Cornucopia?

Aktuellt

Skattereformen: Även full fastighetsskatt på bostadsrätter - 40 000:- om året för en tvåa på Södermalm

Finanspolitiska rådets skattereform föreslår även fastighetsskatt på bostadsrätter, vilket missades i förra blogginlägget. För en tvåa på S...

2017-09-07 15:56

Försvarsmaktens perspektivstudie: Ökade anslag och Nato behövs för svenskt försvar efter 2020

Försvarsmakten har i dagarna levererat en delrapport om sin stora perspektivstudie om svenskt försvar efter år 2020 fram till år 2035. Utan ökade anslag kommer svensk försvarsförmåga minska. Försvarsmakten understryker både ett behov av 2% av BNP till försvaret samt Natomedlemskap ("traktatsbundna försvarsgarantier" med "bi- och multilateral operationsplanering") för att trovärdigt krigsavhållande svenskt försvar. Beslut behöver också tas skyndsamt, dvs innan 2020, då uppbyggnad av försvarsförmåga kommer ta tid.
Perspektivstudiens principskiss om försvarsförmåga utifrån olika nivåer av finansiering.

Beskedet är att för att bibehålla aktuell försvarsförmåga behöver anslagen utökas. Detta innebär dock att förmågeglappet mot Ryssland ökar, då diktaturen i Kreml rustar upp betydligt snabbare än Sverige. Ekonomin behöver utökas för att öka förmågan.

