Aktuellt

Klimatanpassning behövs nu - men vill det offentliga betala?

Eventuella effekter av en klimatförändringsdämpande politik låter vänta på sig decennier, om de alls fungerar när resten av världen ökade CO...

2019-03-13 11:30

Gästinlägg: Socialdemokraternas försvarspolitiska inriktning mot 2025?

Nedanstående är ett gästinlägg signerat Sebastian Merlöv (S).

Debatten kring den framtida försvars- och säkerhetspolitiken börjar just nu komma upp i varv och man kan ta del av hur olika experter och politiska partier föreslår i vilken väg man ska gå.
Pansarpatina.
Jag som socialdemokratisk politiker, med stort intresse (och förhoppningsvis visst kunnande) kring försvarspolitik, har varit frustrerad under en tid att vi som är landets största parti inte tydligare tar till orda i denna fråga. Särskilt då jag vet att både kompetens och kunnande finns inom partiet.
Ändå har vi visat att med Peter Hultqvist som försvarsminister så har vi för första gången på länge en minister som tar försvaret på riktigt allvar. Vi har Björn von Sydow som ordförande i Försvarsberedningen som också har en stor och viktig erfarenhet inom området.

Försvarsdebatten just nu

Debatten präglas just nu av att man övertrumfar varandra kring nivåer av BNP, anskaffande av nya, ofta avancerade vapensystem, vill utöka armén till 5 mekaniserade brigader, fler fartyg m.m.

Det är sannolikt sammantaget investeringar som sannolikt skulle kräva att vi gick upp i samma investeringstakt som under beredskapsåren vilket inte är realistiskt. Det riskerar också att bli ett lapptäcke där man vill ”bocka av” så många vapensystem som möjligt men där inget är tillräckligt robust eller går att kombinera tillräckligt bra i en sammanhållen doktrin så att man får tydliga 1+1=3-effekter.

Jag saknar också en diskussion kring de konkreta slutsatserna som Försvarets ”Perspektivstudien” eller Försvarsberedningens ”Motståndskraft” landar i där hybridkonfliktens alla scenarier är ett återkommande tema och militär konflikt bedöms som trolig i det fall en motståndare vill kontrollera mindre delar av svenskt territorium som är strategiskt viktiga i en större stridsplan.

Antingen landar hybriddiskussionen i beredskapspoliser, att stärka upp myndigheter eller uppsättningen av cyberförband. Enskilda åtgärder som sannolikt inte kommer hinna med i en händelseutveckling som en hybridkonflikt oftast innebär. OODA-loopen kommer gå snabbt och beröra funktioner som idag inte är utformade att kunna fungera ihop så snabbt och effektivt som krävs.

Socialdemokratisk utgångspunkt måste bygga på utredningarnas slutsatser

Vi bör utgå från en doktrin som bygger på att säkra försvar av strategiska områden, fixera och fördröja en eventuell motståndare som når vårt territorium och sen slå tillbaka en motståndare så att denne inte kan uppnå sina operativa mål – utnyttja svenskt territorium för att kunna påverka sin huvudmotståndare.

Att med givna parametrar utifrån möjlighet att skala upp, återta nationell förmåga samt maximera effekten både utifrån budget och förmågan att producera krigsförband av olika typ.

2+3 brigader

Att förutom de befintliga två mekaniserade brigaderna upprätta tre lätta brigader med placering i Norrland, Stockholm och Götaland med huvuduppgift att försvara och fördröja en motståndare och där de två planerade mekaniserade brigaderna därmed frigörs att kunna slå tillbaka motståndare och inte bindas upp. Förslaget motsätter inte en förstärkning av Gotland eller upprättandet av ytterligare en amfibiebataljon. Befintliga bataljoner med specialförmågor såsom tex luftburna och underrättelsebataljonen behålls givetvis.

De lätta brigaderna bör också bli en central komponent i ett hybridmotstånd då man i denna gråzon kan behöva personal på plats med kort varsel, som är förövad i sitt territorium, och där man kan verka på ett sätt som inte upplevs dramatiskt eskalerande med bepansrade fordon och tung beväpning.

Uthålligheten är också viktig där dessa brigader till större del än mekaniserade brigader kan nyttja civila resurser kring underhåll och sjukvård.

Fyra förmågor ska känneteckna dessa lätta brigader:

• Förmågan att med egna resurser och vapensystem bedriva tredimensionell strid (direkt, indirekt eld samt minor/fältarbeten)
• Bli ett av nordens främsta förband inom urban krigföring
• Bemästra mörkerstrid till en fördel gentemot motståndaren
• Vinterförmåga. Större krav för den norra brigaden men för att säkra upp uthållighet och möjlighet att verka över hela landet vid behov ska alla brigader ha denna förmåga.

Materiel till de lätta brigaderna ska bestå av fordon som är kostnadseffektiva, mobila och så låga kostnader och underhåll som möjligt med primärt TB14 och TB1522 för de två södra brigaderna och BV206-BV401 för den norra brigaden.

Vapensystem är samtliga som är kända inom Försvarsmakten där indirekt eld primärt stöds genom 81 och 120 mm granatkastare, pansarvärnsvapen och granatgevär. Det enda nya vapensystemet bör vara lätta manpads likt ”Stinger” för att förhindra att motståndaren kan nyttja helikoptrar eller lågt flygande attackplan fritt. Ingen av materieltyperna innebär att instruktörer kan bli en avgränsade faktor som med ett mekaniserat förband.

