Cornucopia?

Aktuellt

Var tredje tackar nej till jobb utan möjlighet till distansarbete - hälften av kvinnorna

Enligt en undersökning från Sifo, beställd av Sigma IT, så tackar 35% av svenskarna nu nej till ett jobb som inte erbjuder distansarbete. 46...

2013-12-17 14:00

Iskander-robotar i Kaliningrad medan försvaret inte klarar kraven

Det amerikanska utrikesdepartementet (am eng state department) bekräftar nu att Ryssland har placerat ut det semiballistiska robotsystemet med NATO-beteckning SS-26 Stone, även känt som 9K720 Iskander i Kaliningrad (Wall Street Journal). Samtidigt nås vi nu av Riksrevisionens rapport om det svenska försvaret, som konstaterar att man vare sig uppfyller kraven från regeringen idag eller i framtiden.


De ryska Iskander-robotarna har placerats ut i Kaliningrad, som en ren provokation på USA:s önskan att sätta upp landbaserat ballistiskt robotskydd i Polen och Rumänien år 2018 och 2016. Tanken är att med semi-ballistiska robotar i Kaliningrad ska man kunna slå ut ett framtida robotskydd innan det hinner agera på grund av det korta avståndet. Samtidigt kan man nu med några få minuts varsel träffa mål i hela södra Östersjön och angränsande landområden, inklusive södra Sverige och Gotland. 

Iskander med 400 km respektive
700 km räckvidd, baserat i Kaliningrad.
Karta: NormanEinstein/Wikipedia
Licens: Creative Commons Attribution-
Share Alike 3.0 Unported
Inom porté från dessa Iskanderrobotar hittar vi hälften av våra svenska krigsdivisioner JAS 39 Gripen på F 17 Kallinge utanför Ronneby, och detachementet F 17G flygplatsen på Gotland. Flygstridsledningen i Hästveda är också sannolikt inom räckvidd, även om de har fortifikatoriskt skydd inne i berget, men tillhörande antennannex har förstås inte det. Dessutom är i princip hela svenska flottan inom porté i Karlskrona. Detta baserar sig på 400 km räckvidd för Iskander. 

Enligt finnarna har Iskander i själva verket 700 km räckvidd. Om inte idag, så i en nära framtid. Har Iskandersystemet 700 km räckvidd nås alla militära insallationer och anläggningar i södra Sverige av Iskander från Kaliningad.

Notera att Iskander generellt har en konventionell laddning, även om de också kan utrustas med kärnvapenstridsspetsar. Systemet användes bland annat i Georgienkriget 2008 med olyckligt resultat för georgierna, som satt i mottagande ända. En enda Iskander-robot förstörde 28 stridsvagnar tillhörande den georgiska stridsvagnsbataljonen i Gori i ett anfall mot bataljonens garnison och utgångsgruppering, i något som motsvarar vad som skulle kunna ske om man t ex gjorde det samma mot P 4 Skarborgs regemente. I sammanhanget bör man komma ihåg att Sverige bara har 42 stridsvagnar i den obemannade insatsorganisationen. Fjorton av dessa befinner sig dock i Norrland och utom räckvidd för Iskander. Dock är tungtransportkompaniet, som ska frakta ner dessa från just Norrland (alternativt ska en omgruppering ut på offentlig upphandling hos något järnvägsbolag i händelse av ofred), också grupperade i just Skövde...

Sverige saknar helt aktiva motmedel mot ballistiska och semiballistiska robotar. Ett JAS-plan kan inte göra något alls och svenskt luftvärn har inte heller förmåga. Likt i Midsommargryning kan modernt långräckviddigt luftvärn som Aster-30 verka mot ballistiska robotar om man är grupperad tillräckligt nära målet och därmed hinner verka när roboten faller ner i runt 7000 km/h från övre atmosfären. Det behövs alltså ett stort antal eldenheter, med tillhörande radarsystem, för att aktivt kunna skydda en mängd mål.
Iskander-eldenhet.
Bild: A.Savin/Wikipedia
Licens: Creative Commons Attribution-
Share Alike 3.0 Unported