Försvarsmakten påtalar också att vi måste samarbeta säkerhetspolitiskt med andra demokratier och att det enda som kan ge trovärdighet är faktiska försvarsgarantier och gemensam försvarsplanering. Kort sagt Natomedlemskap. Nuvarande konstruktion med EU levererar inte detta.
"Försvarsmakten gör bedömningen att säkerhetspolitiska samarbeten med våra partners, främst Finland, övriga nordiska länder, Nato, Storbritannien samt USA, starkt bidrar till att bättre kunna hantera ökad spänning i Östersjöområdet vilket bedöms leda till en ökad tröskeleffekt. För att dessa samarbeten ska fungera i samtliga faser av en eventuell konflikt, behövs ett fortsatt starkt fokus på interoperabilitet. För ett land som saknar traktatsbundna försvarsgarantier, ställer dock nationella försvarsoperationer särskilda krav på uthållighet i händelse av ett väpnat angrepp.[...]Utöver enskild förmåga till verkan så kan denna utökas genom operativt samarbete tillsammans med andra länder och organisationer. För att kunna verka tillsammans med andra krävs interoperabla metoder och rutiner. Fördjupade samarbeten med bland annat Finland, de nordiska länderna, USA och Nato kan förväntas bidra till att öka den säkerhetspolitiska tröskeleffekten. Den viktigaste faktorn för operativa samarbeten, oavsett om de är bi- eller multilaterala, är dock hur trovärdiga de är. De avgörande frågorna för trovärdigheten är vilken faktiskt militär förmåga som finns i samarbetet, hur troligt det är att denna ställs till förfogande, och hur snabbt detta sker. Endast ett samarbete som en potentiell angripare bedömer som trovärdigt bidrar till tröskeleffekten. Osäkerheterna i det internationella systemet gör att inga samarbeten med automatik bör ses som trovärdiga eller stabila. Samarbeten torde i allmänhet vara mer trovärdiga om de grundar sig på traktatsbundna försvarsförpliktelser. Genom att Försvarsmakten får möjlighet till bi- och multilateral operationsplanering med andra länder och organisationer, oaktat om samarbeten är traktatsbundna eller inte, finns en förutsättning att kunna agera tillsammans om politiska beslut fattas."
Detta betyder alltså att Försvarsmakten förespråkar ett Natomedlemskap, om man är läskunnig. Man påtalar också behovet av att 2% av BNP går till försvaret, i enlighet med Natos krav, och att nuvarande anslag inte kommer räcka. Utan ökade anslag kan man idag inte heller prioritera nya områden, utan att andra områden måste stå tillbaka.
"För långsiktig utveckling är den framtida förväntade ekonomin helt avgörande för hur den operativa förmågan kan utvecklas. Försvarsutgifterna ökar åter i Europa, då fler länder strävar efter att uppfylla eller närma sig Natos målsättning om att försvarsutgifterna ska uppgå till minst 2% av BNP och att länder som ligger lägre än så ska uppnå 2%-målet senast 202411. 2% av BNP utgör en allt mer etablerad måttstock för var försvarsutgifterna som lägst bör ligga i ett västland.Försvarsmakten konstaterar fortsatt att reducerad köpkraft, prisförändringar och begränsningar i produktionskapacitet, som ligger helt eller delvis utom Försvarsmaktens kontroll, påverkar den planerade förmågetillväxten negativt. Kompensationen för pris- och löneomräkning enligt försvarsprisindex täcker inte Försvarsmaktens behov av kompensation  även med hänsyn till normalt produktivitetsavdrag..Alla Försvarsmaktens planeringsreserver har tvingats utgå i nu gällande planering. Det innebär att varje förändring i negativ ekonomisk hänseende måste åtföljas av att någon inplanerad verksamhet måste utgå eller reduceras i ambition."
Hybridkrigets informationskrigföring påtalas som ett tydligt hot.
"Försvarsmakten gör bedömningen att ett sådant försvar, i alla faser av en konflikt, måste kunna hantera en motståndare som för att nå egna strategiska målsättningar väljer att systematiskt försöka utnyttja vårt demokratiska systems öppenhet. Speciellt gäller det en motståndare som väljer att verka i gränslandet mellan krig och fred, i den s.k. gråzonen. [...]En viktig del i Försvarsmaktens förmåga att kunna möta ett eventuellt väpnat angrepp, är ett tidigt kraftfullt agerande mot de påverkansoperationer av olika slag som en motståndare kan genomföra under lång tid och med stort tålamod. En motståndares syfte med sådana operationer är att utmatta och kraftsplittra svenska resurser, försämra svensk situationsförståelse, försvåra våra möjligheter till strategisk kommunikation och minska allmänhetens förtroende för de svenska myndigheterna. När sådana operationer genomförs förtäckt eller dolt, i gråzonen, utmanar detta vår förmåga till situationsförståelse och i förlängningen kan detta försvåra det svenska politiska beslutsfattande som krävs för användning av egna militära förband samt för att engagera partners i konflikten."
Sverige måste också vara beredda på att bli angripna av taktiska kärnvapen. Man gör dock inte någon uttrycklig bedömning att vi även måste kunna hantera strategiska kärnvapen och rent civila måltavlor.
"Rätt nivå på skydd av IT-infrastruktur och mot CBRN hot, inklusive taktiska kärnvapen, behöver säkerställas. Relevanta resurser för skydd och bevakning av både fredsgrupperingar, baser och skyddsobjekt behöver finnas."
Detta är inget nytt för bloggens läsare. Kärnvapen ingår i rysk doktrin, dels som den sk kärnvapenskalpellen, och dels för att de-eskalera en konflikt. Kort sagt att få motståndaren att ge sig.
Överbefälhavare Micael Bydén.
Ökade anslag behövs oavsett omgående till försvaret för att vi inte ska tappa i försvarsförmåga redan 2020.
"I syfte att utveckla Försvarsmaktsorganisation 2016 så att samtliga förband kan lösa sina nuvarande fastställda huvuduppgifter utan begränsningar krävs en ökad ekonomi för att kunna utveckla förband och förmågor efter år 2020. Ekonomi för detta behöver allokeras redan inom innevarande inriktningsperiod för att säkerställa fortsatt förmåga och tillväxt efter år 2020. [...] Behov av tidiga beslut föreligger här för materiel-, för att kunna säkerställa personell tillväxt och för nödvändiga infrastruktursåtgärder som följd av de långa ledtiderna för tillväxt av förband och vidareutvecklade förmågor. I synnerhet ledtider för att kunna rekrytera och utbilda officerare och specialistofficerare m.fl. i syfte att kunna hantera en tillväxt av förband förväntas kräva tidiga beslut. Beroende på vilka förbandstyper som behöver tillväxa tidigt och dess materiella innehåll samt anskaffningsledtider förutses även här tidiga beslut för relevant materiel."
Slutligen blickar man framåt på två möjliga utformningar ("optioner") av ett framtida svenskt försvar. Antingen ett försvar där man enbart möter motståndaren i eller nära Sverige i en återhållen defensiv respons, eller den andra optionen med en modernisering av svensk förmåga till dagens system.
Pluton med stridsfordon 9040.
Kort sagt att vi ska kunna gå till motangrepp mot angriparens basresurser på dennes eget territorium, och att detta i princip ska kunna ske omedelbart och från svenska fredsgrupperingar.
"Optionen bygger på en utvecklad förmåga att möta en angripare med större frihet i val av tid, plats, medel och arena. Det kan ske såväl framskjutet som tillbakadraget, nyttjande moderna vapens långa räckvidder för att därigenom förflytta konflikten utanför det egna territoriet och hota en angripare längs hela anfallsrörelsen. Härigenom bemöts och uppvägs den tekniska och doktrinära utveckling som varit oproportionerligt gynnsam för en angripare i så måtto att angreppsmedlen ofta är billigare än motsvarande system för försvar som möter högre krav på
Syftet är att i anslutning till angriparens första våldsanvändning eller omedelbart därefter kunna kraftsamla egna stridskrafter och nyttja dessa i ett försvar med stort djup med möjlighet att hota en angripare från utgångsgrupperingen genom hela anfallsrörelsen till svenskt territorium, på den plats och det sätt som bäst gynnar försvararen. Angriparen tvingas därmed avsätta resurser för att öka sin skyddsförmåga alternativt till ett genomförande med högre risktagning."
Eller om man så vill - kryssningsrobotar. För övrigt har Saab nu visat upp möjligheten till VLS-tuber för konventionella kryssnings- eller sjömålsrobotar ombord på de kommande A26-ubåtarna. Sådana ubåtar skulle avsevärt öka svensk förmåga att omedelbart slå mot angriparens utgångsgrupperingar och basresursen från en för angriparen dold position under Östersjöns yta. Ubåtarna kan idag bara slå mot andra fartyg.