De lätta brigaderna kan också utgöra en plattform för att långsiktigt helt eller delvis ”uppgradera” dessa till mekaniserade brigader i det fall man anser att behov och resurser finns för detta.

Nytt specialförband med fokus på hybridkonflikt

Förslaget innebär också upprättande av ett nytt specialförband (benämns Särskilda Motståndsgruppen - SMG) med fokus på hybridmotstånd där dessa kan verka med de lätta brigaderna och Hemvärnet.

SMG:s uppgift är att öka det operativa lokala motståndet i konfliktområden i syfte att stödja och samordna såväl militärt och civilt motstånd lokalt när detta inte kan organiseras centralt.

Förbandet ska ha lokalkännedom och vara väl förövade i de 4–5 strategiska områden som finns i Sverige. Förslagsvis en skvadron per militärregion.

Alltså ingen ersättare till säkbataljonerna eller motsvarighet till de tidiga MP(J)-skvadronerna utan snarare en svensk variant av amerikanska ”Special Forces”, som inte likt DEVGRU eller vår egen SOG ”sparkar in dörrar”, utan jobbar med såväl militära och civila resurser för att vara en ”force multipler” till existerande resurser.

Med fördel är det personer med flera års bakgrund från jägarförband eller motsvarande och som också besitter viktiga civila kompetenser och stora delar av detta förband kan vara tidvis anställda. Dvs vi kan ”Bydena” de främsta inom dessa förband så att deras kompetens kan byggas vidare på och användas ytterligare 10-15 år när yngre förmågor tar deras plats i jägarförbanden. SMG går också att sättas upp omgående då möjlig personal för detta finns idag men som sannolikt idag bedriver en civil karriär.

Dessa förband blir också insteget att få en mer komplett ”tröskelförmåga”. Ett tröskeltänk som är fokuserat på att man tror att Sverige kan inslutas i en sköld genom flygvapen, ubåtar eller andra långdistansvapen kan vara förrädisk både utifrån att konflikten med stor sannolikhet kommer bestå av varierande form av hybridkrigföring där varken Gripen eller u-båtar hjälper men där också en motståndare kan optimera sin stridsplan och resursanvändning mot ett fåtal kvalificerade svenska system. Vilket kan innebära att när väl ”skalet knäckts” så är det fritt fram.

Ju bredare palett av svenska resurser han ställs inför desto mer komplicerad och riskfylld blir hans operation. Omvänt, desto större möjligheter har vi att med olika system, flyg, fartyg, ubåtar, markstridsförband, att påverka skeendet. Det är denna av olika system sammansatta tröskel som avhåller från angrepp mot Sverige – inte något enskilt system.

Därför måste en tredje typ av ”tröskelförmåga” införas genom utgörs av snabbrörliga, lätta förband som kan möta upp en motståndare redan i ett inledande skede när konflikten inte är helt öppen men också för att vid en eventuell luftlandsättning eller landstigning se till att fixera/fördröja/störa en motståndare. Och för att bädda för det ”fjärde” steget i den samlade tröskeln, motanfall med de operativt rörliga markstridsförbanden – de mekaniserade brigaderna.

När vi tittar på samarbete med tex NATO eller Finland så måste vi också se till vad en sådan samarbetspartner sannolikt kan bidra med. Baserat på vad vi lärde oss av Trident Juncture så är både numerär och kvalitet i att få stöd från markstridsförband inte något vi kan bygga vår planering på. Där är vi bättre än många i Europa men numerären måste upp vilket ovanstående tar tag i.

Låt oss i sådana fall i vårt samarbete nyttja sådant som våra partners kan mycket bättre än en potentiell motståndare. Dvs avancerade sensorsystem och långräckviddig bekämpning. Vilket också från NATOs beslutsvägar går mycket snabbare att sätta in än marktrupp.

Därav att utifrån ”samarbete med andra” så bör fokus ligga på ovanstående förmågor och inte nya system som en samarbetspartner ändå kommer ha både bättre förmåga kring än vi rimligtvis kan skaffa. Utbilda de lätta brigaderna att leda in NATO-flyg istället för att lägga resurser på inköp av kryssningsmissiler.

Slutligen finns det tre andra områden som vi måste inkluderas i en socialdemokratisk försvarspolitik som handlar om att få ut mer effekt av det vi redan har oaktat vilken exakt nivå av BNP man landar i.

Införa ”uppdragstyrd förvaltning” på stabsnivå och på kasern.

Ledningsfilosofin ”New Public Management” har tagit ett hårt grepp om våra staber och funktioner när vi inte är i fält. Försvaret är inte ensamt i detta utan präglar i dagsläget huvuddelen av våra myndigheter. Vi administrerar i onödan, överreglerar och har mer fokus på att göra saker på rätt sätt än att saker får rätt effekt. För liten del av skattekronorna vi stoppar in går till försvarsförmåga. Vilket om vi tänker på det är tvärtom utifrån ur vi fungerar ute i fält där uppdragstaktik är ledningsfilosofin och en svenska försvarets riktigt starka förmågor. Låt oss använda det tänket kring vad vårt ”uppdrag” är när vi nu ska skala upp våra verksamheter.

Säkra upp finanserna

Här har Försvarsmakten reda tagit stor lärdom av Ekonomistyrningsverket där samarbetet leder till en bättre tydlighet, budgetering och uppföljning för alla och det bör försätta. Vidare bör Försvaret ersättas för den felräkning som gjorts utifrån ”Försvarsprisindex” där naturliga kostnadsökningar som alla andra myndigheter naturligt får till del inte gjort på korrekt nivå för Försvaret.