Ett annat skydd är fortifikatoriskt skydd, dvs bergrum eller motsvarande. I princip finns detta knappt kvar annat än för vissa luftförsvarsanläggningar, där dock flaskhalsar alltid är exponerade och kan slås ut, t ex radar och antennmaster. Berghangarerna i Norrköping och Säve är nedlagda, även om Säve åtminstone är ett museum och i teorin kan användas igen. Det finns dock fortfarande kvar berghangarer på fd F 16 Ärna utanför Uppsala, men det är antagligen bara en tidsfråga innan även de tas ur bruk. Jag har upprepade gånger skrivit om utförsäljningen av stabsberg och förrådsberg från Fortifikationsverket. Det nya svenska försvaret sitter i en kontorsbyggnad ovan mark, som kan kollas upp på hitta.se.

Slutligen finns den gamla svenska klassikern spridning och maskering. Detta finns inte heller. Vi har bara ett fåtal regementen kvar. Det gamla Bas 90-systemet med utspridda krigsflygbaser är i princip nedlagt, med endast en Bas 90-bas kvar i södra Sverige, inom räckhåll för Iskander vid 700 km-fallet. På våra regementen är alla skjutvapen numera inflyttade från mobförråden och står snygg uppradade i kasuner på kaserngården. Det fåtal stridsfordon, vapensystem, flygplan etc som finns kvar och inte står i malpåse (=tar lång tid att få i drift igen) är koncenterade till ett fåtal byggnader. 

Sverige saknar idag och i framtiden alla möjligheter att skydda sig mot Iskandersystem i Kaliningrad.

Iskander är också ett toppmodernt system, som antagligen väldigt få system klarar av att bekämpa. Roboten gör undanmanövrar i slutfasen och släpper även skenmål. Sannolikt använder roboten också elektronisk krigföring i form av störsändning och/eller falska radarekon, vilket även gäller skenmålen. Exakt förmåga är antagligen okänt och en väl bevarad hemlighet. Provskott och övningsskjutning sker långt in på ryskt territorium för att inte röja robotens aktiva motmedel. Testskott mot Östersjön som politisk markering i ett krisläge är därför att anse som osannolikt - alla lyssnar och vill dokumentera hur systemet faktiskt uppträder under slutfasen. Sker testskott mot Östersjön handlar det snarare om att ett faktiskt krig står inför dörren och Ryssland skiter i om någon hinner dokumentera systemets förmåga, då man inte hinner uppdatera mjukvara etc hos anti-ballistiska system. Ett testskott mot Östersjön måste ses som en extrem signal och hushållet bör ombasera till sitt kärnvapensäkra skyddsrum.
SM-3 avfyras från AEGIS-kryssaren
USS Lake Erie.
Bild: Wikipedia Licens: Public Domain

Förutom Aster-30 kan sannolikt senaste amerikanska Patriot-roboten, MIM-104 Patriot PAC-3 verka i slutfasen av ett robotskott, om man likt för Aster-30 är grupperad nära målet. Jämför dock Patriot-systemets förmåga mot de antika SCUD-robotarna under Kuwaitkriget 1992. Prestandan kan sägas lämnat en del att önska. Även om SCUD är från 1957 hade då moderna Patriotsystem problem att nå verkan 1992. Iskander är i princip lika modernt som MIM-104 PAC-3, så oddsen är inte på Patriots sida.

För riktigt skydd och för att kunna verka under hela robotskottets semiballistiska bana behövs ett riktigt anti-ballistiskt robotskydd, ABM. Det som är aktuellt är det än så länge fartygbaserade AEGIS ABM-systemet med tillhörande RIM-161 Standard Missile 3.

En enda RIM 161-robot kan kosta 150 MSEK, om nu någon trodde att systemet alls kan komma på tal för svensk del. Tillkommer miljarder för AEGIS ABM-systemet. RIM-161 kan slå mot en semiballistisk eller ballistisk robot även under dess färd och inte bara på väg ner mot sitt mål. RIM-161 kan rent av skjuta ner satelliter, åtminstone i teorin och i testskott.
Landbaserad AEGIS ABM
Bild: Wikipedia Licens: Public Domain

RIM-161 och kommande landbaserade AEGIS ABM ska grupperas av USA i Polen och Rumänien senare under decenniet. Men Ryssland grupperade alltså Iskander redan i förväg, med avsikt att kunna slå ut AEGIS ABM, som kanske inte hinner reagera på de sekunder och minuter mellan avfyrning och nedslag som gäller.


