Aktuellt

Havsbaserad vindkraft olönsam - får 236 öre per kWh i subvention i blåsiga Storbritannien - dubbelt mot kärnkraftens garantier i landet

Ny havsbaserad vindkraft, av den typ som antikärnkraftslobbyn nu vill använda som halmstrå för att slippa rädda Sveriges energiförsörjning g...

2017-08-07 13:37

MÖP-måndag: Detaljerna om försvarsmaktsövningen Aurora

Tillägg: Den Kremlstödjande sajten "alliansfriheten" länkar till denna blogg och ljuger om att Sverige skulle vara alliansfritt. Personerna bakom "alliansfriheten" ägnar sig åt medveten desinformation och lögner i syfte att stödja diktaturen i Kreml.

 Sverige är inte alliansfritt och inte heller neutralt, då vi är militärt allierade med övriga EU-länder. Den socialdemokratiska regeringen har i handling ratificerat den militära alliansen genom att ge militärt stöd till Frankrike efter de begärde stöd enligt Lissabonfördraget 42.7 efter de sk Parisdåden. "Alliansfriheten"-sajten drivs av vapenvägrare, som vägrat försvara svensk demokrati och som nu öppet går diktaturen i Kremls ärenden. Den svenska "fredsrörelsen" har sedan åtminstone 70-talet varit finansierad av Kreml och har inte svensk demokrati, frihet, välstånd och välgång i främsta rummet, utan är diktaturens kreatur.

Den stora försvarsmaktsövningen Aurora pågår 18:e till ca 28:e september. I slutfasen består den i kustförsvar av svensk kust i riktning österut. Nedan följer alla idag kända detaljer om övningen, inklusive att USA och Finland kommer agerande angripande B-styrka tillsammans med vissa svenska elitförband, samt vad deltagande svenskt hemvärns uppgifter främst blir. Det går också att dra slutsatser kring svensk försvarsplanering, inklusive stöd till våra allierade grannländer i EU, och vilka förband som i första hand kan bli aktuella för detta, eller åtminstone är prioriterade.
Generalerna Svensson, C PROD, Engelbrektson chefen armén, Hodges, chef amerikanska armén i Europa, under
Försvarsmaktens genomgång av Aurora ombord på HMS Carlskrona på Almedalsveckan.
Försvarsmaktsövningen Aurora (eller FMÖ 17) är en milstolpe i utvecklingen av Försvarsmaktens operativa förmåga, och ett kvitto samt lägesbild på hur de senaste årens återtagande av svensk försvarsförmåga ser ut. Förutom att hela Försvarsmaktens alla kontinuerligt tjänstgörande förband och vapenslag kommer delta i samma övning, så övar man nu också att kunna ge och ta emot militärt stöd. Vi är trots allt via Lissabonfördraget allierade med övriga EU-länder, och inte längre vare sig neutrala eller alliansfria, samt har ett nära samarbete med bland annat demokratierna Norge och USA.

Övningen ger alltså en ganska realistisk bild av moment som kan genomföras om det utbryter en skarp konflikt i vårt närområde runt Östersjön.

Scenariot är att A-land hamnar i en konflikt med B-land och genomför ett begränsat strategiskt  överfall mot Sverige för att skära av B-lands möjligheter till förstärkningar över Östersjön. Det sägs naturligtvis inte, men A-land skulle i verkligheten vara Ryssland, och B-land skulle vara ett eller flera av Baltstaterna, men låtsas i övningen förläggas i Karelen. För övningen är det i sig inte relevant, men den sk B-styrkan, som spelar A-land är i mycket sammansatt för att spegla de trupper som skulle delta i ett begränsat ryskt anfall mot Sverige, inklusive t ex attackhelikoptrar, luftlandsättningsförband, spanings- och elitförband,  UAV:er, motoriserat skytte och tyngre mekförband. 
Övergripande scenariot.
Övningen är alltså en försvarsövning, där Sverige tillsammans med andra försvarar svenskt territorium. Utländskt deltagande sker dock främst som A-lands B-styrka, men kommer där samöva med främst svenska elitförband. I tidigare övningar tillsammans med andra länders markförband har vi deltagit i samma övning, men nu kommer vi alltså öva svenskt försvar tillsammans. Detta är en väsentlig skillnad och kan jämföras med att vi tidigare ibland suttit i samma klassrum, men nu ska vi delta i samma grupparbete, om man vill dumma ner det till grundskolenivå.

