Aktuellt

En folkräkning är slöseri, kommer inte ge svar och inte göra dig nöjd

Det finns fler och fler krav på en folkräkning av de som finns i Sverige, men en sådan kommer helt enkelt vara ett slöseri med skattepengar ...

2019-04-11 09:28

"Minskningen bedöms inte påverka den verksamhet som finansieras från anslaget"

Regeringen medger att en massa myndigheter och organisationer har fått för mycket pengar, och kan dras ner utan att det påverkar verksamheten. Det kallas "[m]inskningen bedöms inte påverka den verksamhet som finansieras från anslaget" och berör elva punkter i vårändringsbudgeten. Det handlar om allt från neddragningar på psykiatri till förmån för att göra ett kapitaltillskott till ett apoteksbolag, till att man drar ner på polisen.
Rosenbad, Ratoshuset, Sagerska palatset, Arvfurstens paalts, Operan och riksdagen.
Om det finns brister i de berörda verksamheterna är det alltså medvetet och avsiktligt från regeringens sida, eftersom neddragningarna inte anses påverka (=försämra) verksamheten, utan regeringen är nöjd med den som den är.

Följande beslut bedöms alltså inte påverka verksamheten, och visar tydligen att massa statliga verksamheter får mer pengar än de behöver.
"Regeringens förslag: Anslaget 1:12 Riksgäldskontoret minskas med 6 000 000 kronor.Skälen för regeringens förslag: För att finan- siera den ökning av anslaget 5:1 Länsstyrelserna m.m. under utgiftsområde 1 Rikets styrelse som sker i syfte att länsstyrelserna bättre ska kunna genomföra tillsyn mot penningtvätt och finan- siering av terrorism bör anslaget 1:12 Riksgälds- kontoret minskas med 6 000 000 kronor.Minskningen bedöms inte påverka den verksamhet som finansieras från anslaget."
För att regeringen ska kunna höja anslaget till rikets styrelse, dvs sig själva, så drar man ner på Riksgäldskontorets budget. Vilket tydligen inte påverkar verksamheten
"Regeringens förslag: Anslaget 1:1 Polis- myndigheten minskas med 232 000 000 kronor.
För att finansiera den ökning av anslaget 1:6 Kriminalvården som sker med anledning av att ansvaret för vissa transporter av frihets- berövade överförts från Polismyndigheten till Kriminalvården minskas anslaget, baserat på underlag som myndigheterna lämnat, med 230 miljoner kronor.[...]Regeringen anser mot denna bakgrund att anslaget 1:1 Polismyndigheten bör minskas med 232 000 000 kronor. Minskningen bedöms inte påverka den verksamhet som finansieras från anslaget."¨
Polisens verksamhet påverkas tydligen inte av att 232 MSEK tas bort från anslaget. Så om du tycker att du som brottsoffer inte får den uppmärksamhet du hoppas på, så var detta alltså avsiktligt från regeringen, eftersom 232 MSEK inte påverkade verksamheten. Nu sägs detta bero på att Kriminalvården tagit över polisens arbete men chefen för polisområde Storgöteborg Erik Nord skriver att polisen idag genomför dessa körningar. Man får väl anta att med neddragningen så kan polisen sluta agera taxi åt Kriminavården och inte längre skjutsa fällda och misstänkta brottslingar kors och tvärs.
"Regeringens förslag: Anslaget 2:4 Krisberedskap. minskas med 12 500 000 kronor. Skälen för regerings förslag: För att finansiera ökningen av anslaget 1:2 Säkerhets- polisen under utgiftsområde 4 minskas anslaget 2:4 Krisberedskap med 12 500 000 kronor. Minskningen bedöms inte påverka den verksamhet som finansieras från anslaget."
Krisberedskapen påverkas inte av en neddragning på 13 MSEK.

