Cornucopia?

Aktuellt

Safaris integritetsskydd hindrar kommentarer på bloggen - bugg när du försöker stänga av

Det är nu utrett varför det inte går att kommentera på bloggen för en del användare av Apples Safari-webläsare. Apples (förvisso Open Source...

2015-04-18 14:41

Den nya frivilliga värnplikten - GU NY, GSS/P och depåförband

Med gårdagens underfinansierade försvarsöverenskommelse infördes två nya begrepp. Dels värnpliktiga icke anställda gruppchefer, soldater och sjömän, GSS/P och dels begreppet depåförband.

Sammantaget förväntas många soldater och gruppchefer bara grundutbildas med den förlängda grundutbildningen, och sedan inte ta anställning i Försvarsmakten. De kommer då krigsplaceras som GSS/P. I praktiken återinförs alltså en frivillig under utbildningen avlönad värnpliktsutbildning följd av totalförsvarspliktsplacering.

Depåförband kommer från Försvarsmaktens egen skrivelse till den försvarspolitiska inrikespropositionen, som man lämnade den 16:e december 2014. Där skriver man bland annat följande:
GSS/K från 42:a mekbat vid Skaraborgs regemente
"Försvarsmakten har utarbetat ett förslag som innebär alla delar av Försvarsmaktens organisation och all anställd personal som har uppgifter vid höjd beredskap krigsorganiseras respektive krigsplaceras. Detta innebär att det på ett antal orter skapas depåförband. I depåförbanden krigsplaceras aktuella organisationsenheters personal och materiel som inte är krigsplacerade vid andra krigsförband. Depåförbandens främsta uppgifter är att stödja krigsförbandens aktivering och mobilisering samt åtgärder som kan krävas för att uppnå angivna krigsduglighetskrav. Tillgänglig personal och materiel nyttjas och nuvarande tillgång bör vara dimensionerande för hur depåförbanden utformas. Förslaget innebär att personal vid skolor och centra krigsplaceras i de traditionella krigsförbanden eller depåförbanden. Medarbetare utan militär bakgrund i form av exempelvis värnplikt eller tidigare militär anställning kommer successivt att ges relevant utbildning med hänsyn till krigsuppgiften."
I försvarsöverenskommelsen framgår det att nitton depåförband ska skapas. Man får därmed en mobiliseringsorganisation, vilket är en skarp och förmågehöjande krigsplaneringsåtgärd. En konkret förvandling från ett internationellt insatsförsvar, till försvar av landet med planering för mobilisering. Man skriver även följande:
"Alla delar av Försvarsmaktens organisation som har uppgifter att lösa i händelse av beslut om höjd beredskap ska organiseras som krigsförband. För att säkerställa det lokala behovet av stöd till den ordinarie verksamheten samt som stöd vid aktivering i fredstid och mobilisering vid beslut om höjd beredskap av övriga krigsförband skapas därför också geografiskt spridda depåförband. Depåförbanden kompletteringsutbildar krigsförband som aktiveras eller mobiliseras. I depåförbanden krigsplaceras aktuella organisationsenheters tillgängliga personal och materiel som inte är krigsplacerade vid andra krigsförband. Alla delar av Försvarsmaktens organisation och all anställd personal som har uppgifter vid höjd beredskap kommer därmed att krigsorganiseras respektive krigsplaceras."
Den nya grundutbildningen, GU NY, ska ersätta grundläggande militär utbildning, GMU. Reformen att den militära grundutbildningen ska förlängas med full befattningsutbildning till 9 - 12 månader och 4 - 7 månader för hemvärnsmän, lades också av Försvarsmakten, som skriver:
"Försvarsmakten planerar för att från 2016 införa en sammanhållen, årlig grundutbildning, GU. Efter genomförd grundutbildning bedöms soldaten och sjömannen vara placeringsbar i befatt- ning i krigsförband eller kunna påbörja officersutbildning. Utbildningen sker i förband och omfattar grundläggande militär utbildning (GMU), befattningsutbildning (BFU) och för- bandsutbildning som avslutas i en förbandsövning. För GSS omfattar utbildningen upp till tolv månader och för HAGS fyra till sju månader. Den sammanhållna grundutbildningen är kostnadsneutral med dagens system men bedöms ge högre effekt i form av soldater och sjömän som kan placeras i befattning i krigsförband."
Försvarsöverenskommelsen skriver:
"Den grundläggande militära utbildningen ska förändras så att den som genomfört utbildningen kan krigsplaceras efter genomförd utbildning. Grundutbildningen omfattar 9-12 månader(4-7 månader för hemvärnet) i enlighet med Försvarsberedningens förslag."
Det är i detta koncept som GSS/P blir fullt logiskt. Efter genomförd GU NY är man fullt utbildad och kan krigsplaceras i sin befattning. Detta är nödvändigt eftersom många GSS/K eller GSS/T hoppar av i förtid, och inte arbetar kvar tillräckligt många år för att nå full kompetens.