Om vi inte kan slå mot fiendens basresurser på dennes eget territorium (t ex Königsbergexklaven, flygbaser i Ryssland, kryssningsrobotutrustade örlogsfartyg i Vita Havet, semiballistiska Iskander-system och kryssningsrobotar på Kolahalvön mm) så kan vi helt enkelt inte försvara oss när angriparen utan risk kan skjuta bort svenskt försvar och infrastruktur på distans. Sverige behöver alltså förmågan att kunna göra det samma tillbaka. Vi är inte längre kvar på 60-talet med bombplan som måste flyga över målet för att kunna verka, utan idag kan man verka på hundratals och tusentals kilometers avstånd.
RFS Admiral Makarov. Modernt ryskt örlogsfartyg av Admiral Grigorovich-klassen bestyckat med Kalibr-robotar, som kan slå mot mål på upp till 2 600 km avstånd, i fullständig trygghet från svenska motåtgärder.
Omvärlden har gått vidare och det är inte lönt att blicka tillbaka till DDR-Sveriges invasionsförsvar och totalförsvar. Dagens totalförsvar behöver enligt Försvarsmakten vara förankrat i dagens samhälle och inte leva i en svunnen tid.
"Detta nya totalförsvar som behöver utvecklas kommer dock att fungera i en annan typ av samhälle än det totalförsvar som vi hade under det kalla kriget och totalförsvarets förmåga att verka utan att riket är i krig behöver stärkas."
Detta kan vara värt att ta med sig för försvarsnostalgiker, kalla kriget-romantiker och folkhemsfundamentalister. Vi kan inte gå in i framtiden genom att titta i backspegeln. Exempelvis är inte värnplikten en lösning, utan fler kontinuerligt anställda förespråkas av Försvarsmakten.
"En viktig faktor för tillgänglighet är antal kontinuerligt tjänstgörande i Försvarsmakten. Genom att inneha en högre andel kontinuerligt tjänstgörande kan en högre tillgänglighet innehållas för att kunna möta snabba händelseförlopp och därmed skapa en högre tröskeleffekt."
Värnpliktsutbildningen ska ses som en rekryteringsform och inte som en bemanningsform. Vi kommer inte gå tillbaka till forna tiders Mauser- och vadmalsutrustade köttväggar. För ja, det var vad som fanns i många "kvalificerade förbands" mobförråd i verkligheten fram till kalla krigets slut. Det svenska invasionsförsvaret var i mycket en papperskonstruktion.