Återskapa samarbetet med försvarsindustri baserad i Sverige

De upphandlingar som gjorts historiskt har särskilt kopplat till ”bottenplattan” gjorts enligt ”lowest bidder” principen med följd att stridsvästar inte är flamsäkrade, kängor går sönder i förtid, ryggsäckar inte håller tillräcklig kvalitet etc. Produktion görs utomlands vilket gör att vi får dålig kvalitet till ett lite billigare pris men där skattekronorna samtidigt lämnar landet istället för att delvis återvinnas om produktionen skett i Sverige. Här vet jag att både M och L tror att om vi konkurrensutsätter vår egen försvarsindustri stenhårt så ska den ideologin öppna upp så att tex Frankrike i större utsträckning skulle bjuda in svenska försvarsföretag och köpa från dem. Där bör socialdemokratisk politik istället handla om att stärka företagen på hemmaplan så att de är starkare att gå på export.

Slutord

Jag står som fristående s-märkt debattör i försvarsfrågor utan någon som helst formell koppling till Försvarsdepartementet eller Försvarsberedningen. Men detta är tankar som både rimmar väl med hur våra värderingar ligger kopplat till folklig förankring, synen på att hela totalförsvaret ska fungera men också att växa verksamheten så att varje ny skattekrona kan göra maximal effekt.

Det är inte tankar som jag helt själv suttit på kammaren funderat ut. De bygger på egna erfarenheter som tidvis anställd på 32. Underrättelsebataljonen, alla rapporter och bra artiklar som skrivits i ämnet de senaste åren och framförallt av alla de idéer som diskuterats både på denna bloggen och i sociala medier som vi ibland kallar ”Försvarstwitter”. Som entreprenör inom IT-branschen sen över 20 år tillbaka vet jag att de bästa lösningarna ofta kommer när man kombinerar befintlig kunskap som sätts i nytt sammanhang.

Alla kommer vi bidra i denna debatt i vår önskan om att Sverige ska få ett försvar som står redo att möta framtidens utmaningar. Slutresultatet kommer bli idéer och förslag från olika håll.

Ovanstående kommer jag verka för att det blir den politik, som mitt eget parti kommer driva och bistå med i frågan de kommande 5 åren.

Sebastian Merlöv, (S) debattör inom försvarsfrågor
Nedan följer läsarkommentarer. Dessa är inte en del av det redaktionella innehållet och är respektive kommentators ansvar. Kommentatorer som följer kommentarsreglerna kan bli vitlistade, annars raderas kommentarerna automatiskt. Vitlistning sker ungefär en gång i veckan och raderade kommentarer kan då återpubliceras.

59 kommentarer:

 1. -Ytterligare en länk i kedjan via nåt slags samverkans-special-förband är nog itne vad som behövs i hybridkrigföring. Snarare korta beslutsvägar och en aktiv blå funktion som skickar resurser.
  -Att grejer tillverkas utomlands, tja, jag tror inte grejerna blir bättre för att vi syr dem hemma och jag är fullt övertygad om att en kines KAN sy en kvalitetsprodukt. Det där handlar om andra faktorer.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det är just att förkorta beslutsvägarna som en sådan enhet ska/kan göra. Det krävs någon som på platsen och operativt kan dra ihop de resurser som behövs just då. I vissa delar är det mer blåklädda som behövs i andra mer grönklädda men också övriga civilförsvarsresurser. Situationen kommer var väldigt icke-linjär och den OODA-lopen kommer tyvärr inte polisen ensamt kunna synka upp med andra resurser.
   - Listan på bristande kvalitet efter att man flyttade ut produktionen är för lång. FMV vill väl inte automatiskt leverera dålig kvalitet? Att upphandla materiel som ska klara de påfrestningarna är svårt. Det krävs ett närmare partnersamarbete och fungerade väldigt väl med svenskbaserad produktion tidigare. Allt måste inte produceras i Sverige men viktig material ur basplattan bör göra det såsom t.ex. ryggsäckar, västar, kängor m.m. bör göra det enligt mig.

   Radera
  2. Det var undertecknad "unknown" som kommenterade. MVH Sebastian Merlöv

   Radera
  3. Detta låter ju bara som en mer urvattnad, sämre, version av vad andra partier redan har föreslagit. Det enda nya (som iaf jag inte hört om tidigare, men kanske missat något) är förslaget på nytt "specialförband" med deltidssoldater. Självklart är 3 lätta kanonmatsbrigader bättre än inget, men andra (inklusive FM själva?) har ju föreslaget 2-3 nya mekaniserade brigader. Utöver fler brigader så behöver vi luftvärn på Visby-korvetterna. Fler ytstridsfartyg, ubåtar, stridsflygplan, luftvärn (riktigt luftvärn, inte bara Manpads), och jo vi behöver kryssningsrobotar (varför inte även medeldistans markbaserade strategiska robotar, nu när avtalet med Ryssland brakat samman). Och mer artilleri ffs. Och attackhelikoptrar. Så ser mitt förslag ut ^^

   Radera
  4. Du skriver 2-3 mekaniserade brigader och jag skriver 2 mekaniserade brigader och 3 lätta brigader. Jag tror inte varken amf, K3 eller K4 anser sig vara "kanonmat". Då huvuddelen av striden i en konflikt till stor del kommer ske urbant så krävs fler soldater och inte fler vagnar. Allt annat du nämner kan man säkert önska sig men problematiken är att inget parti har lovat nivåer som ger utrymme för alla saker du nämner. Detta förslag är uppnåbart och kommer frigöra våra mek brigader att kunna göra det de är väldigt bra på. Att slå ut och tvinga tillbaka en fiende. /Sebastian Merlöv

   Radera
  5. Jag gillar det du skriver om förbandsfokus istf överdrivet fokus på mtrl samt 3+2 men jag tror att 4+2+Gotland är en bättre väg.