Försvarsmakten skriver:
"En åtgärd är att avgången personal samt personal som genomgått grundläggande militär utbildning och befattningsutbildning med godkänt resultat men valt att ej ta eller fortsätta sin anställning krigsplaceras med stöd av gällande regelverk. Denna personal ersätter tidigare värnpliktsutbildad personal som fortfarande är krigsplacerad i krigsförbanden. Tillskottet av krigsplacerad personal innebär att krigsförbanden blir uppfyllda vad avser GSS/T-befattningar redan 2018-2019. 2019-2020 bedöms det utvecklade personalförsörjningssyste- met inte längre omfatta tidigare värnpliktsutbildad personal."
Försvarsöverenskommelsen lyder:
"Beroendet av krigsplacerad pliktpersonal i vissa av krigsförbanden kommer att kvarstå under hela försvarsinriktningsperioden och även därefter. Därför införs en ny personalkategori. Den består av ej anställda gruppbefäl, soldater och sjömän som krigsplaceras med stöd av lagen om totalförsvarsplikt och benämns GSS/P."
Detta är nyckeln till personalförsörjningen framöver.
 • Full grundutbildning och befattningsutbildning första året via GU NY
 • Krigsplacering som GSS/P om man ej tar anställning (eller säger upp sig i förtid)
 • Depåförband som kompletteringsutbildar exempelvis GSS/P vid mobilisering
Försörjningen av fullt utbildad personal till krigsförbanden säkerställs på detta vis till som lägst ett års utbildnings- och anställningskostnad. I praktiken kan alltså antalet kontinuerligt anställda GSS/K kraftigt minska, men man kan ändå via den i lagen bibehållna totalförsvarsplikten fylla krigsrullorna med personal.

Skillnaden mot tidigare värnplikt är att det är frivilligt att söka och göra sin utbildning, och att man under den kommer vara anställd med utbildningslön och inte värnpliktig.

Försvarsmakten kommer på det här viset kunna spara ett okänt belopp pengar på personalkostnader, när man inte ständigt behöver rekrytera och utbilda nya GSS/K i takt med att dessa slutar i förtid. En större organisation, som 21% utökade manöverbataljoner i armén, blir därmed möjlig till en lägre kostnad. Försvaret kan också få lättare att rekrytera när man bara behöver viga ett år av sitt liv, plus repetitionsövningar och sedan mobilisering vid krig, än om man förväntas vara anställd i åtta år. Betydligt fler lär lockas till utbildning och placering som GSS/P än att lägga sin vuxna ungdom på att vara i grönkläder. 

Man löser även problemet med att idag fortfarande krigsplacerade värnpliktsutbildade snart faller för ålderstrecket.