En av de mest intressanta är den följande:
"Regeringens förslag: Anslaget 1:8 Bidrag till psykiatri minskas med 90 000 000 kronor.Skälen för regeringens förslag: För att finansiera ökningen av anslaget 1:17 Kapital- insatser i statliga ägda företag under utgiftsområde 24 Näringsliv som sker i syfte att finansiera ett kapitaltillskott till Apotek Produktion & Laboratorier AB minskas anslaget 1:8 Bidrag till psykiatri med 90 000 000 kronor.Minskningen bedöms inte påverka den verksamhet som finansieras från anslaget."
Tycker du att det verkar vara lång kö till psykiatrin, så var det avsiktligt, för ytterligare neddragningar om 90 miljoner kronor (eller låt oss säga 90 stycken psykiatriker eller psykologer) påverkar alltså inte verksamheten.
"Regeringens förslag: Anslaget 2:2 Arbetsdom- stolen minskas med 1 500 000 kronor.Skälen för regeringens förslag: För att bidra till finansieringen av de ökade anslagen i denna proposition anser regeringen att anslaget 2:2 Arbetsdomstolen bör minskas med 1 500 000 kronor. Minskningen bedöms inte påverka genomförandet av Arbetsdomstolens verksamhet."
Köer för att få din sak prövad i Arbetsdomstolen? Som det ska vara, detta påverkas inte av att man drar ner på anslagen.
"Regeringens förslag: Anslaget 2:4 Medlingsinstitutet minskas med 3 500 000 kronor.Skälen för regeringens förslag: För att bidra till finansieringen av de ökade anslagen i denna proposition anser regeringen att anslaget 2:4 Medlingsinstitutet bör minskas med 3500000 kronor. Minskningen bedöms inte påverka genomförandet av Medlingsinstitutets verksamhet."
"Regeringens förslag: Anslaget 2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor minskas med 17 500 000 kronor.Skälen för regeringens förslag: För att bidra till finansieringen av de ökade anslagen i denna proposition bör anslaget 2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor minskas med 17 500 000 kronor.Minskningen bedöms inte påverka de verksamheter som finansieras från anslaget."
Häpp. Både Medlingsinstitutet och universitet och högskolor har uppenbarligen fått mer pengar än de behöver och påverkas inte av neddragningar.
"Regeringens förslag: Anslaget 1:10 Klimat- anpassning minskas med 55 000 000 kronor.Skälen för regeringens förslag: Anslaget får bl.a. användas för utgifter för att förebygga och begränsa samhällets sårbarhet till följd av klimat- förändringar såsom förebyggande och kunskaps- höjande insatser, utredningar, samordning, planer samt delfinansiering av åtgärder för skredsäkring längs Göta älv.Riksdagen beslutade att anvisa 145miljoner kronor mer till anslaget jämfört med regeringens förslag i budgetpropositionen för 2019 (bet. 2018/19:MJU1, rskr. 2018/19:98). För att bidra till finansieringen av de ökade anslagen i denna proposition anser regeringen att anslaget 1:10 Klimatanpassning bör minskas med 55 000 000 kronor.Minskningen bedöms inte påverka den verk- samhet som finansieras från anslaget."
Får vi några skred längs Göta Älv så hade de skett ändå, för neddragningar om 55 MSEK  påverkade inte verksamheten.
"Regeringens förslag: Anslaget 1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur minskas med 8 000 000 kronor. Skälen för regeringengs förslag: För att finansiera ökningen av anslaget 1:1 Naturvårds- verket under utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård bör anslaget 1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur minskas med 8 000 000 kronor. Minskningen bedöms inte påverka den verksamhet som finansieras från anslaget."
"Regeringens förslag: Anslaget 2:2 Ersättning för särskilda tjänster för personer med funktions- nedsättning minskas med 2 000 000 kronor.Skälen för regeringens förslag: För att finansiera ökningen av anslaget 1:18 Myndigheten för digital förvaltning under utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning minskas anslaget 2:2 Ersättning för särskilda tjänster för personer med funktionsnedsättning med 2 000 000 kronor.Minskningen bedöms inte påverka den verksamhet som finansieras från anslaget i och med att minskningen motsvarar verksamhet som övertas av Myndigheten för digital förvaltning."
Så, man tar alltså pengar från anslagen för personer med funktionsnedsättning och finansierar Myndigheten för digital förvaltning.
"Regeringens förslag: Anslaget 1:12 Stödåtgärder för fiske och vattenbruk ökas med 9000000 kronor. [...]

Anslaget beräknas av denna anledning minska med 9 miljoner kronor 2020 och 3 miljoner kronor 2021 och 2022. Minskningen bedöms inte påverka den verksamhet som finansieras från anslaget."
Här ska pengarna eventuellt komma från EU istället, så det kanske faktiskt inte påverkar verksamheten som finansieras från anslaget.
"Regeringens förslag: Anslaget 1:17 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur minskas med 229 700 000 kronor. [...] Sammantaget bör därmed anslaget 1:17Åtgärder för landsbygdens miljö och strukturminskas med 229 700 000 kronor.Minskningen bedöms inte påverka den verksamhet som finansieras från anslaget eftersom minskningen till övervägande del består av medel som tillfördes anslaget för att fördelas vidare till andra anslag."
Ni hängde med där?