   Radera
 2. Inget av ovanstående har någon som helst direkt avhållande effekt mot ett kraftfullt initialt taktiskt nukleärt angrepp mot Sverige för att fortast möjligt slå ut försvarsförmåga och försvarsvilja kombinerat med ett raskt övertag av för fienden strategiskt viktiga svenska områden.

  Ett medlemskap i försvarsalliansen NATO där en fiende måste ta med ett kraftfullt svar på en attack mot oss typ som ovan beskrivet är avhållande, inget annat.

  Beskrivna åtgärder är säkerligen relevanta - men inte stand-alone, inte grundade på samarbete och vaga viljeyttringar - bara som en trovärdig del i ett NATO-medlemskap med dess mycket avhållande egenskaper.

  Socialdemokratin borde lägga krutet på att driva opinion för NATO-medlemskap och stå på samma värdegrund som Socialdemokratin i Danmark och Norge gör.

  Vi är med i EU vilket också är en union försvarspolitiskt genom de ingångna fördragen, vilket gör att vi och övriga EU-stater är i allians, men denna är inom EU utan operativ styrning, planering eller ens konkretiserad. Istället har NATO den rollen.

  När skall realiteter styra försvarspolitik istället för fraser som "alliansfrihet har tjänat oss väl" Vi kan inte titta framåt i backspegeln. Vi är inte ens alliansfria, bara i ett obegripligt vakum.

  SvaraRadera
  Svar
  1. NATO-medlemskap är en annan debatt. Som det är nu måste vi reda ut vår egen del först. Personligen så ser jag inte samverkan med NATO utifrån ett kärnvapen-perspektiv utan just för att få växelverkan i olika förmågor i händelse av en konflikt. Jag har inte den djupa kunskapen i vad ett NATO-medlemskap skulle få för olika konsekvenser för att vilja debattera det. Däremot så är samarbetet med våra grannar på långt och kort håll viktiga.

   Radera
  2. Det var undertecknad "unknown" som kommenterade. MVH Sebastian Merlöv

   Radera
  3. Bäste Stefan: Det finns en hel del skrivet om ett medlemskaps sannolika konsekvenser från olika utgångspunkter. Faktum kvarstår dock sedan den hemliga garantin från slutet av 1950-talet - det är bara USA som kan avskräcka Putin vid en rysk kärnvapenutpressning mot vårt land.

   Radera
  4. Om vi har att göra med en potentiell fiende som i redan idag vet att dess doktrin ser att ett kraftfullt och överraskande angrepp med konventionella och taktiska nukleära medel är en realitet vi måste räkna med hur kan man bortse från det och tuffa på ändå?

   Bygga bilar utan framdrivning, bostadshus utan isolering eller resturanger utan matservering är naturligtvis banala liknelser men belyser att planera för någon slags fördröjande försvar mot en helt överlägsen fiende istället för ett avskräckande försvar är inte sunt.

   Socialdemokration borde sluta disktura enbent och istället bygga på norsk och dansk socialdemokratis värdegrund i frågan. Vi har samma sits som de och socialdemokrater har väl förmågan att tala med varandra?

   Driv opinion för en gemensam säkerhet i NATO, inte teoretisera kring materialanskaffningar och organisationsutbyggnad som bara resulterar i några ytterligare tilldelade Iskander med taktiska laddningar.

   Vi avhåller ingen från att gå till angrepp i nuvarande försvarskostym eller i den beskrivna. Ett utbyggt försvar ihop med en avhållande NATO-försvarseffekt, ett löfte om att en attack mot Sverige får ett lika adekvat svar konventionellt eller nukleärt är avhållande, inte fördröjande.

   Målet med svenskt försvar måste vara avhållande och avskräckande, inte fördröjande som du beskriver. Hade Estland inte varit med i NATO hade de varit borta från kartan redan nu.

   Åter igen sök näring ur norsk och dansk socialdemokrati. Ta råd och insikt av dessa. Vi vet inte bäst i Stockholm även om vi alltid tror det.

   Radera
  5. Säger inte emot dig, Abbe, men skilj på försvars- respektive säkerhetspolitik. Nato är ingen genväg för att slippa rusta upp Sverige. Bägge frågorna måste drivas.

   Radera
  6. Håller helt med dig Cornu.

   Som jag skrev i mitt inlägg högre upp.

   "Beskrivna åtgärder är säkerligen relevanta - men inte stand-alone"

   Radera
  7. ..Dvs vi måste ha ett relevant försvar ihop med en avhållande/avskräckande komponent.

   Det har inte svensk socialdemokrati lyckats ta in av sina danska och norska partibröder.

   Radera
  8. Analysen är byggd på dagen, inte på ett framtida Tyskland som står fritt, Tyskland kan komma att liera sig med Ryssland, Tyskland är liksom daddy här i svedala. Må de heila eller invandringsvurma med lögner, kissa-på-sig-politik. Svensken håller med, kan ju ge deg. Ett Frankrike som förlorat sin identitet och hela tiden hamnar i postkoloniala konflikter, ett GB som har lite samma problem som Frankrike. Och mest finans i BNP!

