Cornucopia?

2014-12-22 15:07

Uppmaning om desertering är kriminell uppvigling med fängelsestraff

På förekommen anledning vill jag upplysa om att den som uppmanar svenska soldater att desertera eller fly inför fienden eller angrep, ägnar sig åt kriminell uppvigling. Brottet är belagt med fängelse, och som sådant är alltså envarsgripande tillämpligt - du får som enskild medborgare gripa en sådan person i anslutning till brottet och överlämna denne till polisen.


Från brottsbalken
"16 kap. Om brott mot allmän ordning
5 § Den som muntligen inför menighet eller folksamling, i skrift som sprides eller utlämnas för spridning eller i annat meddelande till allmänheten uppmanar eller eljest söker förleda till brottslig gärning, svikande av medborgerlig skyldighet eller ohörsamhet mot myndighet, dömes för uppvigling till böter eller fängelse i högst sex månader.För uppvigling skall dömas även den som muntligen inför en samling av krigsmän eller i annat meddelande till krigsmän uppmanar eller på annat sätt söker förleda dem till en handling eller underlåtenhet som innebär att de åsidosätter vad som åligger dem i tjänsten.I ringa fall skall ej dömas till ansvar. Vid bedömande huruvida ringa fall föreligger skall särskilt beaktas, om det förelegat endast obetydlig fara för att uppmaningen eller försöket skulle leda till efterföljd.Är brottet med hänsyn till att gärningsmannen sökt förleda till allvarligt brott eller eljest att anse som grovt, skall dömas till fängelse i högst fyra år. Lag (1986:645)."
Att på Internet ("i annat meddelnde") skriva att svenska krigsmän1. bör fly till skogs när ryssen kommer är alltså kriminellt och belagt med fängelse upp till fyra år. Att säga detta till en krigsman kan också vara kriminellt, och säkerligen om det sker offentligheten.

Bara så ni vet. Ingen nämnd, ingen glömd. Det går rimligtvis utmärkt att polisanmäla vissa psyopsbloggare, som uppmanar till just desertering. Och ser du någon ofogare som uppmanar till det samma, upplys personen att "Du är gripen! Var vänlig stanna kvar på platsen till polisen kommer!" och se bister ut, så vederbörande inte följer sin egen uppmaning och flyr.

Det första stycket från 16 kap. 5§ kan rimligtvis även tillämpas på den som uppmanar övriga myndighetspersoner att överge sina tjänster i händelse av krig.

Tror dock inte att 16 kap 5§ provats i modern tid.

Kommentarer avstängda till detta inlägg så psyops och nyttiga idioter inte kan protestera eller sprida sin dynga.

1. En krigsman är alla som är tjänstgöringsskyldiga inom Försvarsmakten i krigstid eller vid eller på Försvarsmaktens anläggningar vid krig, vilket inkluderar i princip alla försvarets civilanställda, samt poliser och skyddsvakter. Krigsmän omfattas inte av Genevékonventionens skydd för civilbefolkningen, som angriparen ändå garanterat kommer skita i. Men det innebär t ex att de civila brandmän, som ska ta hand om släckande av brinnande lokaler på våra flygflottiljer är att betrakta som krigsmän. Flygvapnets egna brandmän får nämligen bara släcka brinnande flygplan numera...
Nedanstående kommentarer är inte en del av det redaktionella innehållet och användare ansvarar själva för sina kommentarer. Se även kommentarsreglerna, inklusive listan med kommentatorer som automatiskt kommer raderas på grund av brott mot dessa.