Den återinförda värnpliktsutbildningen berörs över huvud taget inte i perspektivstudien. Rimligtvis därför att den inte är en lösning för ett modernt svenskt försvar anpassat till 2020-talet och inte 1960-talets Vi på Saltkråkan-Sverige.

Delbetänkandet i perspektivstudien kan ni hitta och läsa här.

Detta inlägg publicerades förstås klockan 1 5:56 för er som inte noterat siffermagin i många artiklars tidsstämplar. 13:37 är annars populärt. Det är sen gammalt.
Nedanstående kommentarer är inte en del av det redaktionella innehållet och användare ansvarar själva för sina kommentarer. Se även kommentarsreglerna. För att din kommentar inte automatiskt ska raderas måste du sedan 28:e juni 2019 finnas på en VITLISTA. Skriv med kvalitet och följ kommentarsreglerna, så kan du komma in på listan. Ytterligare anonyma signaturer som unknown etc kommer inte att godkännas. Att vara vitlistad betyder inte att kommentaren stöds av bloggen, bara att kommentatorn når över en viss lägsta kvalitet och inte bryter mot reglerna. Genom att kommentera samtycker du till att din kommentar, tidsstämpel, profillänk och pseudonym sparas av Googles Blogger-system så länge det är relevant, dvs så länge blogginlägget är publicerat.

38 kommentarer:

 1. Vi på Saltkråkan Sverige och DDR-Sverige i samma inlägg? Injektiven haglar. Oavsett det så tror jag du är lite väl avfärdande mot vpl-försvaret. Sverige har helt enkelt inte den befolkning som krävs för att ett värvat försvar endast ska kunna skydda landet. Dock så kan man inte gå tillbaks till det gamla heller utan jag tror faktiskt här bör man faktiskt se österut och Ryssland där man har ungefär 1/3 kontraktsanställda och 2/3 vpl (om jag inte helt missuppfattat det).

  För övrigt anser jag att Försvaret borde kunna få 2% redan nu som kan läggas i fond för den mtrl som inte kan anskaffas just nu.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Den nyliberala idéen att om vi bara höjer lönen tillräckligt så kommer vi kunna anställa tillräckliga nummerärer för att har ett fungerande försvar och reserver för att kunna fylla förluster har nått deprimerande proportioner på den här bloggen. Bara för att man höjer ingångslönen och inför en väl tilltagen lönestege så betyder inte det att vi kommer ha tillräckligt många som är intresserade av yrket och framförallt vill stanna i yrket under ett par år. Pengar är inte magiska och löser inte alla problem!

   Sen måste man komma ihåg att krig är farligt och när förbanden börjar ta förluster i strid så måste ju dessa ersättas och om vi bara förlitar oss på frivilliga kontraktsoldater så kommer ju det betyda att varje gång en stridsvagnsförare stupar så måste vi snabbutbilda en ny förare snabbast möjligt. Den föraren kommer då ha lägre utbildningsnivå än om vi utbildade en massa värnpliktiga förare innan kriget började. Då kommer ju vårat fina professionella insatsförsvar urlakas och defacto bli en otränad köttmur oavsett om vi kallar dem kontraktssoldater eller inte.

   Radera
  2. Problemet med ditt resonemang är att det är svårt att nå den kompetens och kvalitet på enbart värnpliktiga i många fall jämfört med en stående yrkesarme om inte de värnpliktiga sätter av en mycket större del av arbetstiden för repetitionsövningar.

