Aktuellt

Inträffade peak oil 2018 eller 2019 - och är energikrisen och den ekonomiska krisen därmed permanent?

Data från amerikanska energiinformationsmyndigheten EIA visar att eventuellt kan peak oil  inträffat 2018 eller 2019. Om det är så, så är de...

2015-05-16 11:49

Ådalsmyten: Svensk militär har alltid fått sättas in mot civilbefolkningen

Vänstern har länge fört fram myten att Ådalenhändelserna ledde till att svensk militär förbjöds att användas mot civilbefolkningen. Men svensk militär har alltid fått användas mot civila och det blev först någon reglering av detta år 2006.

Praxis har sedan Bo Widerbergs skröna Ådalen 31, som släpptes på bio 1969, dock varit att man ska visa återhållsamhet. Men samma år förberedde landshövding Ragnar Lassinantti helt enligt lagen insats av värnpliktig militär från I 22 mot strejkande gruvarbetare i Kiruna.

En annan skarp incident är den sk raggarmassakern 1959, då ett kompani repövande värnpliktiga militärpoliser sattes in mot bråk på en camping i samband med en tävling för motorburen ungdom. Om detta finns att läsa hos riksdagsledamoten och militärhistorikern Stellan Bojerud (sd), på Sverigedemokraternas försvarsblogg Lantvärnet.
"Kompaniet fick i uppgift att rensa campingplatsen. Svärandes eder över störd nattsömn marscherade de medelålders repgubbarna de två kilometrarna till campingen och skred till verket utan föregående dialogpolisbeteende. Upprensningen gick snabbt. Militärpolisen återvände till sin förläggning och civilpolisen burade in några orosstiftare. Bland raggare och bikers spreds ryktena om “massakern” i Kristianstad så vida att motorburen ungdom campade lungt de närmast följande tio åren."
Regelverket som reglerade militär insats mot civila hette FAVO, "Föreskrifter för militär trupps användning av vapen för upprätthållande av allmän ordning med mera" och var alltså en militär instruktionsbok. "En journalist" skrev på Schibsted/SvD år 2006:
"FAVO gick ner i en uniformsficka och delades ut till officerare ännu i slutet av 1960-talet, uppger en pensionerad officer för SvD. Även hemvärnsbefäl med vapnen i hemmet fick FAVO. Under kalla kriget levde faran för en kommunistisk kupp hela tiden i medvetandet. Vid upplopp skulle militären stå under civil ledning, men om denna bröt samman fick högsta befäl på platsen besluta om insatsen."
SvD citerar också en del passager ur FAVO och det är inga silkesvantar det är fråga om heller.
”Då civil polis icke är tillgänglig eller då den är otillräcklig får militär trupp användas för ordningens upprätthållande. Den militära truppen kan därvid bliva nödsakad att bruka våld och vid upplopp bruka vapen [...] Vid första eldöppnandet bör elden riktas över folkmassan [...]. Är fortsatt eldgivning nödvändig bör den riktas mot nedre delen av kroppen på de personer som uppehålla sig främst i folkmassan. [...] Stridsvagnar har stor materiell och framför allt moralisk verkan. Stå sådana medel till förfogande, kan det därför vid fara för upplopp ofta vara lämpligt att insätta dem redan på ett tidigt stadium i förebyggande syfte. För samma ändamål kunna flygplan användas.”
Kan sättas in mot demonstranter än idag.
Det fanns också instruktioner i FAVO om att om inget annat fungerar är det fritt fram att kasta spränghandgranater mot civila folkmassor.
"shgr böra m. hänsyn till deras stora verkan och faran för truppen endast komma till användning, då övriga stridsmedel icke ha gjort tillräcklig verkan för ändamålets nående"
Begränsningen för handgranater är att de utgör fara för den egna truppen, då de kan sakna skydd vid t ex demonstrationer på gator och torg. Inte för att det anses farligt för civila demonstranter. Först prövar man med stridsvagnseld, kulsprutor etc. Räcker inte det, då är det fritt fram för spränghandgranater...

Detta är så långt från Ådalsmyten som det är möjligt att komma.

Så var det med den saken. SvD påtalar att Olof Palme rev upp FAVO efter att dess existens kommit fram i en TV-debatt på 70-talet.

Men något uttryckligt förbud mot att sätta in militär mot civila har ändå aldrig funnits. Först 2006 reglerades användandet i lag.