   I Norge har pro-anglo-folket helt tagit över tankebildningen sen Hitlers dagar. Geografin ger vissa förutsättningar. I Danmark, ja, engelsmännen är ju danskar..öh..ja... Och inte vill man para sig med Tyskland utan anglofolket. Visegradarna kan orka med US men inte Tyskland och Frankrike. Italien?

   Var går turkarna? Iran? Kineserna? Och...inte minst jänkarna?


   Radera
  9. Ett massivt luftvärn bestående av två lager, patriot och Aegis on shore skulle göra ett anfall med taktiska kärnvapen svårt att genomföra. Detta kombineras med mer skyddsrum samt att man har planer för hur man evakuerar större samhällen (Stockholm, Göteborg etc). Ett taktiskt kärnvapen är ganska dyrt och att få detta förstört av en luftvärnsrobot är dålig krigsekonomi.

   Radera
 3. Ännu mera ord. Men inga förbättringar eller resultat.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Och ingen vilja att skjuta till de medel som behövs.

   Så länge sossepartiet är mer intresserat av att importera nya bidragstagare, genuscertifiering och att "rädda klimatet" än att betala för ett adekvat försvar så är långa utläggningar likt blogginlägget helt meningslösa. Enda resultatet är mer förakt för de styrande.

   Radera
  2. Men Nisse, det är ju det vi isf försvarar? Är Sverige en nation med ett folk eller ett miniimperium som, i det offentliga enbart diskuterar pengar, sen glömmer de det och tjafsar om ..pengar? Det är mammons värld. Den socialistiska och liberala, naturligtvis med det vi har med oss från förr i bakgrunden. Men striden står inte för maximerad folknytta utan om förljugna teser.

   Radera
 4. Sossetrams i kvadrat, allah ska med och folkligt förankrat, jo jag tackar jag!

  Sluta drömma, utrusta det vi har med det senaste inom försvarsindustrin så att våra få soldater får en chans att överleva en enklare incident som t.ex finkallibrig eld, områdesförsvar inom marinen, attackvapen till flyget och framför allt lv för allah försvarsobjekt, i stället för som nu tillåta utlänsk trupp på Svensk mark bara för att tyckarna i toppen inte vill ha ett försvar värt namnet.

  Vad betyder nya båtar när dom inte kan försvara sig?

  Vad spelar det för roll med nya flygplan som inte kan bita ifrån?

  Vad ska vi med markförband utan understöd såsom hkpt av alla de slag?




  SvaraRadera
  Svar
  1. Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

   Radera
  2. Kommentar om invandringennnn raderat. Off topic. Håll dig till rassesajterna.

   Radera
  3. Hur går det med stavningen bästa författare?

   Dessutom delar jag inte din världsbild här heller, alltså att säga att min kommentar var rasistiskt. Blir även helt absurt när du låter kommentaren tidigare, som är rasistisk vara kvar.

   Radera
  4. Var står det att din kommentar var rasistisk. Föreslog bara att du kunde posta på rassesajterna, där uppskattar de säkert att allt handlar om invandringennnn.

   Radera
  5. Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

   Radera
  6. Det här handlar om försvar, inte om invandringennnn.

   Radera
  7. Jösses, du är lovligt trög.

   Radera
 5. Ingen åtgärd skulle bättre och billigare förstärka Sveriges strategiska situation och försvarsförmåga än ett NATO-medlemskap.Så länge (S) motarbetar detta ligger de av outgrundlig anledning kvar i Undén-doktrinen i modern tappning där västerländska demokratier är lika goda kålsupare som Putins kärnvapenskramlande oligarki. Dock heder åt en (S)-politiker som åtminstone intresserar sig för försvarsfrågan, även om med partiets rosa glasögon och skygglappar ...

  SvaraRadera
  Svar
  1. NATO har jag svårt att ta ställning till då jag är för dåligt insatt vad det på riktigt skulle kunna få för konsekvenser. Att bara se det som en symbol för stärkt försvarsförmåga är nog att göra det för enkelt. Det är inte svart eller vitt för Baltstaterna t.ex. Skulle verkligen Tyskland gå "all in" om Ryssland vill ha en liten del av Estland. Inget vi riktigt har svar på. Men just nu kan vi inte prata NATO-medlemskap för vår egen numerär och förmåga att bedriva strid på marken måste upp. Inte om 20 år utan om 5.

   Radera
  2. Alla Natoländer ska bistå enligt artikel 5. Det är dock inte "med alla till buds stående medel", vilket är vad EU:s försvarsparagraf anger. Ett Natoland kan bistå ett annat Natoland mha ett transportplan och fem stabsofficerare.

   Radera
  3. Det var undertecknad "unknown" som kommenterade. MVH Sebastian Merlöv

   Radera
  4. Jo, klart alla Tyskar vill frysa...
   Realpolitik.

   Radera
 6. Låter som gamla tiders köttmur i ny tappning. Opansrade fordon och lätt beväpning för det är billigt och upplevs inte provocerande. Provocerande för vem? Ryssen?

  Skräp. Fullständigt oseriöst förslag.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Handlar om närmaste fem åren. De lätta brigaderna kan sedan byggas ut till mekbrigader. Visa hur vi ska kunna skapa tre mekbrigader på fem år.

