Aktuellt

Allt är inte en politisk handling

Allting här i livet är inte en politisk handling. Proffs kan faktiskt ha en personlig åsikt, som på inget sätt påverkar deras yrkesutövnin...

2015-12-29 22:48

Försvarsmakten säger nej till skärpningarna i EU:s vapendirektiv

Försvarsmakten ska nu ha gett sitt remisssvar på EU:s förslag om skärpta regler för lagliga vapen, i syfte att hindra terrorism med olagliga vapen. Försvarsmakten säger nej, men anledning av att det kan påverka svensk försvarsförmåga.

Bland annat skriver Försvarsmakten följande summering i sitt remissvar:
"Förslaget innebär samma konsekvenser som under punkten 4.1 och 4.4 ovan, d.v.s. den föreslagna ändringen av vapendirektivet skulle ha negativ inverkan på totalförsvaret och på förbandens krigsduglighet genom att försämra möjligheterna till träning och tävling för Försvarsmaktens personal och för medlemmarna i de frivilliga försvarsorganisationerna och skytteförbunden samt innebära ökade kostnader för utbildning och utveckling av metoder. Försvarsmakten avstyrker ändringsförslagen."
Ord och inga visor. Just detta har jag påtalat tidigare, och gäller även för polisens personal, som ofta är aktiva inom skytteförbunden och där får sin mängdträning på skytte - på egen tid och för egna pengar.

Nedanstående påstås vara texten på remisssvaret i sin helhet. Jag kan inte hitta texten någon annanstans så ta det med en nypa källkritik så länge. Min bedömning är att det är helt autentiskt, vilket också enligt uppgift kan bekräftas. Jag har fetstilat en del passager.
"ÄRENDEBETECKNING: FM2015-25555:2 Försvarsmaktens svar på remiss på EU-kommissionens förslag till ändringar i EU:s vapendirektiv (91/447/EEC)
1. Sammanfattning
Försvarsmakten avstyrker förslaget till ändringar i EU:s vapendirektiv. De förslagna ändringarna skulle innebära men för totalförsvaret och för förbandens krigsduglighet. Försvarsmakten anser därför att det är nödvändigt att EU:s vapendirektiv och svensk vapenlagstiftning även fortsättningsvis möjliggör att medlemmar i civila skytteorganisationer kan inneha såväl hel- som halvautomatiska vapen.
Försvarsmakten menar vidare att det är nödvändigt att en konsekvensanalys genomförs, där även konsekvenserna för försvarsförmågan belyses, innan beslut i frågan fattas.
2. Motiv för ställningstagandet
· Förslaget innebär ökade kostnader för Försvarsmakten vad gäller utbildning och utveckling av personal och metoder då civila skytteorganisationer inte längre kan nyttjas.

· Förslaget innebär ökade kostnader för Försvarsmakten vad gäller anskaffning av tränings- och simuleringsvapen, om inte utrangerade vapendelar kan nyttjas.

· Förslaget innebär försvårad hantering och ökade kostnader för Försvarsmakten vad gäller säkerhetsskyddande åtgärder.
3. Bakgrundsbeskrivning
Försvarsmakten har historiskt sett värnat om det frivilliga skyttet då detta gett möjligheter för hemförlovad personal att behålla och förbättra den under värnplikten investerade utbildningen. I och med Försvarsmaktens omställning från plikt till frivillighet och återupprättandet av totalförsvaret är och blir detta behov alltmer aktuellt.

I Försvarsmaktens nya slimmade organisation finns inte resurser att själva upprätthålla spetskompetens inom skytte på alla utbildningsplatser. Vi är därför beroende av civila skytteorganisationer och deras olika tävlingsformer. Varje år tar Försvarsmakten hjälp från civila instruktörer vid utbildning, utvecklingsarbeten och vid större tävlingar. Detta samarbete bedöms komma att utvecklas ytterligare inom ramen för totalförsvaret.
Det frivilliga civila skyttet har bedrivits med samma typ av vapen som förbanden varit utrustade med, inledningsvis mausergevär och senare kulsprutepistoler och automatkarbiner. Det är naturligt att det civila skyttet fortsätter att utvecklas efterhand som soldaternas beväpning förändras. Att de civila skytteorganisationerna har tillgång till liknande vapen som brukas inom Försvarsmakten är nödvändigt för att de ska kunna driva den skjuttekniska utvecklingen framåt. Även om tävlingsskytte i många delar skiljer sig från en stridssituation är de skjuttekniska grunderna desamma. Tävlingar testar även individens förmåga att använda vapnet under stress.