Nedanstående är citerat ur bloggrannen Morgonsurs kommentar på SoldF 2008. Som bekant har Magnus "Morgonsur" Ernström bland annat arbetat som polis, en myndighet som fram till den strategiska blackouten hade AK4:or och handgranater i sina vapenkasuner
"Det har aldrig tidigare funnits något förbud mot att sätta in militär mot ordningsstörningar, även om "grundlagsförbudet att sätta in militär sedan Ådalen 1931..." varit en sällsynt långlivad klintbergare ivrigt underblåst av media. Numera finns dock faktiskt en lagstiftning som förbjuder detta, nämligen Förordningen (2002:375) om Försvarsmaktens stöd till civil verksamhet. Där kan läsas bl a:

- - -

7 § När stöd lämnas enligt denna förordning får Försvarsmaktens
personal inte användas i situationer där det finns risk för att
den kan komma att bruka tvång eller våld mot enskilda.

- - -

10 § Försvarsmaktens personal får inte användas för uppgifter
enligt denna förordning som kan medföra en inte obetydlig risk
för att personalen kan komma att skadas."
Så långt stöd till civil verksamhet, t ex skallgångskedjor, översvämningar etc.

Däremot får polisen sättas in mot "terrorism". Citat från 2006:343 om Försvarsmaktens stöd till polisen vid terrorismbekämpning. Det finns dock formuleringar som innebär att det är i praktiken fritt fram. Dessa fetstilas nedan.
"1 § I denna lag finns bestämmelser om Försvarsmaktens stöd till
polisen vid terrorismbekämpning i form av insatser som kan
innebära användning av våld eller tvång mot enskilda.

Rikspolisstyrelsen får begära sådant stöd om

1. stödet behövs för att förhindra eller på annat sätt ingripa
mot en handling som kan utgöra brott enligt lagen (2003:148) om
straff för terroristbrott,

2. ingripandet kräver resurser av särskilt slag som polisen
inte har tillgång till, och

3. regeringen har lämnat sitt medgivande.

Regeringens medgivande behövs inte i sådana brådskande fall som
kan innebära fara för människors liv eller hälsa eller för
omfattande förstörelse av egendom."
Så vad är då terrorism. Enligt 2003:148 kan följande utgöra stöd för att sätta in militären.
"1. mord,
2. dråp,
3. grov misshandel,
4. människorov,
5. olaga frihetsberövande,
6. grov skadegörelse,
7. mordbrand och grov mordbrand,
8. allmänfarlig ödeläggelse,
9. sabotage och grovt sabotage,
10. kapning och sjö- eller luftfartssabotage,
11. flygplatssabotage,
12. spridande av gift eller smitta,
13. olovlig befattning med kemiska vapen,
14. uppsåtligt vapenbrott,
15. brott enligt 21 § tredje stycket lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor,
16. uppsåtligt brott enligt 25 och 26 §§ lagen (1992:1300) om krigsmateriel, som avser kärnladdningar, radiologiska, biologiska och kemiska stridsmedel, apparater och andra anordningar för spridning av radiologiska, biologiska eller kemiska stridsmedel samt speciella delar och substanser till sådant material,
17. brott enligt 18 och 20 §§ lagen (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd, som avser sådana produkter eller sådant tekniskt bistånd som kan användas för att framställa kärnladdningar, biologiska eller kemiska vapen,
18. smuggling och grov smuggling, 3 och 5 §§ lagen (2000:1225) om straff för smuggling, om brottet avser sådana varor som omfattas av 14-17,
19. olaga hot, 4 kap. 5 §

Allt under förutsättning att de begås i syfte att:

1. injaga allvarlig fruktan hos en befolkning eller en befolkningsgrupp,
2. otillbörligen tvinga offentliga organ eller en mellanstatlig organisation att vidta eller att avstå från att vidta en åtgärd, eller
3. allvarligt destabilisera eller förstöra grundläggande politiska, konstitutionella, ekonomiska eller sociala strukturer i en stat eller i en mellanstatlig organisation."
Kort sagt kan regeringen besluta om att sätta in militär vid större upplopp eller demonstrationer som urartar, som t ex Göteborgskravallerna 2001. Där förekom det grov skadegörelse, olaga hot (mot diverse politiker och även mot poliser) och åtminstone mordbrand, när man tände eld på utemöbler längs avenyn, och syftet var att påverka politiskt, dvs punkt 2. och 3. nederst.

I fallet ett modernt Ådalen, där 3000 - 4000 fackaktiva kidnappar och misshandlar fria arbetare skulle regeringen kunna beordra att militären sätts in än idag, eller lokalt polisbefäl på egen hand begära militär hjälp om läget är akut.