Övningen har fyra steg.

Initialt handlar det om förberedelser och intransport av förband från utlandet. Detta sker under fredsmässiga former, eller som en del i ett övat skymningsläge. Utländska franska och amerikanska förband anländer via Göteborg.

Svenskt hemvärn kommer enligt mycket trovärdiga uppgifter bekräftade från flera håll att främst delta i skarp roll, och kommer som skyddvakter skydda anläggningar och transporter på riktigt. Bland annat kommer man bevaka och skydda franskt och amerikanskt luftvärn, hamnar och flygplatser. Förtydligande: Detta gäller inte alla hemvärnsförband. En del kommer få öva också.

Till skillnad mot övriga försvaret är antalet dagar hemvärnet kan tjänstgöra obligatoriskt utan regeringsbeslut om hemvärnsberedskap begränsat. Flera hemvärnsförband kommer därför att delta som ett led i sin obligatoriska krigsförbandsövning, men i skarp roll som skyddsvakter. Det kan också finnas frivilligt deltagande, men det kan inte garantera hela förband. Beskedet till många hemvärnsmän, men långt ifrån alla, blir alltså att man inte kommer få öva krig, utan att man kommer bevaka transporter, utrustning och avspärrningar. Detta då det i dagens säkerhetspolitiska läge finns flera hotbilder, inklusive underrättelseinhämtning, rent kriminella stöldförsök och försök att under täckmanteln "fredsrörelsen" störa övningen och med det återtagande av svensk försvarsförmåga. Skyddsvaktsuppgiften är därför mycket viktig, om än kanske trist. Förhoppningsvis kan inkallat hemvärn även genomföra en del egna enklare fristående övningar - ej egentligen en del av Aurora - men för många kommer det mest handla om skarpa uppgifter. I vissa faktiska övningsmoment i Aurora kan även det hemvärn som agerar skyddsvakter delta, men detta är alltid under begränsad tid på grund av de få obligatoriska dagarna.

Allmänheten bör alltså vara medvetna om att hemvärn utan lösskjutningsanordningar mycket väl kan vara skarpt beväpnade och bör lyda deras uppmaningar. Hemvärnet bör i så fall vara uppmärkta med skyddsvaktsbindlar och många hemvärnsförband har fokuserat på skyddsvaktsutbildning och -övning det senaste året. Att så många hemvärnsförband från hela landet är inblandade beror på att dessa måste roteras in under de få dagar de kan tjänstgöra obligatoriskt.

I nästa steg samtränar och övar förband internt och mellan varandra. Det handlar alltså inte om A-styrka mot B-styrka, utan "kriget" har inte utbrutit än, utan bägge sidor i övningen förbereder sig för en konflikt. Som ett led i detta genomförs förstärkningsoperation Gotland, där förband från Sverige, USA och Finland transporteras till Gotland för att förstärka upp ön. Dessa förband kommer senare agera A-lands B-styrka i anfallet mot Sverige, men övar här att stärka upp Gotland inför ett angrepp mot ön. Detta skede är mycket intressant för främmande makt (Ryssland) att kartlägga, då sådan inhämtning kan avslöja hur man i skarpt läge kan störa eller hindra en förstärkning av Gotland.

Detta pågår 18:e till 21:a september. Därefter genomförs gemensamma operationer.