Sammantaget är det ju glädjande för oss oskattebetalare att man uppenbarligen kan dra ner några miljoner här och några miljoner där utan att verksamheten påverkas. Uppenbarligen finns det gott om utrymme för sänkt skatt när slöseriet med skattemedel reduceras.

38 kommentarer:

 1. Nu får du rätta mig om jag har fel, men är inte tanken med flytten av pengar från polismyndigheten till kriminalvården just att få KV att göra det som är tänkt i större utsträckning, dvs transportera fångar? Dvs, eftersom KV inte har kapacitet och polisen fått göra det, är det väl fullt logiskt att _ge_ dem kapacitet och låta polisen sluta göra KVs jobb?

  Total budget polismyndighet + KV är alltså oförändrad jmf med M+KD-budgeten.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Vi ponera då att Polisen helt sonika slutar köra fångar, med hänvisning till budgetkorrigeringen.

   Då kriminalvården i sin tur misslyckas med detta vad händer då?

   Eller troligare, Kriminalvården får handla upp tjänsten och en av de som offereras är Polismyndigheten :)

   Radera
  2. Min erfarenhet av att ha med Kriminalvårdens transportenhet och göra inom arbetet är att de är helt värdelösa och ineffektiva. Ofta slutar det med att polisen får göra jobbet därför att man saknar resurser för akuta (inom 24h) transporter och personen verkligen behöver flyttas.

   Jag tänker hur svårt kan det vara att köra taxi åt kriminella men uppenbarligen går det att göra det både dyrt och dåligt.

   Radera
  3. Givetvis är det här inte nåt man gör över en natt. Men cheferna i staten är kanske mer inkompetenta än vad jag vågar föreställa mig.

   Berättelser från bekanta kriminalvårdare säger att det absolut finns kompetens inom transportenheten men brist på resurser. Polisen och KM får lösa problemet tillsammans.

   Radera
  4. Joakim (09:48), du har helt rätt i hur tanken verkar ha varit. Problemet skulle snarare vara att om vitsen är att avlasta en polis som har för mycket att göra i kombination med personalbrist, så skulle Kriminalvården behöva Polisens medel för denna verksamhet UTAN att Polisen förlorar desamma. Om tanken är att de poliser som idag kör dessa transporter ska göra något annat efterfrågat inom Polisen istället, vill säga. Annars försvinner ju dessas lönemedel, och vad är vinsten då med att flytta transportverksamheten till Kriminalvården?

   Radera
 2. Undrar hur det kommer låta om "minskningen" verkligen påverkade "den verksamhet som finansieras från anslaget".

  SvaraRadera
 3. Om jag läser höstbudgeten 2018 ökas anslagen till psykiatrin med en halv miljard, nu justeras ökningen ner till ca 400 miljoner då? Kan bloggaren vara vänlig att förklara hur det är en "neddragning"?

  För det andra förutsätter resonemanget i inlägget att man kan lösa ett problem helt enkelt genom att kasta pengar på det. Antagligen dräller inte gathörnen av arbetslösa välutbildade, erfarna barnpsykiatriläkare, så det är ju helt enkelt möjligt att man inte kan göra av med de där sista 90 miljonerna på nåt vettigt sätt och att pengarna gör bättre nytta nån annanstans.

  Om man drar en parallell till försvaret skulle vi knappast kunna fördubbla försvaret genom att kasta dubbla budgeten på det 2019. Det ska köpas materiel, personal ska utbildas, osv osv vilket tar tid i anspråk. Bättre då att justera anslagen utefter den takt man faktiskt kan använda den ökade kassan, så klart.

  SvaraRadera
  Svar
  1. "För det andra förutsätter resonemanget i inlägget att man kan lösa ett problem helt enkelt genom att kasta pengar på det."

   Mycket bra!, men det gäller de flesta områden!

   Bygg kompetens först (börja med kunskapsbaserad skola)och efter det verksamhetsområdena. Så kanske vi kan vända skutan om en generation eller så...

   Radera
  2. Iofs just ang försvaret så har det väl mämnts tidigare av sign Kristian att t.ex. det brittiska försvaret går fondera delar av mtrlanslaget.

   Radera
  3. Men isåfall borde det finnas ett överskott på 90 miljoner i slutet av budgetåret?

   Annars har man ju gjort av med pengar på fel saker, för regeringen kan ju inte ha fel i sin bedömning?