   Radera
  3. Jo, men problemet är att det kanppast går att fylla den numerär som krävs för att försvara Sverige med endast kontraktsoldater. Jag tror personligen att vi måste gå tillbaks till nåt liknande det som fanns fram tom 1952 med en blandform av vpl och GSS/K, där GSS/K-förbanden är spetsen på spjutet, men med bättre betalt, för volontärsystemet hade samma problem som dagens GSS/K (Dåligt betalt osv). Se länken nedan om systemet
   Ur artikeln:

   "efter att ha refererat och sammanfat­
   tat litteratur från dels myndigheterna
   lantförsvarsdepartementet (senare För­
   svars departementet), från Försvarsvä sen­
   dets underbefälsförbund, och från fyra
   olika forskare från olika tidsperioder, får
   jag sammantaget en bild över de svenska
   erfaren
   heterna av personalförsörjning ba­
   serad på frivillighet för befattningar med
   tidsbegränsad anställningstid, som enligt
   min mening låter sig sammanfattas enligt
   följande:
   • Ett system baserat på frivillighet
   har alltid vakanser,
   • Större kvantitet i rekrytering inne
   ­
   bär mindre möjligheter till kvalita­
   tivt urval,
   • Rekrytering är beroende av kon
   ­
   junkturen,
   • Löneförmåner är en viktig faktor
   för första rekrytering till systemet,
   • Civilförsörjning är avgörande för
   motivera till längre tjänstgöringspe­
   rioder,
   • De som söker har antingen ett in
   ­
   tresse av det militära yrket eller är
   intresserade av den kompetens de
   kan få inför annat civilt yrkesval,
   • Försvarsmakten har gjort detta
   förr."


   http://www.kkrva.se/wp-content/uploads/Artiklar/113/kkrvaht_3_2011_5.pdf

   Radera
  4. Vad jag förstår så är det bland de värnpliktiga som det skall kunna rekryteras officersämnen, kontinuerligt och tidvis tjänstgörande soldater. Givetvis blir det då också en 4:e kategori i form av grundutbildade värnpliktiga.

   Vad gäller kvalitet och kompetens så hänger det ihop med hur mycket man övar. När vi hade värnpliktsförsvar övade vi nog mer än man gör idag!!! Det var ganska billigt att öva med värnpliktiga.

   En stor nackdel med värnpliktsförsvaret var att vid muck skickades värnpliktiga hem och man började om på ny kula. I och för sig tillämpade bl a Flottan ett system där man tog ut de värnpliktigas alla tjänstgöringsdagar (repövn) i en följd. Då kunde man "saxa" och jämna ut svackor mellan "kullarna" för att kunna hålla jämn nivå på besättningarna.

   Men visst, värnpliktssystemet var som helhet inte särskilt kostnadseffektivt. Särskilt inte för ett försvar som främst utformades för insatser (tillsammans med andra) ute i världen.

   Dock gäller nu en "nygammal" förutsättning - den nationella försvarsdimensionen.

   Radera
 2. Apropå det... hittade några gamla dokument från min tid på Jägarskolan i Kiruna.
  "Personlig fältutrustning, bilaga 13 balo 1 83/84 - Stridsutrustning Buren"
  På rad 32 står det:
  Första Förband, vikt 0,02 kg, I höger framficka

  SvaraRadera
 3. Det är kärvt i Tjeljabinsk...

  SvaraRadera
  Svar
  1. Glöm inte sandpappret...

   Radera
  2. Själv använder jag rivjärn, det är mer metal

   Radera
  3. Köper man ryskt dasspapper så känner man ingen skillnad på det och rivjärnet.

   Radera
 4. Det mest intressanta som jag finner i dessa av bloggaren utvalda brottstycken är att Försvarsmakten nu verkar gått över till en "hotbildsbaserad" planering. Det är bara att gratulera till att det tas hänsyn till verkligheten. Riskmoment i form av hugskott, typ nätverksbaserat försvar, flaggas dock upp.

  Beträffande Försvarsmaktens intention att använda värnplikten som en rekryteringskanal kan nog fungera om man utnyttjar de värnpliktiga i samma roller och befattningar som övriga soldater och sjömän.

  Beträffande uppbyggnad av Totalförsvar så inflikas alltid att det inte är som Totalförsvaret under kalla kriget utan att samhället har förändrats. Ja det är ganska självklart, men det motsäger inte att vissa lösningar i det gamla Totalförsvaret har full giltighet även idag och kan användas.