Med start den 24:e inleds den centrala delen av övningen, kustförsvarsoperationen. Här anfalls alltså Sverige (Södertörn/Södermanland) från Gotland och styrkorna på Gotland landsätts och kommer stångas i en duellsituation med svenska förband på fastlandet. B-styrkans flyg kommer vara finska F-18, baserade i Finland, B-styrkans fartyg är främst amerikanska, och B-styrkan kommer ha amerikanskt medelräckviddigt Patriot PAC 2-luftvärn grupperat på Gotland. Själva landstigningen kan vara extra intressant för främmande makt då den kan visa hur Sverige tillsammans med andra kan delta i förstärkning av ett angripet Baltikum eller Finland och är alltså helt relevant utifrån vår allians med övriga EU-länder.

Sannolikt kommer även svenska specialförband att delta på bägge sidor, men Försvarsmakten kommenterar aldrig specialförbanden, så det finns inte angivet.

Kustförsvarsoperationen kommer innefatta marinstridskrafter på och under ytan, samt flyg. Landstigningen kommer förstås lyckas ändå för att även markstridskrafterna ska få övas.

Slutligen avvecklas övningen med återtransport av alla inblandade förband.

Extra intressant är att titta på vilka förband som tillhör B-styrkan, utgående från Gotland. Detta är de förband som på lägre nivå (bataljon, kompani, pluton) prioriteras att samöva och uppträda tillsammans med finska och amerikanska förband. Det är rimligt att anta att dessa förband är mest aktuella att sättas in snabbt, både på Gotland eller vid ett konfliktläge hos Finland eller våra EU-allierade i Baltikum och har högsta prioritet att samverka med andra länders förband.

Den svenska delen av B-styrkan är 193:e jägarbataljon från Arvidsjaur, som anländer till Gotland den 17:e september tilllsammans med ett finskt motorskyttekompani (ca 200 man) med XA-180 Pasi pansarterrängbilar, granatkastarförband (svenska?), amerikanskt Patriotluftvärn (ca 100 man), amerikanska attack- och transporthelikoptrar (ca 80 man) med AH-64D Apache och CH-47 Chinook, amerikanska UAV-förband (ca 35 man) med katapultstartade Shadow 200 RQ-7, samt den rena svenska B-styrkeplutonen med gamla IKV:er, som ska simulera stridsvagnar. Även 2:a amfibiebataljon grupperas till ön. På ön finns redan hemvärn samt 181:a mekskyttekompaniet från Stridsgrupp Gotland. Svenska luftvärnskanonvagnar (lvkv) kommer delta. Nästa år kommer lvkv också ingå i stridsgruppen enligt de extra försvarsanslagen som fastställdes i vårbudgeten

Den 18:e september anländer understödjande svenska funktionsförband och amerikanska flottan (två fartyg, ca 750 man) till Gotland. Funktionsförbanden handlar om sjukvård, logistik, tekniska förband och CBRN-förband. USA deltar även med marinflyg, som dock ej baseras i Sverige.

31:a lätta luftburna bataljon från Karlsborg, ett amerikanskt luftlandsatt fjärrspaningskompani (ca 100 man) och ett skyttekompani från amerikanska marinkåren (ca 185 man) anländer därefter. Man kommer öva luftlandsättning från helikopter och från vatten, samt även använda attackhelikoptrar på nordöstra delen av Gotland. Rimligtvis kommer svenska luftvärnskanonvagnar här få öva mot helikopter, då det hela kallas taktiskt luftförsvar.

Den 23:e - 24:e september transporteras marinkårskompaniet, 31:a lätta luftburna bataljon, 193:e jägarskvadron, amerikanskt fjärrspaningsförband, sannolikt (står ej) även det finska motorskyttekompaniet till fastlandet för att agera B-styrka. Som jag uppfattar det stannar 181:a mekskyttekompaniet kvar på Gotland, men det kan vara fel. Väl på fastlandet kommer B-styrkan också tillföras ett amerikanskt tungt mekaniserat (marinkårs?) kompani från nationalgardet, heavy mech coy (160 man), med M1A1 Abrams och M2A3 Bradley-stridsfordon. B-styrkan understöds av finskt flyg från finska baser, samt Patriotluftvärn på Gotland. Vart 2:a amfibiebataljon tar vägen är okänt för mig - om de agerar B-styrka, delas upp på både A- och B-styrka eller enbart A-styrkan, eller ej deltar i kustförsvarsoperationen, vilket verkar osannolikt.