USA:s gruppering av AEGIS ABM i Polen och Rumänien är inte för att skydda Europa eller för att kunna skjuta ner ryska robotar tidigt, även om det i teorin är möjligt för systemen att skjuta ner robotar långt in över ryskt territorium. Istället är det Iran som spökar. Polen och Rumänien ligger mitt mellan Iran och Washington D.C. i den ballistiska bana som ballistiska robotar tar. Man fruktar helt enkelt att Iran i framtiden har ballistisk kärnvapenkapacitet.

En variant är att USA permanent baserar AEGIS-utrustade örlogsfartyg i Östersjön, Ticonderogaklassens robotkryssare eller Arleigh Burke-klassen robotjagare. Den senare kan bära upp till 96 RIM-161 ombord, laddade och redo i sina vertikala avfyrningstuber. Ryssland lär dock knappast se med blida ögon på en sådan närvaro i Östersjön.

Iskander i Kaliningrad kan också användas för att förvägra NATO en spontan ockupation basering av trupp på Gotland i händelse av ett skymningsläge över Baltikum. Om Ryssland inte når ön först kan man enkelt sätta flygplats och hamnar ur användbart skick.

Sverige och Carl Bildt är förstås inte det minsta oroade över att Iskander placerats ut i Kaliningrad. Därtill har Ryssland börjat bygga ett nytt lager för totalt 150 Mt kärnvapen 500 km från Sverige.

Någonstans hör jag orden mycket låg nivå mumlas. Det avser dock det svenska försvaret som totalsågats av Riksrevisionen. (Bonnier/DN)

Se Riksrevisionens rapport, som klart och tydligt pekar ut regeringen som ansvarig för det hela.
"Riksrevisionens granskning visar att det inte finns tillräckligt med personal och materiel för att samtidigt klara Försvarsmaktens uppgifter när det gäller insatser, beredskap och utveckling. Det blir även svårt att leva upp till kraven på förmåga till 2019 då insatsorganisationen ska vara helt införd.
Antalet samövade markoperativa bataljoner och stöd- och funktionsförband räcker inte till, vare sig i dag eller på sikt. Antalet anställda gruppbefäl, soldater och sjömän är inte tillräckligt många för att kunna fullgöra de nationella uppgifterna och samtidigt genomföra insatser utomlands. Försvarsmakten har inte heller tillräckligt med personal med rätt kompetens. Drygt hälften av den personal som har den kompetens som behövs saknas, till exempel sjukvårdspersonal och kvalificerade tekniker.
Riksrevisionens beräkningar visar att det generellt finns brist på viktig materiel i insatsorganisationen, vilket begränsar möjligheterna att kunna genomföra flera och uthålliga insatser samtidigt som den nationella beredskapen upprätthålls.
Regeringen har inte gett Försvarsmakten alla de förutsättningar som behövs för en effektiv insatsverksamhet. En ordentlig studie över vilka krav som ska gälla framöver måste göras, särskilt när det gäller insatsorganisationens utformning, bemanning och materielförsörjning, säger riksrevisor Jan Landahl."
Sverige klarar inte ens av begränsade internationella insatser utan att förband riket runt måste plundras på materiel, än mindre klarar man av ett högst begränsat försvar av Sverige. Ord och inga visor.

Från själva rapporten (PDF) kan vi läsa att man på sin höjd kanske kan skaka ihop en enda armébataljon i beredskap, som Riksrevisionen själva benämner riksbataljonen.
"Av tabellen ovan kan man se att det varje år finns kontinuerligt anställd personal motsvarande minst ett helt förband (bataljon). Det innebär att en riksbataljon kan sättas samman av denna personal."
Riksrevisionen konstaterar att det i själva verket behövs minst tretton bemannade armébataljoner istället för dagens obemannade sju för att kunna nå krav om utlandsinsatser och verksamhet inom landet. I princip måste armén fördubblas.