Det är viktigt för förbandens krigsduglighet och för att stärka totalförsvaret att vår personal ges möjlighet att tävla i skytte både inom och utom Försvarsmakten. Tävlingsskyttet pressar hela tiden gränserna för vad som är skjuttekniskt möjligt och förfinar dessa grunder. Det är nödvändigt för Försvarsmakten att denna utveckling även sker med automatkarbiner och gevär utrustade med kikarsikten.

Samarbetet med de civila skytteorganisationerna; Svenska Pistolskytteförbundet, Skyttesportförbundet och Svenska Dynamiska Sportskytteförbundet (IPSC Sverige) är av avgörande betydelse för att Försvarsmakten ska kunna vidmakthålla och utveckla förmågan att nyttja skjutvapen effektivt under väpnad strid. Samarbetet skulle ytterligare underlättas om Svenska Dynamiska Sportskytteförbundet blir en frivillig försvarsorganisation precis som Svenska Pistolskytteförbundet och Skyttesportförbundet.
Möjligheten att på fritiden kunna träna, tävla och utvecklas med tilldelade tjänstevapen är ett efterfrågat komplement, då både tillgänglig tid och tillgång till skjutbanor/skjutfält inte räcker till för att personalen ska kunna upprätthålla sin skjutskicklighet på tjänstetid – än mindre att utveckla den.

En konsekvens som förslaget till nytt EU-direktiv skulle kunna leda till är att all tävlingsverksamhet med halvautomatiska vapen endast kommer att vara legal inom ramen för de väpnade styrkorna, polisen eller de offentliga myndigheterna.

Huvuddelen av de föreslagna ändringarna saknar såväl empirisk grund som stöd i forskning eller i EU-kommissionens egen utvärdering av vapendirektivet, Evaluation of the Firearms Directive Final report december 2014 ISBN: 978-92-79-35113-6.

4. Hänvisningar

Hänvisningarna refererar till dokumentet COM(2015) 750 final, 2015/0269 (COD), den svenska versionen.
4.1. Artikel 1; sid 13 p 1b och sid 14 p 1i
Förslaget innebär att betydligt fler delar av ett vapen definieras som ”väsentliga”, vilket av Försvarsmakten tolkas som vitala delar. Även om Försvarmakten undantas från direktivet och Vapenlagen (1996:67) så används definitionerna de facto i klassificeringen av vapen. Konsekvensen blir särskilda säkerhetsskyddsbestämmelser vilket försvårar eller omöjliggör användandet av simulatorvapen. (I dagsläget sparas underbeslag till skrotade/deaktiverade AK 5 för att senare kunna användas i tillverkning av simulatorvapen.) Anskaffning av tränings- och simulatorvapen kommer att fördyras. Försvarsmakten avstyrker ändringsförslaget.
4.2. Artikel 6; sid 16
Förslaget innebär ett borttagande av den tidigare texten: ”I särskilda fall får de berörda myndigheterna bevilja tillstånd för sådana skjutvapen och ammunition om det inte strider mot allmän ordning och säkerhet”. Detta i kombination med föreslagna ändringar av bilaga 1 förbjuder i praktiken civilt innehav av de vapentyper som Försvarmakten är i behov av att de civila skytteorganisationerna fortsätter att använda. Se punkten 3 ”Bakgrundsbeskrivning”. Försvarsmakten avstyrker ändringsförslaget.
4.3. Artikel 7; sid 17 p 7
Förslaget innebär att samtliga vapen skulle omfattas av en tidsbegränsning på fem år. Detta innebär en väsentligt ökad administrativ kostnad vilket drabbar de civila skytteorganisationer som Försvarsmakten har behov av stöd ifrån. Försvarsmakten avstyrker ändringsförslaget.
4.4. Artikel 10a; sid 17
Konsekvenserna för Försvarsmakten har på grund av kort remisstid inte kunnat bedömas. Förslaget kan innebära ökade kostnader för Försvarsmakten då system för nödsignalering för bl.a. flygförare, båtar och fartyg kan komma att definieras som vapen. Detta bör klarläggas. Försvarsmakten avstyrker ändringsförslaget.
4.5 Bilaga 1; sid 19 p 13 och 14
Förslaget förbjuder i praktiken civilt innehav av de vapentyper som Försvarmakten är i behov av att de civila skytteorganisationerna fortsätter att använda. Se ovan under punkten 3 ”Bakgrundsbeskrivning”.