Förvisso finns det utbildningskrav på de militärer som får sättas in, men lagen säger lämplig utbildning. Vid större upplopp och oroligheter kan man nog tänja på lämplig utbildning rejält. I stort sett alla militärer och hemvärnsmän har t ex övat kravallsituationer, vilket kan anses vara lämplig utbildning i ett nödläge. Skyddsvaktsutbildning kan också kallas lämplig utbildning.

Det är alltså sedan 2006 helt lagligt för polisen att t ex vid en händelse motsvarande Göteborgskravallerna 2001 eller Ådalen 1931 begära stöd från militären. Är det brådskande behöver inte ens regeringen ge ett godkännande. Sedan finns inte FAVO:s instruktioner om att skjuta mot benen, och rekommendationer om insats av stridsvagnar, flyg och handgranater längre, utan handlingsutrymmet är mer fritt, om än underställt ansvarigt polisbefäl, även om militärt befäl på plats kan ta över och använda nödvärnsrätten för att skydda det egna manskapet om polisen är oförmögen att ge order.

Man kan tycka vad man vill om detta, men militären och polisen är i slutändan den yttersta garanten för demokrati och stabilitet i samhället, och vid försök att via upplopp, skadegörelse och våld påverka samhällets funktion, demokratin eller beslutsfattare är inte i linje med demokratiska värderingar, utan klassas alltså som terrorbrott. Sedan kan man tycka vad man vill om detta, men man kan alltid ifrågasätta varför vissa krafter inte vill att militären ska få försvara samhället och demokratin - vad planerar dessa krafter?

Sedan kan man notera att även ekonomiska strukturer omfattas, för penningsystemhaverister alla som drömmer om bankhatande upplopp.

Oavsett är att Ådalenhändelserna begränsade svensk militärs insatser mot civila en myt. Något grundlagsförbud mot detta har aldrig funnits. Kanske är det en lyckad vilseledning av vänsterelementen, som alla dessa år blivit lurade att militären inte får sättas in mot dem?
Nedan följer läsarkommentarer. Dessa är inte en del av det redaktionella innehållet och är respektive kommentators ansvar. Kommentatorer som följer kommentarsreglerna kan bli vitlistade, annars raderas kommentarerna automatiskt. Vitlistning sker ungefär en gång i veckan och raderade kommentarer kan då återpubliceras.

24 kommentarer:

 1. Oavsett om Ådalshändelserna är en myt eller ej, så hoppas jag att du tycker det är bra att man inte ska nyttja svenska trupper mot vår civila befolkning.

  Din bok pekar dock på att vår militär ska föreställa dom "goda", medan att de civila ska föreställa dom "onda".

  Om ett folkmord någon gång sker i Sverige kommer det att utföras av vår "goda" militär (förmodligen i samarbete med NATO). Inte någon rebellisk grupp bland de "onda" civila.

  SvaraRadera
  Svar
  1. "Min bok"? Du har inte läst Midsommargryning, va?

   Radera
  2. Detta är vad som står i texten ovan: Om de civila startar ett upplopp i syfte att genomföra en statskupp eller motsvarande så hamnar de i kategorin onda, om militären används som ett skydd mot detta hamnar de i kategorin goda. Med andra ord så skrivs det inte att militären är god och de civila onda.

   Ditt sista stycke kan ej bemötas på grund av jspr:s paradox - Om jag bemöter uttalandet som om det var ett skämt riskerar jag att förolämpa en ärligt framfunderad mening, om jag bemöter det som om det var allvarligt menat riskerar jag att förolämpa skribenten genom att anta att vederbörande menar allvar med ett så uppenbart tokigt uttalande.

   Radera
  3. Vem sa något om ett jävla upplopp?

   Stater har alltid mördat civila i de grövsta av brotten. Det har hänt i Turkiet, i Sovjet, i Tyskland, i Kina...

   Tro inte att det inte skulle kunna hända i Sverige.

   Radera
  4. Ditt svar tyder på att du tror att om man sagt att de civila kan vara onda i ett läge och militären god i samma läge så är man av den uppfattningen oavsett läge. Det var vad jag svarade på, för det är naturligtvis fel.Cornucopia är ett utmärkt exempel på att man kan kan se militären både som försvarare av demokratin och det enskilt största hotet mot densamma.

   Att antyda att jag inte fattar att militären kan begå brott mot mänskligheten i Sverige faller under jspr:s paradox.

   Radera
 2. Anvisningen i FAVO
  "Är fortsatt eldgivning nödvändig bör den riktas mot nedre delen av kroppen på de personer som uppehålla sig främst i folkmassan" var en annan i 1800-talets motsvarighet. Där heter det "Eld öppnas mot folkhopens bakre delar, där ledarna i regel uppehålla sig".