  Som avslutning har jag en kommentar till den klatschiga klyschan " Vi kan inte gå in i framtiden genom att titta i backspegeln." Det är förmodligen rätt inte göra det. Däremot skall man inte undvika och utnyttja det som kallas "beprövad erfarenhet". Den infama faiblesse för att vetenskapligt "forska fram" allt man behöver veta, inkluderat självklarheter, som infunnit sig i Försvarsmakten bör balanseras.
  För övrigt kan man fundera på om man ens tittade ut genom vindrutan när man organiserade "det gamla (moderna) insatsförsvaret". Man såg inte särskilt långt i alla fall.

  SvaraRadera
 5. Värnpliktsförsvsret var inte anpassat till 1960-talets villkor utan till villkoren kring 1900 då den som segrade i ett krig var den som kunde ställa upp flest soldater med var sitt mausergevär.

  Värnpliktsförsvaret 1950-2000 var bra men inte för att det fanns värnpliktiga att tillgå. Många gånger hade det varit bättre med stamanställd personal. Tänk till exempel på flottan som varje år utbildade en ny besättning per båt. Dock fanns det inga båtar imobbförråden så det var rent slöseri

  SvaraRadera
 6. Perspektivstudiens kloka tankar kommer tidigt att stranda på att varken politiker eller väljare har en verklighetsuppfattning som inrymmer förverkligandet av potentiella militära hot mot Sverige (som en del av en större konflikt i vårt närområde).

  SvaraRadera
  Svar
  1. Redan nu möter perpen verkligheten i HKV. De som driver genomförandeåret och sitter med planer och ekonomi har andra prioriteringsgrunder.

   Radera
 7. OT!
  @Cornu: Har du sett att Kommunistiska Partiet i Göteborg har anmält Micael Bydén och förre ÖB Sverker Göransson för högförräderi?
  Artikeln finns hos Proletären och kopia på anmälan finns på KP:s hemsida.
  Tänker inte länka.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Look who's talking!? Det interkraniella vacuum som uppstår när man leviterar någon halvmil ovanför behovstrappan är väl boven i dramat. Se även Fi och mp. Stryk borde de ha!

   Radera
 8. Hybridkrigföring pågår i form av fredsrörelsen. DN ledare visar på de ryska kopplingarna och ensidig argumentation.
  http://www.dn.se/ledare/huvudledare/ny-tid-samma-usa-hat/

  SvaraRadera
  Svar
  1. Fhat the wuck.. Den är ju bakom en betalvägg, så den visar ingenting om någonting.

   Radera
  2. Jag kan. Skaffa NoScript, helt oumbärligt. Det må se ut som en bedrägerisida från föra årtusendet, men det är faktiskt en legitim sida för Internets viktigaste tillbehör.

   Radera
 9. Frankrike hade ett blandsystem under kalla kriget med värnpliktiga och yrkesförband.
  Sverige bör dock ha värnpliktsförband även i fortsättningen i form av Norrlands och Infanteribrigader, Mek och Pansar bör vara yrkesförband.
  Med den blandningen så får man upp förbandsmassan rejält och det ger dom mekaniserade förbanden den rörlighet dom behöver för att slå en fiende.
  Vi har ju 48 Archer dessa bör ingå i en fördelning med 3 infanteribrigader.


  Nåväl till studien. Efter att ha läst igenom den så är det i mina ögon endast den högsta nivån som är aktuell om politikerna är seriösa med försvaret.
  Dock kommer vi nog hamna på den näst högsta nivån, dvs man bemannar upp och utrustar det lilla vi har så att det fungerar.
  Hittills har man ju hållit sig till försvarsuppgörelsen som var högst blygsam, politiskt var det ett smart drag att inte finansiera direkt, då kunde man bråka och vara storsint flera år i rad samtidigt som det verkade som man satsade på försvaret.

  SvaraRadera
 10. Amenhurjävladumfårmanbliutanattderingernödslakt...!? Bloggaren är J_Ä_V_L-I_G_T ansvarslös som hetsar för väpnad konflikt.