Förslaget innebär samma konsekvenser som under punkten 4.1 och 4.4 ovan, d.v.s. den föreslagna ändringen av vapendirektivet skulle ha negativ inverkan på totalförsvaret och på förbandens krigsduglighet genom att försämra möjligheterna till träning och tävling för Försvarsmaktens personal och för medlemmarna i de frivilliga försvarsorganisationerna och skytteförbunden samt innebära ökade kostnader för utbildning och utveckling av metoder. Försvarsmakten avstyrker ändringsförslagen.

4.6 Övrigt
I handläggningen har synpunkter begärts in från JURS och PROD.


Stenström, Anders
SC MUST
Handlingen är fastställd i Försvarsmaktens elektroniska dokument- och ärendehanteringssystem.


Sändlista
Justitiedepartementet (avsett för Nils Hänninger)


Som orientering inom HKV
LedS Led Samo
INSS
JURS
PROD"
Nedan följer läsarkommentarer. Dessa är inte en del av det redaktionella innehållet och är respektive kommentators ansvar. Kommentatorer som följer kommentarsreglerna kan bli vitlistade, annars raderas kommentarerna automatiskt. Vitlistning sker ungefär en gång i veckan och raderade kommentarer kan då återpubliceras.

24 kommentarer:

 1. Bra men försvaret räknas väl bara som ett särintresse...

  SvaraRadera
 2. Var med en äldre bekant idag och fick som gäst för första gången provskjuta pistol, givetvis på på bana. Träffade några pistolskyttar. Jag uppfattade dem som mycket seriösa och säkerhetsmedvetna personer. Imponerande också att se engagemanget i föreningen. Svårt att se att samhällets prio borde vara att försvåra för dem att utöva sin sport..

  SvaraRadera
  Svar
  1. "Träffade några pistolskyttar"... Då var de väl inte så säkerhetsmedvetna?

   Radera
  2. De enda som drabbas blir ju laglydiga medborgare, de kriminella element som förslaget avser stoppa söker varken licens eller köper via lagliga kanaler...

   Skulle hellre sett politikerna ägna tiden åt att lagstifta om vackert väder eller nåt annat vettigt.

   Radera
 3. Har i många år tryckt på Hemvärnsfolk att gå med i civila skytteklubbar för att förbättra sin förmåga, bra att FM håller med. Bara att hoppas att Peter Thorsell sjunker in dunklet igen och att detta EU förslag hamnar där det bör.

  SvaraRadera
 4. Ska EU:s vapendirektiv klubbas igenom med kvalificerad majoritet i Ministerrådet, eller via ett beslut i Ministerrådet där medlemsländernas vetorätt har laga kraft?

  Ifall det är det senare, så är det väl bara att bearbeta den ansvarige svenske mininstern så att han röstar rätt.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det är vanlig lagstiftningsprocess som gäller i denna fråga http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/sv/20150201PVL00004/Lagstiftningsbefogenheter

   Radera
  2. @Phatguru 00:30
   Trots allt är Ministerrådet EU:s högsta beslutande organ enligt Lissabonfördraget. Så frågan kvarstår kvalificerad majoritet eller vetorätt vid beslut?

   Enligt din länk:
   ”Europaparlamentet kan godkänna eller förkasta ett lagstiftningsförslag eller föreslå ändringar till det. Rådet är inte juridiskt bundet att följa parlamentets yttrande, men enligt domstolens rättspraxis får det inte fatta något beslut utan att ha mottagit yttrandet.”

   Radera
 5. Som nämnts är de ju tyvärr bara ännu ett särintresse från svenska politikers horisont. Hoppas verkligen förslaget stoppas (långt upp) och inte fortsätter diskuteras. Morgonsur har skrivet mycket insiktsfullt i frågan också, sakkunnigt och med övertygande argumentering. Tyvärr väger ju fakta ofta mycket lätt emot de som har sina ideologier som snuttefilt.

  SvaraRadera
 6. Om nu politiker inom det regerande Sjuklöverblocket tycker det är ett problem med skottlossningar och dödsskjutningar i tätbebyggt område, varför angriper de inte roten till problemet, dvs. EU-medlemskapet, som dessutom kostar hissnande ca 45 GSEK per år.