Det kommer också bli lättare att rekrytera officerare med detta system, då rimligtvis fler alltså söker sig till den kortare 9 - 12 månader långa tjänstgöringen.
Nedanstående kommentarer är inte en del av det redaktionella innehållet och användare ansvarar själva för sina kommentarer. Se även kommentarsreglerna. För att din kommentar inte automatiskt ska raderas måste du sedan 28:e juni 2019 finnas på en VITLISTA. Skriv med kvalitet och följ kommentarsreglerna, så kan du komma in på listan. Ytterligare anonyma signaturer som unknown etc kommer inte att godkännas. Att vara vitlistad betyder inte att kommentaren stöds av bloggen, bara att kommentatorn når över en viss lägsta kvalitet och inte bryter mot reglerna. Genom att kommentera samtycker du till att din kommentar, tidsstämpel, profillänk och pseudonym sparas av Googles Blogger-system så länge det är relevant, dvs så länge blogginlägget är publicerat.

26 kommentarer:

 1. Om GMU kommer att innebära ett livslångt åtagande så leder till färre sökanden. Hur svårt är det att helt enkelt erbjuda den lön som människor begär för att arbeta som soldat?

  SvaraRadera
  Svar
  1. "Om GMU kommer att innebära ett livslångt åtagande så leder till färre sökanden."

   För det första så innebär inte pliktlagen att du tjänstgör hela livet. För det andra de som inte var sugna att tjänstgöra som soldat även i krigstid söker inte GMU oavsett plikt eller inte. Och om det finns folk som söker GMU men tänker lämna in avskedsansökan precis innan kriget börjar så är det bara bra att vi blir av med dem innan vi spenderar en massa pengar på att utbilda dem. Vi som har en mer realistisk syn känner oss dock mer manade att söka oss till soldatyrket nu när vi vet att det faktiskt kommer finnas en organisation och en plan utifall det blir krig.

   "Hur svårt är det att helt enkelt erbjuda den lön som människor begär för att arbeta som soldat?"

   Alla problem kan inte lösas med mer pengar. Sverige har bara 9,5 milj invånare och det ger oss ett väldigt begränsat rekryteringsunderlag om vi ska bygga en armé på frivillighet så blir det antagligen att importera folk från Syrien motsvarande. Den ursprungliga planen räknade med att försvarsmakten skulle kunna rekrytera ungefär 2ggr så stor del av varje årskull som den Amerikanska försvarsmakten klarar av att rekrytera vilket är ett helt orealistiskt mål även om vi betalar varje soldat samma lön som en civilingenjör.

   Sen blir det ju en tankeövning för alla liberala kapitalister hur mycket det skulle kosta att ha ett försvar på 50-150 000 man där ingångslönen för en vanlig basse är 31 300kr/mån. Vilket är rekommenderade ingångslönen för en civilingenjör och strax under medianlönen för en 45årig Officer (Enligt SACO).

   Radera
  2. "Livslångt" är det knappast. 10 år är standard. Dock är detta en (frivillig) skatt på den enskilde. Kanhända är frivilligheten gott nog.

   Radera
  3. Tonåringarna som idag söker jobb hos Försvarsmakten kan ändra sig senare i livet. Särskilt som försvarspolitiken utvecklar sig, eller hur! Om de slöt ett livslångt avtal med statan så skulle nog deras föräldrar avråda dem, om de älskar sina barn. Alltså innebär förslaget att Försvarets redan svåra rekryteringssituation försvåras ännu mer

   Alla andra yrken är avlönade. Varför ska just soldatyrket inte bara avlönat? Menar du att även alla officerare borde förlora sin lön och förbjudas att byta jobb? Om värnplikt är så bra, så varför inte tillämpa det även på hela officerskåren? Det kan genomföras omgående och sparar miljarder i onödiga lönekostnader.

   Radera
  4. Givetvis påverkas inte KOSTNADEN av att man ersätter statligt förslavande av den egna befolkningen med att faktiskt betala PRISET som en soldat begär. Den värnpliktige pysslar med militära ting istället för med välståndsskapande civila ting. Det är kostnaden. Yrkesförsvar ökar inte den kostnaden ett dugg, det bara synliggör kostnaden.