  Den organisatoriska enhet som kallas "Sverige" har noll överlevnadsförmåga och noll uthållighet. Det behövs bara 5-6 "Breivik" för att sparka oss ner till amöbastadiet, och skulle nån stormakt puckla på oss lagom till första frosten så är det mindre än 100k kvar i Juni. Samtliga kannibaler i åldern 12-30.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Intressant att se att svansen av nyttiga idioter har svalt Kremls variant av orwellskt nyspråk med hull och hår.

   Självförsvar = krigshets
   Invasion/ockupation = befrielse, säkerhet och trygghet

   Radera
 11. "Flugornas Herre" utan vuxenräddning på slutet.

  SvaraRadera
  Svar
  1. I så fall är du så klart tjockisen med glasögon.

   Vart ser du att bloggaren "hetsar för väpnad konflikt"? Citat tack.

   Radera
  2. Hela texten är en lång krigshetsarspya riktad mot Ryssland. Rätt uppenbart "om man är läskunnig", för att använda en Wilderäng-formulering. Att stöddigt hävda att Försvarsmakten har tagit ställning för Natomedlemskap är rent nonsens för övrigt. Nato nämns som en samarbetspartner bland flera, för att öka försvarsförmågan.

   Måste kännas skönt att sitta på gården i Sätila avskärmad från eskalerande brottslighet och utvecklingen mot en failed state. En utveckling som gör Sverige till ett större hot mot Finland än vad Ryssland är, enligt ekonomiprofessorn Paul Lillrank vid Aalto-universitetet.

   Radera
  3. På tal om spyor är ett tips att inte dricka så mycket att man spyr och inte heller börja dricka redan på fredag förmiddag. Särskilt inte om man ska använda ett tangentbord.

   Radera
  4. Jaha, du verkar tala av egen erfarenhet.

   Radera
 12. Värnplikt är slaveri, jag vet jag var slav i 14 månader. Vidare skulle jag inte lita på f-soldater IQ < 90 att kunna försvara något alls.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Halledudane då, vad var jobbigast? Att mamma inte kunde plocka upp tvätten från golvet? Att det inte fanns rätt sylt till morgongröten?

   Syltrygg, fanflykting, kronvrak.

   Radera
 13. Statsradions P1 Morgon kampanjar nu, under en förment "opartisk" rapportering, hårt emot Auroraövningen. De utländska förbandens medverkan - läs de amerikanska - förefaller vara särskilt provocerande.

  Public Service - för vem?

  SvaraRadera
 14. https://samnytt.se/sverige-europamastare-i-skjutningar/

  "Per capita sker fyra till fem gånger så många skottlossningar med dödlig utgång i Sverige som i Norge och Tyskland. Det visar en ny rapport som bland annat kriminologen Joakim Sturup ligger bakom."

  Men ryssen är det största hotet och vi måste gå med i Nato nuuuuu!!!1 Helst igår.

  Det största hotet för Sverige är att politikerna styr landet mot att bli en laglös failed state.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Mår du riktigt bra? Hur känns det att vakna på morgonen?

   Här diskuteras svenskt försvar. Kan du inte hålla dig till ämnet finns det säkert andra sajter du kan söka dig till.

   Radera
 15. Och TROTS detta vill man sälja ut denna till rena "vrakpriset"..

  Dags för ny BOL ? ;-)

  Admin får gärna ta bort denna "annons" ..
  ;-)

  https://www.svenskfast.se/kommersiellt/varmland/torsby/torsby/valbergsvagen-10/177879

  SvaraRadera
 16. Författare och skribent Lars Wilderäng (Cornu) citeras av ryska statens propaganda/mediatjänst Sputnik nyligen.

  https://sputniknews.com/military/201709041057073567-sweden-exercise-criticism/

  SvaraRadera
 17. Varför inte utbilda 100k man i gerrillakrigföring, finns ju oändligt med skog att gömma sig i. Vietcong var ju effektiva.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Okunniga människa

   http://cornucopia.cornubot.se/2012/09/fredagsmys-vietnamvillfarelsen.html

   Radera
  2. Poängen är att det är mycket svårt att helt slå ut en gerilla, speciellt om den består av högt motiverade nordmän.

   Radera
  3. Bra artikel om Nordvietnams styrkor.

   Radera