  EU-medlemskapet förbjuder konungariket Sverige att ha ett effektivt skalskydd. Utan effektivt skalskydd är det nära nog ett fritt inflöde till Sverige av insmugglade vapen, kriminella invandrare och invandrare som har stor benägenhet med rätt incitament att bli skjutglada, grovt kriminella. (Utrikesfödda, jämfört med inrikesfödda med två inrikesfödda föräldrar, är kraftigt överrepresenterade bland polisanmälda grövre brott, av någon djävla anledning!)

  Sverige måste gå ur EU. Då slipper vi pådyvlas EU-direktiv, som inte passar in i våra sedvänjor, värderingar och traditioner. Utnyttja Lissabonfördragets utträdesklausul! Det är bara idioter och egoistiska svenska EU-apparatjikar som påstår att EU är bra för Sverige.

  SvaraRadera
  Svar
  1. vilka negativa konsekvenser för sverige innebär detta?

   På tal om överrepresenterade vid brottslighet så är överrepresentionen för lågutbildade Det är alltså 5,7 gånger vanligare att personer med låg utbildning än personer med högutbildning är misstänkta/registrerade för brott. SD = lågutbildade .... alltså värre än invandrare av någon djävla anledning!

   För övrigt: Avgiften: 31,8 miljarder kronor netto förutom temporära stöd och företagstöd till multi-eu företag.

   Radera
  2. "SD = lågutbildade .... alltså värre än invandrare av någon djävla anledning!"

   Tror inte du att de invandrare som nu anländer från Afghanistan o Somalia har lägre utbildning än den genomsnittlige SD-sympatisören?

   Radera
  3. Har lite svårt att de detaljerna i "invandrare", i statistiken så talas det alltså om utlandsfödd, eller född utom norden tittar man på de domar som finns har de en hög korrelation till drogpåverkan och det handlar alltså om Ryssar, Norrmän,Finnar, Balter och just somalier, eftersom de ju gillar droger

   https://www.kriminalvarden.se/forskning-och-statistik/statistik-och-fakta/kriminalvardens-klienter/#medborgarskap

   Jag har inga problem att utvisa drogberoende människor eller människor som gillar nazismen eller ISIS

   Radera
  4. @Phatcuru
   "SD=lågutbildade" upprepa detta tillräckligt många gånger så blir det nästan en sanning. SD väljare kommer från alla samhällsskikt, jag vet för jag är en av dom.

   Radera
  5. med SD avses nassarna som sitter i riksdagen (med undantag för de som ej är nassar), ej de väljare som har röstat in dem i riksdagen så att de kan sitta och säga "invandrare" ofta tillräckligt många gånger så blir det nästan en sanning,

   Ganska enkelt:
   1. Om en vapenägare begår brott så skall denne personligen åtalas för sina brott, ej heller gruppen vapenägare
   2. Om en glockägare begår brott så skall denne personligen åtalas för sina brott, ej heller gruppen glockägare
   3. Om en penisägare begår brott så skall denne personligen åtalas för sina brott, ej heller gruppen penisägare
   4. Om en religiös person begår brott så skall denne personligen åtalas för sina brott, ej heller gruppen religiös personer
   5. Om en religiös person begår brott så skall denne personligen åtalas för sina brott, ej heller gruppen religiösa personer
   6. Om en muslimsk person begår brott så skall denne personligen åtalas för sina brott, ej heller gruppen muslimer

   Står i vår grundlag. patriotism = att följa grundlagen och skydda den och dess företrädare mot utrikes och inrikes hot som populister som ISIS och SD

   Radera
  6. @Phatguru 00:47
   Med tanke på hur du slänger dig med statistik och efterföljande slutsatser, så kan du inte ha särskilt god utbildning.

   @Phatguru 01:49
   På din rekommenderade länk står det:
   ”Kriminalvården är förbjuden enligt lag att registrera etniskt ursprung.”

   Så hur har du kunnat registrera att det är finnar, norrmän, ryssar, balter, somalier som begår brott?
   Källa tack!

   Tro inte att om man är registrerad svenskt medborgare i kriminalvården så är man automatiskt etniskt svensk eller inrikesfödd! Det finns många utrikesfödda bland de som är registrerade svenska medborgare i kriminalvården.