  SvaraRadera
 3. Borde väl även ligga i övrigas intressen att vänsterfolket tror att de är säkra från militären? Dröm om deras förvåning när en 122a rullar upp... "Mili...mili...militären, men men Å-å-ådalen!?"

  SvaraRadera
 4. "Ådalen 31" är trots allt en viktigt årtal, eftersom årtalet inföll i en viktig period i Sveriges 1900-talshistoria. Hösten 1929 och tiden som följde, upplevde västvärlden en börskrasch och en förödande ekonomisk kris. Många blev arbetslösa. Även Sverige drabbades. Kreugerkraschen spädde bara på detta. Sverige övergav guldmyntfoten 1931.

  Då marknadsliberalerna och kapitalismens företrädare led nederlag efter börskraschen, växte sig kommunismen och fascismen starka runt om i Europa. Icke sällan blev det våldsamma sammanstötningar mellan dessa framväxande krafter, som resulterade i en utbredd social oro och polarisering i de samhällen som drabbades.

  I Tyskland, som dessutom led av sviterna efter VK1, blev det relativt många våldsamma sammanstötningar på gatorna. Nazismen kunde till slut ta makten, eftersom de ansågs var den enda kraften som kunde få bukt med våldet på gatorna.

  Många i ledande ställning i Sverige, som ängsligt sneglade mot Tyskland, fruktade en liknande, våldsam utveckling som i Tyskland. Den "tyska" utvecklingen ville man undvika.

  Själva det faktum att man sköt dödande skott mot demonstrationståget i Ådalen 1931 var en varningsklocka på att något håller på att gå snett i samhället. Att svensk militär tvingas skjuta mot svenska demonstranter, kändes inte rätt. Därför kom man samfällt till insikten, mer än tidigare, att Sverige skulle vara en inkluderande nation. Detta var speciellt viktigt i orostider. Man skulle således arbeta för att reducera sociala spänningar hos befolkningen och i det svenska samhället. Sveriges befolkning skulle känna att de stretade mot samma mål under nationens flagga.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Numera pekar i stort sett alla samhällstrender i det svenska samhället i negativ riktning, som jag ser det. Den sociala oron ökar kraftigt. Konungariket Sverige går sannolikt mot en social kollaps, där egoism, gruppegoism och våld blir de bärande drivkrafterna i samhället.

   Regimen i Sverige väljer att bli alltmer fascistoid. Den kapar sin känslomässiga lojalitetsband med fosterlandet och dess ursprungsbefolkning, och i stället känner mer lojalitet till överstatliga, globala sfärer, och till "Globocop" - en globalt verkande polisstyrka. Borta är 1930-talets nationsenande drivkrafter.

   Regimen har ersatt den folkförankrade värnpliktsarmen med en etablissemangslojal, hanterlig yrkesarme. (En värnpliktsarme skyddar landet och befolkningen mot yttre hot och mot en diktatorisk regim; en yrkesarme skyddar regimen mot dess befolkning.) Genom massövervakning av informationsflöden, misstänkliggörs hela befolkningen. Brottsbekämpning, i vilken militären kommer användas i högre utsträckning, går främst ut på att beivra brott, inte att förhindra brott.

   Radera
  2. Den som faktiskt har träffat dagens soldater märker snabbt att många av dem är grösrökande fyllehuvven som lysnar på Sabaton (det gör jag också). Folk kan så klart uppträda olämpligt på fyllan, det gör jag med, men att samtidigt gorma ut att man är militär och skryta om hur mycket gräs man röker är inte imponerande. Detta beteende har jag sett flera gången, även om de flesta jag sett kommit från Kungsängen. Å andra sidan vet jag att officerare i Linköpingstrakten tog med AK5 ut och lät civila tjejer provskjuta utan adekvat utbildning j vapenhantering, jag gissar på att man ville imponera på flickan. Kort sagt så tycks dagens soldater vara långt ifrån Miljöpartister. Att man sedan måhända inte får gräddhyllan om man vill att folk ska skriva upp sig på 7 år samtidigt som man påtalar att Sverige absolut inte är hotat på något sätt och att evig fred råder. En allt för stor del av FM är inte intresserade av att vid konflikt skydda Sverige, då detta för dem är ett overkligt scenario. Däremot är det kul att röra på sig mycket, skjuta bössa och slippa utbilda sig. Men några Romsonlojalister är det knappast. Där tror jag att värnpliktsstyrkor är bättre då de måhända är mer demokratiskt förankrade och hyser en större respekt för riksdag och regering, oavsett färg.

