Aktuellt

Slovakien: Sputnik V-vaccinet som levererades var inte det som använts i de påstådda studierna

AFP rapporterar att EU-landet Slovakien laboratorietestat de doser av det ryska påstådda vaccinet Sputnik V man köpt in i två miljoner doser...

2011-02-15 10:40

Ransonering i Sverige

Den här bloggen är som sig bör ett givande och ett tagande, eller som det kallas; sociala medier. En av mina läsare lämnade i gårdagens diskussion om de systemkriser vi står inför en bra länk till en av statens offentliga utredningar från 2009, som ser över de svenska ransoneringslagarna och hur de kan eller bör se ut och tillämpas vid behov i framtiden.

Utredningen, som antagligen kostat oss skattebetalare miljontals kronor heter Ransonering och prisreglering i krig och fred. Med över 225 sidor så är den en trevlig kvällslektyr för den intresserade.

Mest intressant är kanske beskrivningen av Sveriges beredskapsläge idag som man hittar på sidan 123 - 166, och täcker in områdena olja, el, läkemedel och sjukvårdsprodukter samt slutligen livsmedel. I övrigt finner man en intressant och i allra högsta grad akademisk diskussion om marknadskrafter, reglering, prisreglering och direkt ransonering samt hur det ser ut i andra länder eller hur det fungerat i Sverige historiskt. Kan säkert intressera även ekonomer.

Men låt oss titta på lite utdrag från hur läget ser ut med den svenska försörjningsberedskapen, som nedmonterats sedan det beslutats att krig inte är möjligt längre.

Olja

"Det finns flera identifierade och realistiska hot mot olje- försörjningen i världen, exempelvis krig och terroristattacker i Mellanöstern. Dessa kunde slå ut såväl produktionsanläggningar som transporter.

[...]

Lagringen sker i enlighet med EU-direktiv och avtal med Inter- national Energy Agency, IEA, som är ett samarbetsorgan för 26 industrialiserade länder. Enligt avtalet har varje medlemsland bl.a. att lagra olja motsvarande åtminstone 90 dagars import. I Sverige är oljebolag och storförbrukare av olja inom industri och kraftvärme- verk skyldiga att hålla beredskapslager.

[...]

I samband med krig, höjd beredskap och andra svåra påfrestningar finns en s.k. poolorganisation för att drivmedelsdistributionen skall fungera. Inom denna samarbetar oljebranschens aktörer för att prioriterade kunder skall tillförsäkras leveranser. Försvarsmakten är en högt prioriterad kund. För övriga sektorer i samhället samordnas behoven av länsstyrelserna

[...]

Något fungerande system för drivmedelsransonering har inte Sverige i dag.
"


Kort sagt, vid en plötslig utbudsstörning, t ex krig, revolution i Saudi-Arabien, terrorhandling etc, så skall inte privatpersoner räkna med att få något drivmedel. Här handlar det om att samhället pekar med hela handen via länsstyrelsernas försorg.

Det finns alltså inte heller något system i beredskap för att kunna hantera en ransonering av privatpersoners och företags behov. Samtidigt har det i dagarna lagts förslag i Storbritannien att förbereda ett system för drivmedelsransonering.

Som ni vet har jag tidigare nämnt att ransonering inte är högst på dagordningen i Sverige vid en drivmedelskris. Åtgärderna är höjd beskattning, information och sänkta hastighetsgränser.

"Energimyndigheten har kartlagt beredskapen för en drivmedelsransonering i Sverige och ett antal andra europeiska länder.1 Huvudslutsatsen blev att flertalet länder anser att det är resurskrävande såväl att genomföra en ransonering som att hålla ett ransoneringssystem aktuellt och därför föredrar andra typer av konsumtionsbegränsande åtgärder.

Energimyndigheten har gjort bedömningen att i en mindre allvarlig krissituation ger nuvarande oljelager i kombination med konsumtionsbegränsande åtgärder – ändrad beskattning och höjda drivmedelspriser, sparkampanjer med information till allmänheten eller sänkta hastighetsgränser – en tillräckligt god beredskap. Spareffekterna bedöms vara tillräckliga för att uppfylla Sveriges åtaganden enligt IEP-avtalet. IEA planerar för ett bortfall av oljeleveranser på högst 12 procent. Bortfall av denna storlek har hittills inte förekommit."