Finland bidrar även med transporthelikoptrar, dessa ska dock tillhöra A-styrkan. Andra deltagande länder är Estland med en hemvärnspluton (ca 30 man) och en minsvepare (ca 10 man), Danmark med en hemvärnsgrupp (10 man) och en hemvärnspluton (30 man), Norge med en hemvärnspluton (30 man) och en drivmedelsgrupp (20 man) och Litauen med örlogsfartyg. A-sidan är dock till allra största delen svensk.

Störst på A-sidan är annars det franska luftvärnskompaniet om 120 man utrustade med Shorad Croatale och MRAD Mamba (aka Aster eller SAMP/T). Det franska respektive amerikanska luftvärnet ska grupperas på Öland och/eller i södra Stockholms skärgård (eventuellt Utö om jag minns rätt). 

Totalt övas ca 17 800 man ur svenska försvarsmakten av en övningsledning på 1 600 man. Samtidiga deltagare (främst pga hemvärnets låga antal tjänstgöringsdagar) är som högst 15 500. Icke-hemvärnet handlar främst om kontinuerligt och fast anställd personal, och färre tidvis tjänstgörande. Till detta kommer ca 300 - 400 personer vid svenska civila myndigheter och ca 2 000 utländska deltagare.

Antalet hemvärnsmän av ovanstående 17 800 är 6 700, men dessa deltar alltså bara under några dagar vardera och kommer i många fall främst ha skarpa bevakningsuppgifter som skyddsvakter på grund av hotbilden från destabiliserande element.

Det finns också totalförsvarsdelar i försvarsmaktsövningen, där civilt försvar övas, dvs civila myndigheters stöd till Försvarsmakten, som inte längre har förmågan att kunna utföra försvar av landet oberoende av andra myndigheter.

Deltagande civila myndigheter som alltså till viss del får delta i en totalförsvarsövning, förutom berörda länsstyrelser över stora delar av landet, inklusive Norrbotten, är t ex Socialstyrelsen, Transportstyrelsen, Polismyndigheten, Strålsäkerhetsmyndigheten, Kustbevakningen, Sjöfartsverket, Jordbruksverket, Livsmedelsverket, Energimyndigheten, Tullverket, Trafikverket, Svenska kraftnät, SVA, Luftfartsverket, Migrationsverket, Rekryteringsmyndigheten, PTS, och statliga bolag som Teracom. Baserat på deltagande myndigheter och närvaron av CBRN-förband kan man misstänka insatser av massförstörelsevapen mot Sverige som en del av övningens scenario, dvs Sverige övar återigen att angripas av massförstörelsevapen, vilket ligger i rysk "de-eskalerande" militär doktrin och återigen är ett reellt hot i närtid. Som bekant var aldrig Sovjetunionens planering annat än att omedelbart sätta in kärnvapen vid ett anfall mot Sverige, trots allt trams om att vi som kärnvapenfria av någon anledning skulle skonas.

Eventuellt kan riksdagsförvaltningen komma att övas, men det är inte fastställt än.

Det kommer ske en masskadeutfallsövning på Gotland i form av ett angrepp med semiballistiska robotar (läs Iskander från den ryska exklaven i Königsberg), där ett stort antal skadade måste tas om hand och även evakueras via transportflyg till sjukvård på fastlandet. Berörda landsting är Stockholms län, Södermanlands län, Region Gotland och Region Uppsala, där sjukvården alltså kommer delta i olika övningsmoment. Ett stort antal skademarkörer rekryteras av Försvarsmakten och jag tror att det fortfarande finns platser kvar. Man kommer dock delta under i princip hela övningen, så det är ett antal dagars jobb på annan ort.