Riksrevisionen bekräftar alltså den bild som försvarsdebattörer och försvarsbloggare gett de senaste åren. Det svenska försvaret har helt kollapsat och klarar inte ens av insatser utomlands om inte enkla saker som utbildning, övning och beredskap hemma i Sverige ska påverkas kraftigt.

Det enda som har mycket låg nivå runt Östersjön är Sverige.

Midvintermörkret är här.
Nedanstående kommentarer är inte en del av det redaktionella innehållet och användare ansvarar själva för sina kommentarer. Se även kommentarsreglerna. För att din kommentar inte automatiskt ska raderas måste du sedan 28:e juni 2019 finnas på en VITLISTA. Skriv med kvalitet och följ kommentarsreglerna, så kan du komma in på listan. Ytterligare anonyma signaturer som unknown etc kommer inte att godkännas. Att vara vitlistad betyder inte att kommentaren stöds av bloggen, bara att kommentatorn når över en viss lägsta kvalitet och inte bryter mot reglerna. Genom att kommentera samtycker du till att din kommentar, tidsstämpel, profillänk och pseudonym sparas av Googles Blogger-system så länge det är relevant, dvs så länge blogginlägget är publicerat.

31 kommentarer:

 1. Vem provocerar vem? - Fyll-Boris Jeltsin var populär för han kunde behandlas som det han var, ett lallande fyllo. "Vlad the Hammer" Putin driver man inte med, vilket orsakar mäkta stor harm på Dagens Nyheter som måste larma om de hemska Iskander-robotarna. (Eventuellt finns sådana i Syrien, men jag har inte sett någon trovärdig vare sig bekräftelse eller dementi.)

  En fråga till: har inte Ryssland sedan långt tidigare robotar som kan nå varje punkt i Sverige - och på resten av jordklotet också, för den delen? Varför börja väsnas nu? Och är inte det skäl nog att köra NATO på porten och återgå till, och rent av förstärka, neutralitetspolitiken? - Ja, det var visst tre eller fyra frågor till.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ryssland placerar ut först. USA har inte motmedel på plats på många år än. Inga Iskander i Syrien, nej.

   De ballistiska robotar som Ryssland har är kärnvapenbärare. Då pratar vi om en annan typ av konflikt. Iskander är, förutom toppmodernt med meterprecision, konventionella och har en mycket lägre tröskel för användning än kärnvapen.

   Radera
  2. Om "peace in our time" råder, varför placerar man alls ut Iskander i Kaliningrad? Varför inte helt demilitarisera Kaliningrad istället?

   Radera
  3. Kaliningrad är välplacerat. Försmädligt att södra Sverige befinner sig inom räckhåll för en hel massa vapensystem om de placeras i Kaliningrad.
   Hur gick lyckskottet till som slog ut 28 stridsvagnar?

   Radera
  4. Väst har inte direkt plockat pluspoäng hos ryssarna på sistone... Cypern, Syrien, Ukraina...

   Förslagsvis lämnar Sverige EU.

   Radera
  5. En historiker kanske kan jämföra den ryska utrikespolitiken under Putin med Sovjets utrikespolitik 1936-1941. Bygg styrka hemma, uppskjut öppna strider så länge som möjligt, markera rejält där det är mindre riskabelt men var generellt mycket försiktig med våldsanvändning, använd diplomati. Sovjet slog ut japanerna i Mongoliet 1939, det kan jämföras med när Georgien plattades till av Ryssland. Ett klart budskap: vi tar ingen skit. Och varför skulle ryssarna göra det? - Jag undrar vad klassiska svenska utrikespolitiker som Östen Undén skulle säga om Sveriges utrikespolitik idag!

   Radera
 2. Nå vad skall vi göra, bygga upp ett försvar igen eller hoppas att inget händer .

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ska vi hoppas att inget händer kan vi ju lägga ner försvaret helt.

   Radera
  2. Bra förslag. Då sparar vi massa miljarder fram till att något eventuellt händer

   Radera
  3. Ja, varför skall man använda bilbälte eller ha airbag i bilen. Det räcker ju att ha på sig bältet om man tänkte krocka...