Notera här att IEA:s IEP-avtal handlar om importsiffror, och alltså motsvarars av att 12% av exportmarknaden faller ifrån. Med peak oil exports 2005 så ser vi att exportmarknaden för olja var ca 43 miljoner fat om dagen år 2009 när rapporten skrevs. 12% av detta motsvarar 5.16 miljoner fat per dag. Detta innebär att OECD-ländernas beredskapslager inte kan hantera att Saudi-Arabiens oljeexport upphör, ett land vars export översteg 7 miljoner fat 2009.

Vår beredskap hänger alltså på att inget händer med Saudi-Arabien.

Jag skippar ransoneringen av el här utan hoppar direkt vidare till något ganska få tänker på, nämligen tillgången på läkemedel och sjukvårdsmaterial.

Läkemedel och sjukvårdsmaterial
En följd av att vi bestämt att det aldrig mer kan bli krig, eller iaf får fem års förvarning om att en granne tänker starta krig (yeah, right) är att alla sjukvårds- och operationsannex lagts ner (t ex var fd Pedagogen utanför Mölndal byggd för att agera kris- och krigssjukhus, där den breda centralkorridoren kunde hantera ambulanser i fyra filer och hela lärarhögskolan på kort tid kunde byggas om till ett sjukhus. Det var väldigt intressant att förr gå runt i lokalerna och se hur en del rum var byggda som operationssalar etc. 80% av alla läkemedel och sjukvårdsutrustning och material i beredskap har destruerats eller sålts.

Idag kan vi endast hantera att ett enda landsting i Sverige drabbas av en kris som innebär 5000 akut vårdbehövande. Vad det nu skulle vara. Inte ens om Öresundsbron rasar med dubbla tåg rakt ner på två fullsatta Kielfärjor så når man väl de siffrorna? Samtidigt visar detta också att vi inte kan hantera ett pandemiutbrott där mer än 5000 personer akut behöver sjukvård, vilket väl ett sannolikare scenario. T ex skulle alltså ett influensautbrott motsvarande spanska sjukan leda till att endast 5000 av kanske miljontalet personer får en chans till vård, och resten får dö i hemmen.

Lite citat.

"Hotbilden förändrades på 1990-talet, vilket ledde till ändrade förutsättningar för beredskapen. Sverige har inte längre någon beredskap för ett oväntat invasionskrig; nuvarande försvarsplanering bygger på en förvarningshorisont på fem år innan kriget bryter ut. Sverige förutsätts således ha fem år på sig att rusta upp, utbilda militär personal och bygga upp lager av sjukvårdsmateriel och läkemedel.
Socialstyrelsen har avvecklat operations- och vårdannexorganisationen. Under perioden 2000–2003 reducerades beredskapslagren genom försäljning, bistånd och destruktion. Efter 2008 skall endast omkring 20 procent av tidigare lagrade volymer återstå.

[...]

Enligt Socialstyrelsens planering skall det finnas kapacitet att hjälpa ett landsting eller en region som råkar ut för en katastrof med 5 000 svårt skadade – exempelvis efter brand eller olycka – med blod/plasma, läkemedel och förbrukningsmateriel. Dessutom finns reservaggregat för strömförsörjning. Under senare år har Socialstyrelsen också byggt upp nya lager för ett annat syfte: nämligen för skydd mot (virusburna) pandemier.
Landstingen håller egen katastrofmedicinsk beredskap. Även denna har minskat, dock främst till följd av kostnadsbesparingar och en övergång till just-in-time för förnödenheter. Det senare innebär att landstingens egna lager är minimala. Försörjningen sker i stället kontinuerligt med hjälp av kommersiella logistikföretag eller grossister, vilka i sin tur också strävar efter att minimera lagren. Landstingens krisplaner har ”små” (lokala) katastrofer som utgångspunkt, snarare än exempelvis krig eller pandemi. Ambitionsnivån eller synen på hotbilden uppges variera kraftigt mellan landstingen."


Så ser det ut. En fördel här är att neosurvivalisten åtminstone kan lägga upp lager av läkemedel i hemmet, åtminstone mildare smärtstillare och febernedsättare, men även se till att spara överbliven antibiotika etc. Finns även möjligheter att införskaffa en del läkemedel från utlandet.

Men bristen på akut vårdkapacitet kan man inte hantera själv, även om man alltså kan ha dämpande mediciner nog för att hela familjen skall kunna ligga utslagna i influensa i en månad i hemmet.