   Eller inbillar du dig kanske att t.ex. sjukvården skulle bli gratis om statan förbjöd löneutbetalningar till alla som arbetar med att vårda sina medmänniskor?

   Radera
  5. @Tabby: "om vi ska bygga en armé på frivillighet så blir det antagligen att importera folk från Syrien motsvarande."

   Err? Ja? För det gör vi inte redan? =P

   Kostnaden 37.5 miljard / år vid 100 000. Men man kan ju ha värnplikt ..

   Dessutom så "har vi ju råd" och "allt åt alla" vi har ju råd med allt, Så det är ju knappast ett problem.
   "Relativt Sveriges BNP är det bara .."
   Jag ser ju fan så mycket hellre att Sverige har ett fungerande försvar än massinvandring och import av en massa framtida terrorister och frihetshatare. Ja, jag ser det väl och slipper helst det senare lite oavsett :D

   @Kapitalist: Kan väl införa "värnjobb" i Sverige på folk som inte kan få sig ett riktigt ..
   Dock är det ju fortfarande inte lika bra som att aldrig ta in dem i landet.
   @Kapitalist: Fan vad smart du är =P, de som inte drar runt i skogen som får betala istället för den som förväntas göra det ..

   Radera
 2. Vilken prestigeförlust för Alliansen detta måste vara, efter att de i en instängt unken anda av kvasiintellektuell hybris röstade för värnpliktens de facto avskaffande med tre rösters marginal i Riksdagen anno horribilis 2009.

  Detta är ett första steg hoppas jag. Lär av det finländska exemplet, som har värnplikt. Den militärt allianslösa republiken Finland har en nykter säkerhetspolitisk syn, vare sig utan en globalt krigshetsande utrikesminister, genustrams, solidaritetsförklaring eller långtbortistandoktrin. I stället vilar deras säkerhetspolitiska doktrin i huvudsak på tre pelare, allmän (manlig) värnplikt, allmän försvarsvilja och att hela landet ska försvaras.

  SvaraRadera
 3. Personalförsörjning via pliktlagen är en form av finansiering av försvaret, inte en besparing i försvarets verksamhet. På samma sätt som staten driver in skatt mha tvångsmedel (eller i alla fall hot om tvångsmedel) och för över medel till försvaret är Personalförsörjning via pliktlagen en form av beskattning av landets resurser och en överföring av statens resurser till försvaret. Hur många GSS/P är det som det handlar om? 2 GSEK om året (de saknade 10 GSEK på fem år) motsvarar bara 2000-3000 pliktplaserade soldater istället för heltidsanställda.

  SvaraRadera
 4. Skall man verkligen använda orden "frivillig" och "plikt" i samma mening på detta sätt - känns helt fel IMHO!

  SvaraRadera
  Svar
  1. 1. Det appellerar till de som gillar den gamla värnplikten (och de som ogillar yrkesförsvar)
   2. och underlättar för om det skulle behövas att återinföra en riktig plikt om det redan heter plikt

   Radera
 5. Skulle man kunna tänka sig att duktiga soldater som går kontraktstiden ut, blir anställda som underbefäl med utblidningsansvar?

  SvaraRadera
 6. När man genomför "GU NY" kommer man ej erhålla full lön utan man går på så kallade "rekrytförmåner" under dessa 9-12 månader, det som man förr kallade värnpliktsförmåner. Dvs man får dagsersättning, fritt boende, fri mat och vissa fria hemresor.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Kanske man förutom de pengar man får direkt i handen skulle få lite pensionspengar (vanlig + premiepension + tjänstepension inom KPA) insatta för att man offrar ca ett år för riket

   Radera
 7. Det verkar som om både politiker och FM har insett att förändringar måste ske. Bra! 6 års ökenvandring med nymoderata propagandaministeriet är över! Puh!