   Radera
 3. Något att tänka på:
  Vid tider av oro och fara för staten,

  åkallar vi Gud och hyllar soldaten.

  När faran är över och fyllda blir faten,

  då glömmer vi Gud och föraktar soldaten

  SvaraRadera
 4. Äsh, kom igen nu, Topol-M klarar av 10-12 stridsspetsar, har motmedel mot EMP-detonering 500 m från roboten, har radarstörning och dessutom en responstid på 6 minuter från att operatören har startat.

  USA.s patriot klarar inte av Topol-M så hur ska den ta nya Iskander som har dubbla räckvidd och ny signalstörningsteknik?

  För Sveriges del, är enda sättet att stoppa dessa stridsspetsar är antingen att inte vara hemma, vilket vi har tagit i drift.

  Eller genom självmordsuppdrag flyga in i en Iskander med en Jas, med tanke på att det tar ca 6 minuter att avfyra Iskander så kan bara Svenska kustbevakningens Bombardier Dash 8 hinna fram i tid.

  SvaraRadera
 5. "...och klarar inte ens av insatser utomlands"

  Och där har vi det grundläggande haveriet, att anse insatser utomlands mindre(!) problematiska än att försvara hem och härd. På den vägen är det och hit är vi nu komna.

  Tänker på episoden i "Okänd soldat" när de i fortsättningskriget går över den gamla gränslinjen mot Sovjetunionen och Koskela(?) konstaterar att de i fortsättningen inte längre har rätten på sin sida, i några ordalag jag just nu inte kan erinra mig.

  SvaraRadera
 6. Kan man tolka detta på så många andra sätt än att regeringen nu insett att det inte går att lyfta det socialistiska oket från detta landet med politiska medel pga av att allt för stor del av befolkningen är totalt genomindoktrinerad. Nu hoppas de på att bli befriade av Ryssland istället?

  Ett annat alternativ skulle möjligen vara total inkompetens och ansvarslöshet. :-)

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag har funderat på ungefär samma sak. Kan det vara så att de borgerliga efter att i decennier försökt få till en politisk förändring, vilket bara ledde till valförluster och misslyckanden p.g.a. den totala socialistiska hjärntvätten av svenska folket, nu har insett att något mer drastiskt måste till, och att man bara utåt låtsas driva socialdemokratisk politik eftersom det är det enda sättet att kunna vinna val på?

   Massinvandringen, försvarsnedläggningen, etc., kan det vara ett sätt att tvinga fram en reformation av samhället, med bl.a. Nato-anslutning, nedmontering av "välfärdssamhället", liberalisering av arbetsmarknaden och ekonomin, som folket aldrig skulle kunna övertygas att acceptera genom normal politisk opinionsbildning? Det skulle förklara mycket...

   Radera
  2. @TB
   Det är nog rätt svårt att driva en sådan agenda i 8 år utan att det kommer ut och dessutom få med ett helt parti på det. Det var mer ett retoriskt grepp för att peka på inkompetensen. Det handlar nog mindre om vilka politiker vi har än att vi har politiker.

   Välfärdsstaten sköter sin nedmontering själv utan hjälp. Ligger i dess natur.

   Radera
  3. Du har säkert rätt, men jag tror inte alls det skulle vara svårt att genomföra. Varför skulle man behöva få med sig ett helt parti? Vi har en handfull människor i partiledningarna som har den totala makten, då det är de som bestämmer vilka knappar röstboskapen i riksdagen ska trycka på. Några få invigda och ett par nyttiga idioter räcker bra, resten av partiet är bara glada så länge de får behålla sin plats vid köttgrytorna.

   Radera
 7. Blir det inte billigare att skaffa några kärnvapen och stoppa i några ubåtar och skippa resten av försvaret.
  Lite trixigt att ta sig ur ickespridningsfördraget men vi är ju körda som det är nu.

  SvaraRadera
 8. Noterar för övrigt att Vakern ligger precis utanför robotarnas räckvidd från "König". Sannolikt ingen slump.

  SvaraRadera
 9. Fasa!
  Planetens sista bastion mot Ryssland står försvarslös och Karl XVII Bildt fegar hem från ännu ett nederlag i Poltava.