Samhällets civila medicinska beredskap och skydd vid verklig pandemi, katastrof eller krigstillstånd kan sägas vara obefintlig.

Behovet av ransonering ses dock som litet, eftersom det är sjukvården som kontrollerar vårdsituationen. Kritiska läkemedel är ju trots allt receptbelagda och sjukvårdsmaterielgrossisterna säljer inte direkt till privatpersoner oavsett.

Livsmedel
Så kommer vi till matkrisens livsmedelsfråga. Vi känner ju alla redan till att beredskapslagren inte existerar längre, och att Sverige även under andra världskrigets ransoneringsår var kritiskt beroende av import av både mat och bränsle. Vi har egentligen inte varit självförsörjande i någorlunda modern tid.

Lite citat.

"Med dagens säkerhetspolitiska läge synes det osannolikt att Sverige under överskådlig tid skulle drabbas av en försörjningskris. På längre sikt är det naturligtvis ändå tänkbart att utbudet av mat skulle kunna komma att minska drastiskt och orsaka en försörjningskris. Effekterna beror på krisens ursprung.
Den närmast till hands liggande möjliga orsaken till en drastisk minskning av utbudet på livsmedel är avspärrning till följd av en politisk konflikt eller krig i närområdet. En eventuell försörjningskris skulle i första hand behöva lösas inom ramen för EU-samarbetet. Det är emellertid svårt att förutsäga hur omvärlden agerar i en framtida försörjningskris. En längre tids avspärrning, som även avbryter Sveriges utrikeshandel med resten av Europa, skulle skapa allvarliga problem för landet. Det är i första hand Sveriges beroende av att importera vissa insatsvaror i jordbruket som är problematisk. Frågan om den inhemska produktionskapaciteten behandlas vidare nedan.
En avspärrning påverkar det totala utbudet av livsmedel, men däremot inte fördelningen av inkomster inom landet.
En annan möjlig orsak till ett en drastisk minskning av utbudet på livsmedel vore om någon form av sjukdom skulle drabba grödor eller djur i Sverige. Under förutsättning att inte samma sjukdom skulle drabba andra delar av världen skulle problemet snabbt lösas genom ökad import. Svenska livsmedel skulle visserligen bli dyrare för konsumenterna, men det huvudsakliga problemet skulle vara ett större inkomstbortfall för dem som har sin försörjning i den svenska livsmedelsproduktionen. Det är dock inte ett problem som ska behandlas i denna utredning."


Det gjordes 1981 en utredning som refereras till nedan

"I det mycket tättbefolkade Stockholms län bor omkring 300 personer per kvadratkilometer, vilket motsvarar tre personer per hektar. Om femton procent av marken kunde användas för potatisodling, med samma produktivitet som ovan, skulle varje invånare i Stockholm kunna äta 1,3 ton potatis per år, vilket motsvarar omkring 3,5 kilo per dag. Med ett kaloriinnehåll i potatis på omkring 800 kcal per kilo skulle varje Stockholmare få tillgång till 2 800 kcal per dag. I närbelägna Uppsala och Södermanlands län är befolkningstrycket betydligt lägre; omkring 40 personer per kvadratkilometer. Skåne är det näst mest befolkade länet, med omkring 110 personer per kvadratkilometer.

Det moderna jordbruket och dagens livsmedelsindustri är
emellertid mycket beroende av insatsvaror såsom drivmedel, handelsgödsel och bekämpningsmedel
. Omställningsutredningen försökte besvara frågan om det vore fysiskt möjligt att inom landet producera de livsmedel som behövs i samband med en avspärrning. Det ansågs att Sverige skulle klara av en kortare avspärrning på upp till ett år, bland annat tack vare de beredskapslager av förnödenheter som fanns vid tiden för utredningens tillkomst. Däremot befarade man att försörjningsläget vid en längre avspärrning skulle komma att bli ytterst allvarligt, även om en hård livsmedelsransonering skulle genomföras. Eftersom lagren sedan dess har reducerats kan det förmodas att försörjningsproblemen skulle kunna komma att bli värre än vad omställningsutredningen befarade."


Ännu mer intressant är kanske att läsa hur många (eller få) år som en samlad ansträngning att ställa om livsmedelsproduktionen skulle ta.

