inte tar oss råd att ha är ett försvar som samtidigt är stort, snabbmobiliseringsbart och uthålligt. Även jag tycker att det skulle bli för dyrt och jag tror inte att det behövs under överskådlig tid. Men om det skulle behövas skulle ett försvar med yrkesförband och värnpliktiga sakta kunna växa till detta i takt med behovet.

   Radera
 11. En stilla undran dock. 3 mekbrigader + mekbat på gotland ska dela på 120strv?

  SvaraRadera
 12. Har man i typiskt svensk självskadebeteende skrotat eller sålt 121:orna?

  SvaraRadera
  Svar
  1. De var väl leaseade och leasingen gick ut. (Några av dessa blev dock ombyggda till specialvagnar men resten blev tilbakaskickade)

   Radera
  2. Men om man verkligen vill ha 2a4:or att bygga om så kan man ju kolla med Schweiz, de har väl en 180st i förråd.

   Radera
 13. Jag undrar hur de tänker ang. artilleriutbildningen i Kristinehamn. Ska det bli ett detachement till ArtReg i Boden? Varför inte låta det bli ett eget regemente när det ändå ska utbilda flera bataljoner och ligger geografiskt långt bort från Boden? Jag hade trott att A1 skulle återupprättas i Linköping/Kvarn annars.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Gjorde lumpen i Kristinehamn. Finns ingen anledning att förlägga detta i Kristinehamn. Regementsområdet används till annnat idag.
   Däremot skulle Villingsberg eller Karlskoga vara bättre förläggningsorter då de ligger på eller nära sveriges näst största skjutfält.

   Radera
 14. Och eftersom vi diskuterar Villingsberg så kanske någon form av infanteri också kunna förläggas dit då det som sagt finns ett riktigt fint skjutfält där.

  SvaraRadera
 15. Ytterst märkligt att man inte preciserar något så när hur många Gripen C/D som ska behållas. Tidigare har det talats om 40-60 flygplan. Att behålla alla 96 C/D som vissa har föreslagit är helt orimligt inte minst av personella och ekonomiska skäl.

  SvaraRadera