   Radera
  4. @Stoikheion:

   Det finns alltså absolut ingen som går läkarprogrammet idag på någon svensk (eller utländsk?) skola som skulle kunna kvalificera sig som barnpsykiater, är det det du menar?

   Radera
  5. De 90 miljonerna kanske skulle göra nytta genom att utbilda just de där barnpsykatrierna som nu inte står i gathörnen och väntar på arbete.

   Istället för att läggas på administratörer som dokumenterar bristen på barnpsykiatriker Gång på gång... Budgetår efter Budgetår.

   Radera
  6. Jo, fast rimligtvis ska dom då inte till psykiatrin, där betalas ju mest löner till färdigutbildade psykiatrer.

   Att vi har läkarbrist kan vi åtminstone delvis tacka läkarnas eget fackförbund för, faktiskt.

   Radera
  7. Ja, läkarna har effektivt lobbyarbetat för att begränsa antalet utbildningsplatser på läkarlinjen.

   Sedan att svenska läkare har lägst andel patientbesök inom EU är väl iofs systemfel.

   Radera
  8. Klart att det finns!? Likväl som inkompetens.
   Det var en generell strävan jag efterfrågade.

   Radera
 4. Enligt lätt åtkomlig information på internet från kriminalvårdens webbplats så började kriminalvården ta över fångtransporterna från polsen för ungefär en vecka sedan (1 april). Eftersom förändring tar tid så kommer krimvården att successivt ta över en större del av transporterna under året . Om Erik Nord, som är nån form av chefsperson, inte känner till det här så bör han kanske överväga att ta ut pension eller säga upp sig och spendera lite mer tid med familjen istället.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Nu är du lite hård. Nord har kanske lite mera lägesinfo än vad du har och inser att KVs kapacitet är begränsad oc därför kommer Polisen trots färre resurser behöva göra arbetet ett tag till.

   Radera
  2. Lägesinfo? Om vadå? Att polisen helt enligt plan fortfarande utför de där transporterna? Vad skulle det förändra?

   Radera
 5. Påminner om hur regimens ministrar är hemma sjuka, t.o.m.vårdas på sjukhus, utan att sjukanmäla sig, för att slippa gå ned i lön. Regeringskansliet lät som bekant meddela att ministrarnas arbete inte påverkades ens av sjukdom så grav att inneliggande vård krävdes.

  Vilket iofs är en utmärkt beskrivning av deras prestationer.

  Den som vill kan googla på "Bara en minister i regeringen har sjukanmält sig – på tre år"

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det är väl lugnt, hon SD-tanten som är Åkessons svärmor dök väl inte upp på flera år utan att behöva gå ner i lön?

   Radera
  2. Du har gott om exempel på riksdagsmän som knappt sätter sin fot i riksdagen.
   EU är väl ännu värre men bidragsfusk som standard.

   Radera
  3. Det kan stämma. Det jag talar om är emellertid ngt annat, nämligen ministrar med ministerportföljer.

   Radera
  4. Vad gäller simpla riksdagsledamöter har "Liberalerna" i särklass högst frånvaro. Äntligen får vi alltså här svaret på vad det är som skulle vara "liberalt" med folkpartisterna!

   Radera
 6. Tanken är väl att minska kvaliten i myndighetsutövningen. Att man har haft en massa överkvalite.

  SvaraRadera
 7. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

  SvaraRadera
 8. +1 på den posten.

  Nu har jag inte direkt lusläst tidigare budgetar men det här verkar vara något alldeles extra.

  I min värld så har man åtaganden i stil med skola, vård, omsorg, infrastruktur, trygghet och försvar.

  Blir det pengar ÖVER så kan man antingen bränna det på annat eller sänka skatterna.

  Nu HÖJER man skatten och DRAR ned på ovan åtaganden och sen lägger man pengar på sånt som små jäkligt högljudda minoriteter kräver.

  (min definition av minoritet; alla som står utanför majoritetssamhället i form av religion, sexuell läggning, eller önskad nationstillhörighet/etnicitet (för man kan ju välja att bli svensk också nuförtiden...))

  Som lök på laxen får man dessutom dagligen sk1t för att man råkar ingå i majoritetssamhället och betalar kalaset.

  Någon annan än mig som fick elräkning från ellevio på 3500kr i kvartalet. Sen har vi skatten på det och en elräkning under vintermånaderna på 2000kr!
  En taskig månad åker vi således på 8500kr när ovan räkningar sammanfaller.
  Här känner iallafall jag att man som regering borde prioritera att elräkningarna inte skenar...