Sverige kommer alltså öva försvar i en riktning mot en angripare, förstärkning av Gotland tillsammans med andra länder, samt med svenska lättrörliga elitförband (193:e, 31:a bataljon och 2:a amfibiebataljon) förstärkning av ett land på andra sidan Östersjön (transporten från Gotland till svenska fastlandet) tillsammans med andra länders snabbinsatsförband.

Överlag innebär försvarsövningen Aurora att alla moment som kan bli aktuella i en konflikt runt Östersjön kommer övas. Förhoppningsvis kommer erfarenheterna leda till att svensk operativ förmåga utvecklas och förstärks framöver. Krafter, som går Kremls ärenden, kommer dock vilja störa övningen för att minska svensk försvarsförmåga.
Nedan följer läsarkommentarer. Dessa är inte en del av det redaktionella innehållet och är respektive kommentators ansvar. Kommentatorer som följer kommentarsreglerna kan bli vitlistade, annars raderas kommentarerna automatiskt. Vitlistning sker ungefär en gång i veckan och raderade kommentarer kan då återpubliceras.

45 kommentarer:

 1. Japp, knappt 18000 varav en stor andel hemvärnsmän, och hos "fredsrörelsen" ylas det då om att övningen är enorm, gigantisk, m fl superlativ och därmed underförstått hotfull.

  Ungefär samtidigt ska Ryssland öva typ 5 ggr så många ryska + vitryska soldater i övningen Zapad, i runda slängar kanske 100 000 man totalt sett. Vilka adjektiv ska då användas för att beskriva storleken på denna övning?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Den ska väl beskrivas som den gamla sovjetiska slagdängan "Miru Mir" - fred på jorden. Fredsövning, syftar väl till att sprida Pax Kreml över hela världen?

   Radera
  2. Trots allt kan man ju inte haft något annat mål än världsfred med sina kärnvapen om man alltid skriver Miru Mir?

   Radera
  3. Ungefär som sydöstra Ukraina fått känna på hur freden sprider ut sig.

   Radera
  4. Russki Mir säger man väl nuförti'n?

   http://russkiymir.ru

   http://russkiymir.ru/en/news/206215/

   Man kanske skulle gå med, hela ryska föreningen verkar ju bara bestå av en massa morsor. Kanske lite väl antika morsor för min smak dock.

   Radera
  5. Fredlig, rättmätig, defensive och anti-imperialistisk? (Om den öht nämns)

   Radera
 2. B-styrkan, som spelar A-land. Vi får C hur D går?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Förresten så ar ju B-land jättelänge varit en del av A-land så det är väl ite mer än rätt att de invaderas av A-land.

   Radera
 3. Det tunga mekaniserade kompaniet är enligt uppgift i både svensk och amerikansk press en stridsgrupp ur nationalgardet

  SvaraRadera
  Svar
  1. De flesta som ingår i såna förband är ändock proffs, oftast med massiv professionell tjänst och utlandstjänstgöring bakom sig.

   Radera
  2. Utlandstjänst kan dock sänka stridsvärdet om förbandet vant sig vid lågteknologiskt gerillakrig och sedan hamnar i ett högteknologiskt krig.

   Detta är ett klassiskt problem för militära förband.

   Radera
 4. Så A-styrkan är bade 2:a och 3:e brigaden + andra förband?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Har för mig att 3:e brigaden leder B-styrkan. Men har inte några anteckningar om exakt hur det ser ut.

   Radera
  2. 3:e brigadstaben alltså.

   Kom ihåg att det bara är GSS/K-förband och alltså halva armén.

   Radera
  3. OK, hur är det med inbjudna observatörer från R-land? Och vice versa för Zapad-17

   Radera
  4. Förresten, jag kommer ju inte kunna närvara men det vore intressant att få veta om mekbat på de olika förbanden hunnit integrera strvkomp?