   Radera
  3. Officerarna kanske ägnade sig åt rekrytering och det kan ju inte anses som speciellt negativt i dagens situation.
   Kan du backa upp ditt baktalande med någon form av substans ang gräsrökande fyllehuvuden i aktiv tjänst?
   Det kan vara så att du blandar ihop det med veteraner världen över som använder det mot PTSD för det är därimot inte ovanligt.

   Radera
  4. Problemet med att se historiska händelser i backspegeln är att man oundvikligen ser dem genom sina lokala historiska glasögon, genom vilka man värderar historien. Må det vara demokrati, genusfilosofi eller annat. Att se historien som den är är just det, utan att lägga på egna tolknings- och fördömningslager. Historien är fakta, inte något man kan ändra i efterhand.

   Radera
  5. @Elmer B. Fudd 23:31
   Din problematisering gällande historiska händelser är relevant, allmänt sett. Jag är medveten om det. Men det jag inte vet är om din problematisering också är insinuant gentemot mitt inlägg? Är det något som är felaktigt av det jag har skrivit i inlägget?

   Jag kan tillägga att jag är intresserad av historia. Därför tillbringar jag tid i Kungliga biblioteket för att bl.a. läsa gamla tidningar på mikrofiche och läsa uppslagsverk med utgivningsår långt tillbaka i tiden, för att tränga igenom senare tids verklighetsförvanskning och tillrättalägganden.

   Radera
 5. Min farfar var socialdemokrat. Han var övertygad om att han skulle bli avrättad om kommunisterna tog över. Däremot ansåg han att borgare och Kapitalister skulle klara sig bra även under kommunismen. Han sa att det var så de gått i Prag 1948.

  SvaraRadera
 6. "1. injaga allvarlig fruktan hos en befolkning eller en befolkningsgrupp,
  2. otillbörligen tvinga offentliga organ eller en mellanstatlig organisation att vidta eller att avstå från att vidta en åtgärd, eller
  3. allvarligt destabilisera eller förstöra grundläggande politiska, konstitutionella, ekonomiska eller sociala strukturer i en stat eller i en mellanstatlig organisation.""

  Det betyder att USA har utövat terrorism, närmare bestämt statsterrorism, i årtionden.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Kukia är i ett skov. Trevligt.

   Radera
  2. 1,2,3, på det fjärde ska det ske. Och sedan hoppade vi. Hur svårt ska det va!

   Radera
 7. Väl skrivet!

  SvaraRadera
 8. jag känner viss glädje att Cornu försöker slingra sig ur sitt sista debaccle om Ådalen. Men om det är vänsterns myt om att svensk militär inte kan sättas in är tveksamt. Kontrollen över militären är det som garanterar en stats bestånd. jag vill inte anklaga Cornu att vara maoist eller leninist för denna korrekta slutsats och den har framförts de flesta statsvetare. Därför har en värnpliktsarmé blivit nu ett problem eftersom den återspeglar folkmajoritetens åsikter och kan inte vara ett helt tillförlitligt medel i skarpt läge. Se bara på dagens Ukraina med en värdelös armé och friskaror, där enligt ett inslag i SR uniformerna får köpas privat och kalsongerna kommer från insamlingar. Cornu jag vet inte hur det är på den galax du kommer från men jag kan konstatera att du har liten susning om hur det är där du landat.

  SvaraRadera
  Svar
  1. När skogen brann i Västmanland gick flera organisationer ut och "tiggde" om bla.a sockar och tröjor till alla som jobbade. "Staten" Sverige kan inte ens klara av EN större händelse i fredstid med fungerande infrastruktur. Så kasta nu inte handgranat i uppförsbacke med att dra upp kalsongerna för Ukraina.

   Radera
 9. 1931 var väl i samma tidevarv som idioter emigrerade till Sovjet !

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ja Adrian från Kiruna och många finnar från USA och Kanada. De fick det inte bättre men knappast sämre heller som förhållandena var. De trodde felaktigt att Sovjet var en arbetarstat och det var gott. Det trodde högern också men de tyckte det var dåligt. Demokratifientligheten är högerns ledstjärna på 20- och 30-tal. Efter andra världskriget fick de ge upp när tredje riket, deras hopp förintades.

   Radera
 10. Hela 71.bat har genomgått utbildning i "insats mot folkmassa" och kan tillsammans med sina Patgb 360-vagnar vara en enorm tillgång till polisen vid upplopp och dylikt kaos. Det är bara en fråga om samverkan chefer emellan därefter blott formaliteter, sen "feuer frei", så att säga.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Gå in på Google och sök på Kiruna Svenskarna så hittar du ett Radio Reportage om vilken hiskelig mardröm det blev för dem i drömlandet!

   Radera