"Omställningsutredningen beräknade även vilken tid en omställning skulle ta. Det framkom bl.a. att antalet mjölkkor skulle behöva öka, eftersom avkastningen per ko beräknades minska med omkring 20 procent. En dylik omställning beräknades ta 1 år. Fläsk- och fågelproduktionen förutsattes minska med 78 respektive 93 procent och ta 3 år. Förändringen i vegetabilieproduktionen,bland annat en ökad potatisproduktion, beräknades inte kunna genomföras förrän efter 3 år."

När det gäller ransonering vid verklig kris så dras slutsatsen att det nog är kört.

"I en kris där bristen på livsmedel är så stor att folkets överlevnad är hotad, kan dock förmodas att det saknas möjligheter att styra förnödenheter, vare sig med politiska medel eller med den normala marknads- mekanismen. Risken för stölder, hungerkravaller och plundring vore överhängande."

Häpp.

Sammanfattningen säger det kanske lite bättre:

"Det huvudsakliga hotet mot livsmedelsförsörjningen synes vara landets beroende av import av insatsvaror till jordbruket. Politiken bör i första hand inriktas mot att stimulera utbudet av sådana insatsvaror. För att garantera att produktionskapaciteten används för att försörja hela befolkningen med livsmedel bör i första hand reguljära fördelningspolitiska instrument användas. Om effektiviteten i den inkomstbaserade omfördelningen reduceras kan ett kompletterande instrument vara att införa särskilda krissubventioner av de livsmedel som ingår i kriskosten och särskilda krisavgifter på de livsmedel som inte ingår i kriskosten. I en situation då maten inte är tillräcklig för att försörja hela befolkningen är det möjligt att ransonering kan vara ett lämpligt instrument för att fördela tillgängliga kalorier till de grupper som politiskt har prioriterats. Samtidigt är det tveksamt om samhället i ett sådant läge skulle kunna utöva någon avgörande kontroll över fördelningen av resurser."

Importen av insatsråvaror till jordbruket kan översättas till svenska. Olja. Olja. Olja. Olja. Olja. Konstgödsel (N) från Norge. Fosfor (P) från andra delar av jorden. Olja. Fosfor. Kalium (K). Tror att vi kan importera viss PK från Finland.

Slutsatsen kan sägas vara att vi svenskar nog kan tolerera både att få gå (ingen olja), ha det kallt och mörkt (ingen el) och ligga tysta hemma och dö i en pandemi. Men vi kan fan i mig inte tolerera att gå hungriga, för då tar vi till våld. Där skiljer vi oss inte mycket från folket i Egypten, Iran, Algeriet eller nu senast även Bahrain i Persiska Viken...

47 kommentarer:

 1. Jag hajade också till inför länken och plockade ner rapporten. Har dock inte hunnit mer än titta på innehållsförteckningen.

  Sammanfattning, staten kommer inte att fixa något, vi får fixa själva.

  Intressant att de inte hade räknat med möjligheten att det blir avbrott av oljeleveranserna från Saudi Arabien...

  SvaraRadera
 2. Nu blev jag mörkrädd.

  SvaraRadera
 3. Beundrar dig för din förmåga att gräva fram och sätta dig in i intressanta saker!

  SvaraRadera
 4. ylven, det är ju också intressant att OECD-länderna inte kan hantera att t ex Ryssland slutar exportera olja som politiskt påtryckningsmedel. Ryssland står också för över 12% av exporterna om jag minns rätt.

  SvaraRadera
 5. Beträffande olja är det märkligt att muslimska terrorister går över ån efter vatten och genomför terror i Europa och USA samt lägger stora resurser på att kriga i Tjetjenien och Afghanistan när en mycket mer effektiv aktion hade varit att genomföra terrorangrepp mot oljeindustrin på hemmaplan.

  Nu vet jag att man redan är aktiv på denna del av "fronten" och att Saudisk polis/militär gripit hundratals påstådda terrorister, men det verkar ändå märkligt att man inte kraftsamlar mer i dessa områden.

  http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/7117463.stm

  /Martin J

  SvaraRadera
 6. Det känns som att det inte kommer att vara lätt att vara lantbrukare heller om det går åt pipsvängen framöver. Misstänker starkt att det kommer att komma en strid stöm av byråkrater och dekret från högre ort när de sent omsider inser vikten av att kunna producera mat även inom Sveriges gränser.