   Radera
  2. Tror inte AMF, 31. 32. eller 193. ser sig som "köttmurar". Tar vi från erfarenheter från tex Irak och Syrien så löser sig inte den urbana striden där huvuddelen av striden sannolikt kommer att stå med Leopardvagnar eller CV90. Visst kan de understödja men striden vinns inte på det viset. Men välutbildade förband med bra vapensystem och personlig utrustning kan däremot vara en ytterligt svår motståndare.

   Radera
  3. Det var undertecknad som kommenterade. MVH Sebastian Merlöv

   Radera
  4. Hur vi ska skapa 3 mekbrigader på fem år? Enkelt - man beställer en uppgradering av befintliga CV90 alt beställer nya CV90 mk 4 samt kompletterar de 120 strv 122 vi har med ytterligare ca 170 stycken. Till det ytterligare 48 Archer samt brigadluftvärn och uh-system mm. Visst, det kostar men det ska det få göra. Det är görbart bara man sätter igång. Naturligtvis måste man kombinera detta med en mer aggressiv utbildnings- och rekryteringsinsats så officerarnas löner skall höjas ordentligt Polisens ocksåp för den delen. De som säger att detta går har inte den kompetens och driv som krävs - själv arbetar jag i den privata sektorn och där fixar vi saker helt enkelt.

   Radera
  5. Det finns sannolikt utrustning till 3 mekbrigader redan nu. Men problemet är att 3 brigader i numerär inte är tillräckligt och uppmarschen av mek förband är alldeles för långsamma för att snabbt kunna möta de brohuvuden som Ry kan sätta upp på några timmar. Det kommer ta dagar och brustna uh-kedjor om våra mekbrigader ska köra norr till sönder. Det kommer vara bra när vi fixerat och bundit upp en fiende. Men inte innan. Och inte i ett hybridscenario så krävs stridsfordon att rulla runt på gator etc. Därav lätta brigader som skapar växelverkan med de mekaniserade. Avgörande är också instruktörer och tillgång till övningsförutsättningar för ett mek förband. Det kan skalas upp snabbare med lätta brigader. Sen kan alltid dessa bridager tillföras tyngre system om man vill det när allt väl är på plats. Tex att en av bataljonerna är mekaniserad. /Sebastian Merlöv

   Radera
  6. Lätta brigader har inte den eldkraft som krävs helt enkelt. De klarar inte av en mekaniserad motståndare och det är så det är. Hemvärnsbataljonerna bör förstärkas med rb 57, rb 70 samt grk och då är det tillräckligt för att fördröja en fiende. Detta kompletteras med lätta bataljoner, sk MR-förband, som Försvarsmakten avser att sätta upp.
   Det måste till 4 + 1 tunga brigader, 1 brigad = 1 stridsgrupp på Gotland och 1 i Stockholm, för att försvaret ska vara solitt.

   Radera
 7. Kloka funderingar och jag ser ingen speciell ideologi men kalla det gärna socialdemokratiskt om det tar skruv hos S.

  En liten detalj som jag hängde upp mig på är att vi hela tiden inklusive i denna text i praktiken säger att den rustningstakt som behövs inte är realistisk.

  Jag är förvisso för att hälla pengar över försvaret och använda dem där det går att få försvarsnytta av dem. Den största flaskhalsen är rimligtvis förmågan att utbilda ny personal så där behöver det investeras näst intill hejdlöst och sedan gäller det att anställa och kontraktera så många som möjligt av de kvalificerat utbildade och krigsplacera resten inklusive de okvalificierade värnpliktiga och frivilliga som kan utbildas med andra rangens utbildningsförmåga.

  Innan vi riskerar att få ett "lapptäcke" av inköpta kvalificerade system som saknar personal och samövning går det att nyttigöra enorma mängder pengar genom att för våra befintliga förband och de som kan sättas upp de närmaste åren göra följande:
  Tillföra civilutbildade administratörer.
  Köpa service av alla fordon.
  Köpa fler fordon.
  Bygga förråd.
  Fylla förråd med reservdelar och förbrukningsmateriel.
  Med civila resurser bygga en ny landsomfattande infrastruktur för bränslelagring och fylla densamma.
  Köpa ammunition, så mycket som kan skjutas under ett krig som går bra för oss, det blir många tusen ton.
  Bygga HAS bunkrar för flygplan, helikoptrar och kritiska fordon för att få sabotageskydd, tröskeleffekt och en faktor till vid spridningen under pågående krig.
  Fylla containrar med redundant mängdmateriel som uniformer osv så det finns för ombyten efter kemanfall eller om ordinarie förråd förstörs.

  Dessutom går det att vara klurig med kvalificerade system som vi inte hinner bemanna eller samöva. Om vi köper kompletta Patriot batterier, MLRS förband osv inklusive all ammunition osv innebär det att vi i praktiken förhandslagrar materiel som kan bemannas med natostyrkor.

  Så nej jag är inte orolig för att det skulle vara omöjligt att göra nytta av enorma militära anslagsökningar.

  SvaraRadera
 8. Bedömningen från FM är ju att vi svårligen får upp två mekaniserade brigader utan en ordentlig insats. Men som du skriver så är instruktörer avgörande då vi sannolikt har materiel för att utrusta 3 mekbrigader redan nu. Genom lätta brigader så får vi tillgång till fler möjliga instruktörer och kan växa. Får vi upp numerären som också gör att de två mek brigader vi har inte kommer behöva avdelas för försvar utan primärt att slå tillbaka en motståndare så blir mek brigaderna bättre nyttjade. För att vi ska ha folk till HV framåt behöver också numerären upp så det är mycket som hänger ihop med en ökad numerär. Tillförs mer materiel under åren från 2025 och framåt kan man alltid stärka upp dessa befintliga förband.