  SvaraRadera
 8. Vill man försvara skitlandet Sverige är värnpliktens återinförande enda möjligheten. Det krävs 100 000-tals man för den uppgiften, inte en handfull Ramboledda Power Rangers team. Det kostar därefter. Vaaaar finns då pengarna? Kanske dags för riksdagsdagisbarnen att tänka över motiven bakom DÖ en smula?

  Dokument inifrån nu senast anställde en närmast poetisk betraktelse över rikets öde under de decennier som gått. Reportaget från Estland har fastnat på näthinnan. I Estland bär presidenten fluga, beväpnad högvakt står på post vid presidentbostaden och han ger raka, stenhårda svar i form av diplomatiska realiteter på ett sätt som svenska politiker aldrig skulle göra och inte har gjort sedan Per Albins tid.

  Den stora skillnaden är att Estland är ett land som leds av vuxna människor.

  Samtliga de inblandade i försvarshaveriet i Sverige verkar ha varit födda på 40- och 50-talet. Solidaritetsdeklarationen är verkligen typisk för deras psykologi. Bakom floskler om att gränser inte får vara ett hinder för hjälp och solidaritet väntar man sig att andra som inte någon stake i Sveriges business whatsoever skall komma och rädda deras odugliga arschlen. Tänk att en enda generation lyckades förstöra Sverige i grunden även på detta område.

  Fantastiskt.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Bra sammanfattning! Kan bara instämma.

   Radera
  2. Det är väl trevligt att Sverige är ett skitland. Jag säger inte emot. Men samtidigt verkar det som att alla de andra länderna är värre skitland. Så utan att gå in på detaljer tycker jag att du bör detaljera din skitsynpunkt om exakt vad det är som är så generellt dåligt och skit med just Sverige jämfört med alla andra skitländer. Om du inte kan det får man nog konstatera att det bara är du som är full av skit.

   Du verkar dessutom helt full av nånannanism.

   Radera
  3. Med värnplikt i dagens Sverige så kommer Karl XII's fältrop "Med Guds hjälp" att återupplivas. I form av: "Oalllah-akkbar!" (för de som inte fattat att majoriteten av tonåringar i Sverige idag är invandrade från Mellanöstern, som ju är känt för sitt goda soldatmaterial, ehum)

   Radera
  4. Kapitalist, du verkar på hugget. Har du tagit din medicin nu igen?

   Radera
  5. @Neo Cortex
   När man vet att man har fel, men ändå vill ljuga, så kan man ju använda dina trollande oneliners. Alltid lurar det de dummaste av alla människor, och många av dem verkar hänga på denna sajt. Köp Cornus bok!

   Radera
  6. Neocortex, förutom att eventuellt vara värre totalt är det nog ännu viktigare om man är ett skitland där det räknas. Sverige är ett sådant på många sätt som jag inte har för avsikt att gå in på. Här är dock ett litet exempel av många varpå Sverige skiljer ut sig:
   https://www.youtube.com/watch?v=qu0h9lZFebQ

   Man kan uttrycka det som så att i ett land utan spärrar blir allt (och inget) möjligt.

   Radera
  7. Vad var det ifrån Estland? Eller var det en del i det som gick nu om vad som hände med det svenska försvaret?

   @Neo Cortex: Sverige hade kunnat vara bättre. Och har varit. Är väl poängen. Ruinerat av kulturmarxism, moderater som leker sossar och sossar som leker kommunister och miljöfascister som försöker hitta vad som är vänster om VPK.

   @Kapitalist: Ja, det är ju det läskiga med att utbilda ungdomar. Klart hade man gjort det tidigare kunde det väl varit en integrationsåtgärd men .. Med tanke på att vi helst skulle rensat ut ....

   @Kapten Stofil: Får kika.

   Radera
 9. Värnpliktsförsvar fungerar bara med politiker som vågar mobilisera. Kostnaden för landet att göra det kommer alltid vara för hög innan det redan är för sent. Sverige hade aldrig några 800000 soldater vi hade de ej färdiga ca 30000 som låg inne för grundutbildning.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Och vem är du som gör denna analys och klankar ned på värnplikten?