  Blir väl till att bygga sig en dold jordkällare nånstans där man kan förvara mat åt sig själv åtminstone, staten lär väl roffa åt sig rubbet annars.

  SvaraRadera
 7. Vi har ju goda grannar både i Öst och Väst.
  Bägge kan leverera råolja.
  Gas kan vi få via avsticksledning från Nordstream(Gazprom).
  Mat från USA.
  Vi har ju malmen som handelsvara det har funkat förr.
  Beredskapslager för råolja är lika tokigt som beredskapslager för Malm! Det är bara att skaffa fler sugrör!/Oppti

  SvaraRadera
 8. Det jävliga är att hur mycket man än planerar och förbereder sig på svårigheter så dör man ändå tillsist...

  SvaraRadera
 9. Re: Oppti

  Bevare oss från "mat" från USA. Inte mycket ätbart som har kommit från det landet...

  Jonas

  SvaraRadera
 10. När Mohammed Bouazizi brände sig till döds i Tunisien lyfte en Svedd Svart Svan över världen. Den riskerar att tända eld på alla afrikanska oljeländer från Atlanten till Stilla havet.

  Ransonering kan vara närmare än vi kan föreställa oss.

  SvaraRadera
 11. Det stämmer det som Stalin sa: Döden vinner alltid, problemet är bara att veta när.

  SvaraRadera
 12. Nja. Har man barn lever man vidare, och det är i sig en motivation till att hänga kvar så länge som möjligt (iaf så länge man är en tillgång för sina barn och inte en belastning, vilket man blir tids nog).

  Saknar man barn så kanske man rycker på axlarna och säger att vi alla dör i slutändan.

  SvaraRadera
 13. Anonym 13:17, det är ok med oljekris, oreda och lågkonjunktur om det är början till ett friare liv för de som bor i arabstaterna.

  Måtte de lyckas bli fria och konkurrenskraftiga på världsmarknaden för annars får de riktigt svårt att försörja sig när oljan sinar.

  Det finns redan en infrastruktur på plats som borde kunna användas för livsmedelsransonering i Sverige men utredningsförfattaren såg den kanske inte. Vad den är lämnas som en övning för er. :)

  SvaraRadera
 14. Den strukturen heter väl ICA, Coop och Axfood, samt deras kundkort.

  Allt som krävs är väl lite lag om att man endast får handla på kort samt att korten skall hantera ransonering, och att det tillämpas individuella priser, där priset på en vara blir "större än saldot på kontot" om man uppnått sin kvot. Trots allt lagrar de tre stora alla uppgifter om hur mkt du handlar och exakt vad.

  SvaraRadera
 15. ... sedan kan kedjorna bygga upp interna webtjänster där kunderna kan köpa och sälja sina ransonkvoter till andra.

  SvaraRadera
 16. Att Sverige skulle klara 5000 med akut vårdbehov utöver daglig drift är inget annat än en ren pappersprodukt. Det skulle i sådant fall vara 5000 personer med det "akuta vårdbehovet" att de kan ta sig själva till närmaste vårdcentral/sjukhus, få en snabb översyn och erhålla ett varsitt huvudvärkspiller.

  Redan en bilolycka med fyra-fem skadade påverkar ambulanslogistiken i halva Sverige. några reservambulanser finns inte längre kvar, eftersom det är för dyrt och "onödigt" att vidmakthålla det systemet. Ambulanser är ju dyra.

  Fakta: De ambulanser som finns i Sverige rullar redan. Dagtid är de alla fullastade. I princip hela tiden.

  Vårdplatser likaså. Hur många "extra" intensivvårdsplatser tror ni det finns i Sverige? Svaret är noll. De är alla belagda. I bästa fall skulle man kunna skaka ihop en handfull till ett trettiotal om man har resurser att skicka folk runt till alla avlägsna hörn av Sverige där det råkar finnas en säng ledig. Frågan är hur man transporterar runt dem med ambulanser som inte finns.

  Men intensivvårdsbehövande kanske kan ta tåget själva...?

  När det gäller krisberedskap i sjukvården tycks man tycks fortfarande förlita sig på Försvaret.

  Som ingen har fattat inte längre existerar, och som har svårt att själva få fram ens en handfull läkare till Afghanistan...