  SvaraRadera
 9. Det var undertecknad "unknown" som kommenterade. MVH Sebastian Merlöv

  SvaraRadera
 10. Visst det låter bra hr.Merlöv, men hur många andra inom Såsseriet håller med, eller är du en röst i öknen?

  Hur ska finansieringen(i princip logistiken) lösas med dagens reformutrymme?

  Skall försvaret bemannas av värnpliktiga eller frivilliga?

  SvaraRadera
 11. Egentligen är det obehagligt att Socialdemokratin helt missat att ta till sig avhållande/avskräckande förmåga. Det är vad det låter som att en potentiell fiende avhåller sig från angrepp på grund av konsekvenserna för fienden självt.

  Att vi har en socialdemokrati som beskriver hur vi skall fördröja en fiende (läs, svenska män och kvinnor har att slåss mot en övermäktig fiende till de flesta är utslagna eller döda utan egen möjlighet till avvärjande seger).

  Det är helt oansvarigt att beskriva detta ingående så som gästartikelförfattaren gör och samtidigt summera att "NATO-medlemskap är en annan debatt".

  Det är samma debatt. Varför skall vi bara ha fördröjande som mål där svenska män och kvinnor i försvaret skall avses malas ner i hopp om någon outtalad förhoppningsvisartad förstärkning av någon annan, när vi med ett adekvat försvar IHOP med en avhållande/avskräckande komponent inte ens hade behövt hamna i en fördröjande köttkvarn.

  Ta intryck av Socialdemokratin i Norge och Danmark, de ger inga bortförklaringar om att försvar och NATO är olika frågor.

  Detta är bedrövligt!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Återigen. Jag tror inte Baltstaterna förlitar sig på något kärnvapenparaply. Det är inte den avgörande frågan. NATO-diskussionen innehåller andra djup. Tyvärr tror jag ett medlemskap istället skulle hämma det arbete vi måste göra. Din beskrivning om att vi skulle vara någon form av kanonmat utan kärnvapen eller NATO är bara nederlagsdoktrin. VÅr enda brigad idag håller oerhört hög nivå idag. Det kommer nästa mek brigad och kommande två lätta brigader också att göra. En garanti för att Rysslands försök att i händelse av en större konflikt vilja upprätta brohuvuden på svensk mark är det som egentligen avskräcker. Slutligen så tillför NATO-medlemskap inte något i dagsläget. De har inte marktrupp att skicka och luftunderstöd eller kryssningsrobotar kommer de nog ändå att stötta upp med om vi blir en bricka i en konflikt. /Sebastian Merlöv

   Radera
  2. Det är ingen nederlagsdoktrin. Det är du själv som beskriver fördröjande.

   Fördröjande är inte avvärjande. Fördröjande är inte avskräckande.
   Fördröjande är bara att hålla ut tills något annat kan förhoppas hända.

   Det du beskriver är nederlagsdoktrin i all sin tydlighet. Fördröja i hopp om att någon annan (som S inte ens vill förbinda oss med i fredstid) skall hjälpa osd och till slut avvärja åt oss.

   Vi gör något abstrakt till en förutsättning (någon måste hjälpa oss som vi inte vill förbinda oss med) för något konkret (vi kan aldrig vinna/avvärja, bara fördröja).

   Baltstaternas existens hänger på trovärdigheten i NATO att om Ryssland angriper så är Ryssland automatiskt i en eskalerad konfliktsitutation med Europa och Nordamerika, med tre kärnvapenmakter och i grund övermäktiga militära resurser. Den konkreta risken för RF är helt oförutsägbar, alltså avhållande.

   Risken för RF själva för omvärldskonsekvenser i en attack mot Sverige är hög, men inte helt oförutsägbar. Det finns dn chans att utan eskalerad konflikt ta över svenskt territorium utan att hamna i total konflikt med NATO. Vi är inte fördragspart. Ett oppurtunistiskt RF kan se ett eskalerat steg utan att behöva gå i direkt konfrontation med NATO

   Att beskriva fördröjande utan ha en plan för avvärjning (mer än hopp pm hjälp) är inget annat än de facto nederlagsdoktrin.

   Återigen, varför tror S i Sverige att man kan ha en annan värdegrund än S i DK och NO? Varför?

   Radera
  3. ...om vi inte har en konkret plan för hur vi 1) avskräcker/avhåller från angrepp = NATO och hur vi 2) kan kasta fienden i havet = relevant förmåga.

   Abstrakt hjälpförhoppning i kombination med endast fördröjande som mål är nederlagsdoktrin.

   Ställ frågan till S i Norge och Danmark. Tror du de tycker att den strategin är realistisk?

   Vi delar samma halvö med Norge och vi delar Östersjöutloppen med Danmark. Vad får oss att tro att vi inte behöver en gemensam avhållande faktor, vad får oss att tro att vi inte behöver ha förmåga att kasta fienden i havet?

   Det är nederlagsdoktrin byggd på högmod.

   Radera
 12. Mycket av det som efterlyses vad gäller helhetsupplägg av försvaret, synen på hur fienden kommer se ut och uppträdda, och vilka delar av landet som ska ha prioriterat försvar borde vara ÖB:s uppgift att ta fram, samt vilket materiel som är bäst lämpat för detta. Försvaret måste besitta den kompetensen.