   @Phatguru 11:24

   Din definition av patriotism skrämmer mig och är helt fel. Patriotism är fosterlandskärlek, hembygd, traditioner, landets historia och att inte sälja ut landets suveränitet till främmande makt samt att försvara landet mot utrikes och inrikes hot. Exempel på inrikes hot är den av Sjuklövern applåderade destruktiva massinvandringspolitiken. (Ja det är också en mängdfråga.)

   Att blanda in Grundlagen i patriotismdefinitionen, särskilt efter den senaste stora grundlagsändringen 2010, där EU-medlemskapet grundlagsskyddades och ledde in Sverige på en mer antidemokratisk bana, är fel. Med det ratificerade Lissabonfördraget, där vetorätten begränsas i Ministerrådet, så kommer fler beslut på fler områden som rör Sverige och svenskarna, att fattas av utlänningar utomlands.

   Radera
 7. Sidor som den här kanske blir räddningen för en del efter att politikerna fått sin vilja igenom : http://cxlpjm7hq7bubi7e.onion/

  SvaraRadera
 8. Det är synd att Cornu inte.verkar förstå vad EU är för något och vad EU vill. EU är en korrupt kulturmarxistisk organisation som tar varje händelse tillfälle i akt att gå mot sitt mål att utplåna de olika kulturerna och folkliga särarterna. Man vill att alla världen folk (förutom ett) och stater skall ingå i EU på lång sikt. Varje terrorbrott, skolskjutning eller annan spektakulär händelse används för att begränsa vanliga anständiga människors frihet under falsk förespegling att man vill bekämpa brott. EU ser den anständiga medborgaren som det största hotet speciellt om denna medborgare känner folklig tillhörighet och är beväpnad.

  SvaraRadera
 9. Jag hör till de som tycker att svenska jägare och skyttar borde få större rättigheter och mer frihet. Vi kan acceptera de förvaringsregler som gäller, de är bra. I övrigt så borde det inte vara några större restriktioner när det gäller antal vapen och det borde ges större möjligheter att inneha enhandsvapen för jakt.

  Men det är klart vi tillhör ju en grupp som i helhet är ordningssamma och fogliga och vi är ju lättare att hantera än Rosengårds vapenägare...

  SvaraRadera
 10. Då stämmer det som konspirationsteoretikerna menar.
  Att det handlar om att avväpna folk, även svenskarna, fast jägarkåren i absoluta antal inte är större i Tyskland än i Sverige.
  Sedan kan man lättare genomföra en statskupp...
  Min löjnant i lumpen påpekade att en värnpliktsarmé är det bästa skyddet för demokratin...
  Hade han rätt, måhända...?

  SvaraRadera
  Svar
  1. @Thomas Gunnarsson 09:22
   Löjtnanten hade rätt!
   En yrkesarmé har man att för att skydda regimen mot folket. Sveriges yrkesarmé kommer mer och mer användas för "inrikes problem".

   Radera
  2. Då har nuvarande försvarsminister rätt...
   Och gamle Odenberg.

   Radera
 11. Den lilla spillran av försvarsmakten har i alla fall förståndet kvar.

  SvaraRadera
 12. Tja, jag kan väl bara säga att jag inte har något som helst problem med att mina jägargrannar är välbeväpnad. Det dyker upp hemlevererat viltkött ibland och de utför eftersök vid viltolyckor.

  Senast eftersöket var en söndagsnatt när polisen ringde från olycksplatsen där älgen låg och plågades svårt i diket med bruten rygg i en halvtimme. Polisen ville nämligen inte avliva djuret med sina tjänstevapen. Det skulle innebära en besvärlig utredning och krånglig administration om tjänstevapnet användes, nämligen...

  I och med att större delen av bygdens poliser numera är utkommenderade på uppdrag på annan ort (=Trelleborg), har medfört att villainbrotten har ökat dramatiskt här i området.

  Fast det är klart, enligt ovanstående logik så är det ju lågutbildade SD-anhängare som kör runt häromkring i bilar reggade i Bulgarien och Rumänien på nätterna. Likaså de gäng med ungdomar som driver runt i områdena kring den tidigare konferensanläggningen. Det är säkert SD:s årsstämma och inget annat.

  Trodde aldrig jag skulle säga detta, som boende i Sverige: Jag vill numera har FLER vapen i samhället ägda av laglydiga medborgare, inte färre.

  SvaraRadera