   Radera
 5. Källor inom Försvarsmakten anger att man förbereder att flyga in delar av ett spetsigt och extremt högteknologiskt artilleriförband från USA. Eller som man också uttrycka det, har reseavdelningen äntligen börjat styra upp min inryckningsresa. Så det blir till att öva även i år. Ska bli kul.

  Love Alm
  @DrLoveMachine

  SvaraRadera
  Svar
  1. Högteknologiskt och spetsigt? Av en typ vars namn later som när man hälsar på den romerske krigsguden? eller nåt annat?

   Radera
  2. Haha, det är svårt med humor på nätet. Nä det är bara mig man ska flyga in från USA.

   Love Alm
   @DrLoveMachine

   Radera
  3. https://www.youtube.com/watch?v=g3y0XyWfMIA

   Radera
  4. https://www.youtube.com/watch?v=nCzJnIbj6Wc

   Radera
 6. Hoppas att de även fokuserar på GFP-övningar (Gender Focal Points). Det är viktigt för både mångfalden och könsfördelningen att försvaret speglar vårt samhälle. Stå upp för 50 procent kvinnor och HBTQ-personer i försvarsmakten 2022.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Om vi inte övar för att skydda samtliga invånares mänskliga rättigheter, vad skulle då försvaret ha för existensberättigande?

   Ditt skämt saknade humor...

   Radera
 7. Tack för mycket bra och intressant beskrivning av övningens moment. Det hade varit vidare intressant att om möjligt läsa motsvarande detaljer om Zapad 2017 som delvis hålls under samma period som Aurora.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Javisst. Ska bara gå på Kremls öppna presentation av krigsövningen Zapad 17 på Frunzenskaja, där de listar precis alla förband de ska flytta till gränsen till grannländer. Brb.

   Radera
  2. Enligt Kreml ska det väl handla om 13000 personal, som av en händelse gränsen för att bjuda in internationella observatörer...

   Radera
 8. Jag tror att hälften av hemvärnets personal kommer vara fulla och springa runt och skrika okvädesord.

  SvaraRadera
 9. Har vi kvar operativa IKV:er??

  SvaraRadera
  Svar
  1. Nej, de underhålls och körs av inhyrda privatpersoner enbart som B-styrka. En billig sådan jämfört med riktiga stridsvagnar.

   Radera
  2. Som jag misstänkte då.
   Har du en numerär på sparade vagnar? Är dessa i stridsdugligt skick och kanske föremål för en eventuell Bydénare efter viss moddning?

   För att möta ett luftburet angrepp, eller uppdykande gröna gubbar, alternativt att mota en påbörjad landstigning borde dom väl vara mer än tillräckliga på t.ex "Öyn".

   Radera
 10. Intressant att man avser att damma av ett antal IKV91. Kan detta vara en ny "Bydenare" mån tro?
  Hoppas fredsrörelsen fått klart för sig att Hv har lämnat lösskjutningsanordningarna hemma.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Nej, dessa har kört B-styrka förr, och det är deras enda roll med kontraktsanställd personal per tillfälle. Ingen skarp förmåga, bara simulatorsystem.

   Radera
  2. Det ska väl finnas tillräckligt med Öststatsvagnar för en pluton T72 också ?

   Radera
 11. Vad det gäller Hemvärnet så tror jag att det blir en blandad kompott. Många av de hemvärnsförband som nu skickas till Gotland är insatsförband, inte bevakningsförband. Oavsett vad skyttesoldaterna gör, så kommer troligtvis staberna, bataljons- och kompanistaber att öva på att bli underställda andra förband med allt vad det för med sig av signalering etc.

  SvaraRadera
 12. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

  SvaraRadera
 13. Bra att svensk militär övas.

  Jag hoppas också att det militärt alliansfria konungariket Sveriges militära ledningsstruktur och högre befälsordning fungerar även utan amerikansk medverkan på sådana här stora övningar.