   Klart man vågar mobilisera om man har planer därför, och om en angripare hotar landet. Lär av historien!

   Vårt värnpliktsförsvar under kalla kriget fungerade väl. Sveriges mål var att hålla sig borta från krig, liksom det har varit i 200 år. Vårt försvar var avskräckande för ett anfallande Sovjetunionen. Det hävdar i alla fall före detta ÖB Bengt Gustavsson. Det övergripande målet för sovjetisk krigsplanläggning var att hinna fram till Atlantkusten så snabbt som möjligt i ett krigsscenario mellan WP och Nato. Planerna gick ut på att kärnvapenbomba Danmark för att få en relativt fri passage för Östersjöflottan genom Öresund. Norge skulle tas från Murmansk och genom norra Finland. Man fann det inte lönt att gå in i Sverige och konfronteras med Bodens fästning. Sveriges skulle således inringas, precis som Tyskland gjorde under VK2. Därmed skulle Sveriges neutralitet mer eller mindre respekteras.

   Ett värnpliktsförsvar är optimalt om det är hemlandet som ska försvaras. Ett yrkesförsvar är optimalt om man ska leka krigskåt fältherre och delta med sitt lands trupp på endera sidan i muslimska klanstrider runt om i världen. För dessa expeditioner måste man ha frivilliga soldater, (ej värnpliktiga som USA hade i Vietnamkriget).

   Radera
 10. "Kulturarbetare" ger sin syn på säkerhetspolitiken, bl.a. Henrik Blind, renägare:
  http://www.dn.se/debatt/nej-till-sverige-som-vardland-for-natos-militara-ovningar/
  Bara så att ni inte missar den, hoppas det inte förstör er soliga söndag.

  SvaraRadera
 11. Nu skall jag vara verkligen icke-pk, så alla lätt kränkta personer bör avstå från att läsa:

  Egentligen saknar det betydelse vilka "satsningar" görs på försvaret så länge som riket saknar en elit som är beredd att ge ordern "Håll gränserna !" samt en befolkning där majoriteten är beredd på de uppoffringar en skarp situation skulle innebära.

  Med tanke på vad som prioriteras finns det redan en oslagbar lösning på problemet med ifall Sverige skall ha någon form av reellt försvar eller inte:

  Låt Migrationsverket sköta det hela ! Migrationsverket får den finansiering de önskar eftersom de tydligen inte är ett särintresse utan en prioriterad verksamhet. Ifall små gröna gubbar dyker upp någonstans, tex på Gotland, då kan Migrationsverket omgående bevilja dem PUT eftersom det går att snabbutreda deras bakgrund och verifiera varifrån de kommer. Sedan kan Migrationsverket ordna bostäder åt dem på Östermalm i surdegsbältet och i innerstäderna annorstans i landet. Dessa nya innevånare är garanterat kapabla att hantera buset från förstäderna mycket mer resolut än polisen. Dessutom klarar de utan tvivel också av att effektivt ta hand om bristfälligt indoktrinerade bakåtsträvare, som anländer till städerna klädda i M/90 åkande i folkabussar och herrgårdsvagnar, som inte förstått att de skall öppna sina hjärtan. På såvis skulle inte det vackra och goda folket i innekvarteren behöva störas utav åsynen utav dessa bakåtsträvare med den påföljden att det vackra och goda folket skulle bli ännu lyckare genom att ytterligare öppna sina hjärtan för de nyinflyttade.

  Ett dylikt förfarande skulle helt eliminera behovet utav ett försvar, eftersom man automatiskt skulle bevilja PUT år dessa nykomlingar och har man en gång beviljat PUT, då vistas de ju lagligen i landet och har tillgång till alla förmåner som det innebär. Tänk vilka inbesparingar staten skulle göra på detta vis !

  SvaraRadera