  Sen har det väl inte undgått någon att 9000 afghanistanamnestin sades kosta 4 miljarder när den röstades igenom och nu har man dragit ned på äldreomsorg med just 4 miljarder. Visst är det olika kostnadsposter men "vi har råd" sas de ofta vid tiden för amnestin.

  Vad händer när majoritetssamhället får nog?
  Våldet har ju eskalerat något enormt så ribban är rätt låg om majoritetssamhället skulle få för sig att göra samma sak.
  Tag valfri feminist-tweet mot CIS män och byt ut det mot jude eller muslim (troligtvis blir det muslim för ingen i majoritetssamhället har något emot judar, snarare tvärtom) så ser det inte så kul ut, men det skall vi behöva lyssna på 24-7.

  Vi är absolut inte där men det finns gott om exempel i historien när majoritetssamhället ruttnat på att bli hunsade av odrägliga minoriteter och gör samma sak tillbaka.

  Jag tycker man leker med elden rejält här och i ett par länder i EU har man redan börjat pusha tillbaka, Italien, Ungern, Visegrad, Grekland, Danmark, Norge och vilka mer?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Glömde Österrike och det sprillans nya partiet i Belgien, och i Tyskland har väl AfD brutit lite ny mark. Sannfinländarna.

   Radera
  2. Du förstår att 300 miljoner (som neddragningar i äldreomsorgen landar på) inte är samma sak som 4 miljarder va? 1 miljard är 1000 miljoner. Vi har dessutom fått ca 20 miljarder i skattesänkningar 2019 (tack vare M+KD) så att påstå att vi "inte har råd" är ju bara trams. Det är en fråga om prioriteringar.

   För övrigt är det intressant (och tragiskt) hur man nu börjar ursäkta fascister och nazister med att det är minoriteternas fel egentligen...

   Radera
  3. Mig veterligen finns det inga fascister eller nazister vare sig i Sverige eller ute i europa som någon ursäktar.

   NMR och deras gelikar fick väl 16 000 röster i senaste valet, alltså ingenting.

   Kallar du SD, KD och M. danmnar, ungern osv för fascister eller nazister är du snett ute, lika snett ute som vår regering.

   Radera
 9. Det är ju genialiskt att första utlova en satsning på område X med 500 miljoner år 1 och sen vid budgeten år 3 så skär man ner grundanslaget med lika mycket pengar.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Försvaret har det problemet, budgeten öronmärker X miljarder till satsning Y.

   För att få dra igång satsning Y krävs riksdagsbeslut.

   Man förhalar det och i slutändan så får försvaret betala tillbaka hela summan :)

   Inte värdigt en regering tycker jag men så fungerar det tydligen i realpolitik.

   Radera
 10. Pga osäkerheten med budget (det utdragna valet) så har väl de flesta myndigheter planerat ganska snålt ett år framåt. Säkrat basverksamhet och de redan pågående projekten som är svåra att pausa.
  Jag tror det kan vara anledningen till beskrivningen men det är dock en gissning från min sida.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Eller så är det politiskt skitsnack om inte uppdragen går att utföra längre.

   Radera
 11. I publikt (statens tjänstemän fackförbundstidningen ) står det om krisen i kriminalvården.
  Kriminalvården hade begärt ytterligare 800 miljoner kronor för 2019. Nästan en halv miljard kronor av den summan syftade till att täcka tidigare underskott, som enligt myndigheten delvis beror på ett underfinansierat transportuppdrag tidigare år. Några pengar för detta får Kriminalvården inte, myndigheten får enbart de medel man begärt för transportverksamheten för i år och för utbyggnaden av anstalts- och häktesplatser. Totalt 335 miljoner.

  Det är intressant att titta på vad myndigheter begär för att kunna utföra sitt uppdrag vs vad de har tilldelats.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Men då skall ju myndigheten inte utföra uppdragen, det går ju inte, ingen bil, ingen bensin, ingen lön eller så kan man lösa bitarna ändå. Förändring kommer av långsamt strypande tvång isf uppenbar offentlig plan. Och alla verkar glada över det.

   Radera
 12. För att återkoppla till transporter av penningtvättare så tycker jag att sjöfartsverket kan ta över dom så at dom har något att roa sig med och skulle dom behöva slå en sjua så är det ju bara att hovra!?

  SvaraRadera
 13. Röstar man på C och FP, så släpper man fram sossarna. Hoppas alla förstår det till nästa val

  SvaraRadera
  Svar
  1. Skatt är Stöld: Visst! ... Och för att vara på den riktigt säkra sidan så lägger man sin röst S ... d.v.s. den äkta varan!

   Radera