  Politiker ska se till att så är och sedan ska de värdera, finansiera och godkänna behovet. De kan ska även kunna sätta upp mål som t ex ett mer humanitärt användande av soldater. Men de ska inte diktera materielet och strategier.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Självklart att man inte ska styra upp i detaljer men samtidigt förväntas politiker då det ändå är vi i slutändan som är ansvariga för att tänka till och göra hemläxan. Är det någon som nu skyller ÖB på var det svenska försvaret står nu? Nej det är politiker. Och då måste vi också ha en tanke kring detta så att man kan skicka de signalerna. Sen om man utgår från Perspektivstudien så är den faktiskt inte tillräckligt bra. Man beskriver bra vilka hot och scenariers som kan utvecklas men inte tydligt hur man faktiskt ämnar möte dem. Som i alla myndigheter finns duktiga personer på alla andra politiska områden förväntas politiker ta ansvar för resultaten i sjukhus m.m. där man då inrättar kömiljarder, garantier etc som får direkt operativa konsekvenser. Mitt förslag är inte tänkt som en blueprint utan snarare en ambition att vi inte kan mållåsa på det som försvarsdebatten landat i nu. Det har inte lett oss framåt innan och riskerar att skapa en lam framtida lösning om man inte vågar utmana "sanningar". /Sebastian Merlöc

   Radera
 13. Nato medlemskap är en strategi på långsikt kanske 10 eller 20 års sikt om vi upprustar effektivt. Det första vi borde göra är att lägga ner JAS vilket skulle frigöra enorma belopp för att åter upprusta Armen. Det verkar som Amerikanerna börjar tröttna på att betalas andras försvars kostnader vilket märktes vid ett Natomöte där dom stora länder sa att dom skulle höja sina försvars budgetar rejält

  SvaraRadera
  Svar
  1. Menar du på allvar att vi borde lägga ner vår bästa tröskelförmåga som ryssarna är rädda för?

   Radera
 14. Lätta brigader har ingen chans mot mekaniserade brigader med stridsvagnar. Alla svenska brigader bör vara mekaniserade med en blandning av strv 122 och CV90.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jo. Hur gick det för mek förband i Irak eller Afghanistan? Fungerade inte så bra i städerna eller avgränsande terräng. Sen kan man vilja mycket men vi behöver i numerär minst 5 brigader. Att producera dem kommer ta 20 år. Jag väljer hellre 2 mekbridager som kan specialisera på motanfall och 3 lätta brigader som binder upp fienden där allt detta kn vara realiserat på 5-7 år/Sebastian Merlöv

   Radera
 15. Intressanta tankar, och jag är glad över stt någon inom S tar frågorna på allvar. Min tolkning av texten är hur vi organiserar ett kostnadseffektivt försvar som hanterar en gråzon eller hybridkrigsföring utan att binda de förband som ska slå fienden. I en gråzon har fienden inte tungt materiel och det gäller att vara snabbt på plats. Ergo, de lätta brigaderna. Gott då. Men här finns ett överlapp med hemvärnet, och författtaren talar också om deltidsanställd personal. Den snabbast gripbara lätta resurs som finns är hemvärnet. Hur passar de in i författarens tankar. Är ett alternativ att tillföra resurser till hemvärnet och "professionalisera" en stomme med deltidsanställd personal för ledning och hantering av kvalificerade vapensystem?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag ser en kombination där Hemvärnet har sin tydliga roll man har idag som självklart kan förstärkas och där så klart att vara snabbt på plats för att säkra upp infrastruktur etc. En lätt brigad kommer ha en högre förmåga med mer övningar m.m. men där så klart man kommer verka sida vid sida med varandra. På samma sätt som att mek brigaderna blir en förmåga med sin profil och användning. Sen gällande SMG så handlar det om ett förband som också jobbar nära med HV. Ta exemplet hur US SF arbetade med lokala förbanden i Afghanistan på ett väldigt framgångsrikt sätt. Detta är också lite mer seniora förmågor som också har en civil karriär som är värdefull när man ska rodda ihop lokala totalförsvarsresurser för att skapa så mycket motstånd som möjligt på ett så flexibelt sätt som möjligt. Därav bra om de är tidvisa så att man kan öva dem löpande men att kompetensen mellan civil och militär är överlappande. Fungerar väldigt väl i mitt eget förband på 32. /Sebastian Merlöv

   Radera
 16. Om jag får tänka fritt och sammanfatta vad som skrivits ovan så hamnar jag på en nivå ww2/coldwar i tanke och handling som jag tror försvann ngn gång i början av 1990-talet. Jag känner att Sverige kan komma att bli groundforcezero vid en kommande konflikt på norra flanken.

  Ett exempel: vi kan redan idag gå in och ta ut kordinaterna på våra förrådsbyggnader med hjälp av GoogleEarth, som ex. Ljus betongplatta med spår av gummi efter larvfötter!?

  Om nu flera av våra vitala delar slås ut i samband med ett välregiserat upplägg, vad har vi då kvar att ta till vid senare kompakta luftlandsättningar, 5:e kolonnare and you name the rest!?

  Det är just det här som en tillhörighet av medlemskap i en försvarsorganisation kan avskräcka men aldrig utesluta eller som många lärde har upprepat med en dåres envishet att ingen konflikt är att likna någon föregånde!?

  En sänkning av nivån som i ovanstående inlägg är att få plats med allt inom befintlig ram, snart har vi tillbaka lätt attack cykel med påhängd elmotor, dom dammalstrande röda kulornas pansar samt knallpåkens flintlåsmekanism m.a.o köttväggens filosofi!?

  SvaraRadera