  Försöket att med mjuk makt, eller det så kallade "östra partnerskapet" flytta fram NATO längs Rysslands södra gräns misslyckades. För tillfället.
  Nu återstår endast hård makt så ryssarna flyttar fram några schackpjäser till Kaliningrad i demonstrativt syfte.
  Natos befälhavare i Europa, Philip Breedlove, tänker i sin tur flytta fram 15 000 man från Tyskland till Polen och baltstaterna.

  Framgångsrika förhandlingar med Iran om avveckling av deras kärnenergiprogram utgör en avgörande risk för att USA:s gruppering av AEGIS ABM i Polen och Rumänien inte längre kan motiveras.
  Starka krafter arbetar nu hårt för att avbryta dessa förhandlingar och anledningen är väl tydlig nog.

  SvaraRadera
 10. Enligt Sveriges försvarsminister är militärens uppgift inte i första hand att skydda landet, utan:

  "I en intervju i Hufvudstadsbladet (4/12) försvarade hon med de vanliga argumenten den svenska försvarspolitiken. Det som får sägas vara en nyhet är att försvarsministern pekar ut terrorism och organiserad brottslighet som ”militärens största utmaningar”."
  http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/sverige-i-en-ny-verklighet_8815024.svd

  Allvarligt talat!
  Jag kan inte få det till annat än att toppskiktet inom de nya moderaterna, med Reinfeldt/Bildt i spetsen, är fosterlandsförrädare som avser att göra landet försvarslöst, skapa social oro i samhället och sänka nationalstaten Sverige, så att det svenska folket ställs inför fullbordat faktum - Natomedlemskap. Det är ingen trevlig bild man får av nya moderaternas Sverige.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Karin Enström - Bagdad Bob?

   Radera
  2. En välfungerande politik representerar en diffus medelfolkvilja. Jag tror vi har en sådan välfungerande politik. Min slutsats är att vi vill att nordbankens vinst ska vara 1,5 gg större än försvarsbudgeten och att en summa större än halva försvarsbudgeten ges till personlig assistans.
   Lustigt att just Reinfeldt skrev Det sovande folket, just nu känns det som vi sover mer än någonsin.

   Radera
 11. Sverige har alltså ingen försvarsberedskap mot Ryssland, men min spontana fråga blir ju om det är realistiskt att förvänta sig att ett svenskt försvar någonsin skulle kunna prestera mer än att marginellt skjuta upp det oundvikliga om Ryssland får för sig att attackera oss?

  Varför ska vi lägga massa pengar på något som ändå i praktiken inte gör någon skillnad? Jag kanske missar något fundamentalt, men du får gärna utveckla resonemanget för oss som inte är insatta i försvarsfrågor om än nyfikna! :)

  SvaraRadera
  Svar
  1. Mycket troligt att det bara skulle handla om en fördröjning, men och det är ett stort men, den fördröjningen kan ge tid åt någon mer vänligt sinnad nation att komma till hjälp innan anfallaren hunnit etablera sig.
   Ser scenariot ut så kanske man låter bli.

   Radera
  2. Hej Hanna
   Sverige ligger så bra till med en massa vatten mellan Ryssland och oss. Så med ett hyfsat starkt flygvapen, luftvärn och flotta blir det alldeles för besvärligt för Ryssland att komma över det där vattnet. Ryssland kan ju liksom inte använda hela sin militär för ett sådant företag eftersom de typ har femtioelva andra grannländer att hålla koll på samtidigt. Att Sverige skulle ha varit chanslöst vid ett ryskt anfall under 60,70,80-talet är bara en myt som planterats i den svenska debatten av... någon som kan tänkas tjäna på svensk nedrustning ;)

   Hela idén med ett försvar är att det ska vara tillräckligt starkt för att inte behöva användas.

   Radera
  3. Hanna, se Riga nedan. det är alltså hjälp från NATO som vi emotser, under förutsättning att vi kan vinna tid, att vi slåss själva och att NATO ser något strategiskt värde i att hjälpa oss. Så har vi tänkt länge

   Radera
 12. Bitcha! om vad ni vill!. Summan av kardemuman är att vi står själva oavsätt.

  SvaraRadera