  SvaraRadera
 14. Jag skulle gissa på Utskeppning från Oskarshamn med Västervik som Reservhamn, båda kan ta Ro-Ro fartyg men Oskarshamn kan lätt skyddas med luftvärn och kustrobot baserad på Öland. Det finns även mindre öar mellan Öland och Oskarshamn där luftvärn kan grupperas. Kan vi hålla en AEW i luften blir det väldigt svårt med luftangrepp. då även missiler inte kan gömma sig på havet !
  Det finns faktiskt så mycket Öar i området att att även dagens föråldrade Rb97 kan skydda överfarten hela vägen !

  Ubåtshotet är nog den största faran (minlinjen i Kalmarsunds sensorer hade varit bra att ha idag) Hela flottan går nog åt till att skydda överfarten mot ubåtar.

  Transportkapacitet är väl det enda vi har i överflöd i det här landet då vi enkelt kan plocka in gigantiska civila Ro-Ro färjor för att snabbt transportera förband.


  Det gigantiska problemet är ju att vi saknar förband, tex med en till Amfibiebataljon hade en snabbt kunna grupperas till Gotland medans den andra snabbt kunnat säkra utskeppningshamnen mot Sabotage och Elitförband.

  Luftvärn har vi ju knappt troligen skulle samtliga RB97 krävas för att täcka överfarten men skulle aldrig stå emot ett koncentrerat anfall då luftvärnet snabbt blir mättat. En positiv sida är att Sensorerna vi har är i världsklass så vi kommer ju i alla fall att se fienden även om vi inte kan göra så mycket !
  Det behövs minst 2-4 bataljoner till för att skydda det absolut nödvändigaste tex Stockholm överfarten Manöverförband och baser.
  En bataljon måste finnas på Gotland från början för att säkra ön för förstärkningar viktigare än tex Kustrobot på ön, Gripen kan trots allt fylla den rollen om man kan operera över Gotland i skydd av luftvärn.

  Sen måste man ju nämna materielreserven 4 Mekaniserade Bataljoner och 1-2 Artilleribataljoner finns i den.
  Det är absurt att den inte aktiveras med tanke på hur mycket handlingsfrihet den ger, tex skulle en mekaniserad Bataljon på Gotland och en mekaniserad Brigad i Eksjö göra försvaret otroligt mycket enklare. Man får inte glömma att det sovjetiska genombrottet på Karelen 1944 kom sig av att finnarna hade så få förband kvar att man inte vågade sätta in reserven utan att veta att det säkert behövdes, och när man visste så var det för sent !

  SvaraRadera
 15. Några uppgifter på vilka deltagande från Ing2 och vad/var deras uppgift kommer att vara? /Fd. Ingenjör

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ing2 deltar med GSS/K-förband vad jag vet.

   Rimliga egna slutsatser: Uppgifterna blir med all sannolikhet kvalificerade - fältarbeten, mineringar, minröjning, broar etc. Då mycket kommer vara på allmän mark kommer dock mineringar och fältarbeten vara begränsade utanför formella övningsfält.

   Jmf Arméövning 2015.

   Radera
 16. Divina Levrini (drivande i "Stoppa krigsövningen Aurora" bland annat) hävdar att hon har övningsplanen. Betvivlar det men hon pratar bland annat om Y-land, nån som vet om det finns nåt Y-land i planeringen?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Då kan hon väl visa den övningsplanen.

   Eftersom Sverige tar emot förstärkningar från allierade EU-länder som Frankrike, Norge, Danmark mfl, så är det väl inte orimligt att ngn av dessa kallas Y-land?

   Radera
 17. Den 19 juni 2017 lades det på Facebook sidan "Stoppa krigsövningen Aurora" ut en övningsplan om 44 sidor som går att ladda ner. Planen var av den 4 maj 2017 version 3.

  SvaraRadera