  F d "I svängen"

  SvaraRadera
 17. På sina håll är det värre. På Gotland finns det tre ambulanser. Tre. 3. Och det tar sin lilla tid att få dit några andra pga geografin...

  SvaraRadera
 18. "Har man barn lever man vidare" är en klyscha. Man kan påstå att "ens gener lever vidare", men man är själv precis lika död om man har barn eller inte.

  Men att t.ex. ha barn kan göra att det känns mer motiverande att leva.

  SvaraRadera
 19. Struntprat, det hela handlar om att det finns de du bryr dig väldigt mycket om och för vilka du vill säkra välstånd och välmående i framtiden. Skiter du i allt så minskar du möjligheten för dina nära och kära att få ett bra liv efter dig.

  "Lever vidare" är kanske en klycsha, men man lever vidare i minnet hos de som man berört under sitt liv. Ibland är klyschor bra.

  SvaraRadera
 20. Problemställningen har ett direkt samband med prioriteringen av lönebildningen som enda riktigt viktiga fråga i enpartistaten.

  Både igår och idag talar Unionen om att det nu är dags för kompensation för tidigare visat ansvar. Krisen 2008 är ju över, så nu ska löntagarna kompenseras genom minst 3 % i löneökning/år enligt Unionens egen prognos.

  Så länge staten ska tvingas lägga ALLA resurser på att driva upp lön och förmåner åt redan anställda, och annat än kortsiktiga perspektiv är portförbjudna, kan det inte bli resurser kvar till annat. Också.

  Svensk Insider/outsider problematik har fått anta för stora proportioner. Konsekvenserna av att inte ha stoppat fackliga egoistiska intressen måste för helvete vara synliga för var och en vid det här laget.

  Tobias Wallin

  SvaraRadera
 21. Sverker Lenas om Tim Jackson på DN:

  http://www.dn.se/dnbok/dnbok-hem/hur-blir-hamstern-hallbar

  SvaraRadera
 22. Kommer från min värnplikt ihåg de enorma lagren vi hade för +20 år sedan. Bara på "mitt" förband hade vi lika mycket förråd i finkalibrig am/hgr/p-skott som hela FM har idag. På en flygbas med 4-8 flygplan fanns nästan 5000 m3 fotogen, tillräckligt för att förlora hälften i brand och ändå kunna flyga hundra uppdrag/flygplan. Centralförråd runtomkring i landet med drivmedel rymde miljoner kubik. Matförråd för månader, sjukvårdlager för krig med 100000 skadade...

  Att som Roger 12:54 föreslår preppa jordkällaren är en bra början för att slippa stå med byxorna nere och agera i panik när det oväntade (oväntat = tidigare än 5 års förvarning per definition). Sedan måste planen för omställning/använda vänner/handel mm verkställas. Eller som oppti kanske menar; sugröra i terrängen?

  SvaraRadera
 23. Det envåldshärskande kulturimperialismen tillika EoruAmerikanska mediamilitärismen tror sig att den har monopol på demokrati och lägger krav på ensamrätt på tolkningsrätten, demokrati är en gudomlig gåva liksom talförmågan som inpräntat i den mänskliga samhällets alfabet ingår i den mänskliga arvet.
  Mord, övergrepp,utsugning,...som den nygamla kolonialismen under närmare sekel påtvingat kulturfolket strider mot de paroller den västliga teknovålds civilisationen står för,
  Parlamentarismen är delvis missbrukad ty multifinansialismen styr i stort sätt och den demokratiska processen med den rådande komplikationer hos den vacklande Liberalismen tyder på stora problem i de härskande system, Så länge den billiga energitillgången och vapenmarknaden under paramilitära övergrepp kan bibehållas kan man delvis upprätthålla välfärden och en relativ stabilitet, i en inte så avlägset framtid kommer den nya frihetstiden ställa v-världen inför nya val, och då vet den Svenska medie makten med historisk hänvisning att länder utan tro faller lätt i händerna på den västliga envåldshärskaren , den Euroamerikanska den ingår i det världsarmé som under 8 år med alla möjliga krigsföring exkl. kärnvapen förgrep sig på den troende lilla Iranska folket utan framgång, han den rätt att försvara sin förfallna system mot det enda möjliga motståndaren, de rättrogna. Det är skamlig för den nationella mediemakten i detta land som genom sina internationella uttalande, utfästelse,institutioner försvarar rätt o sanning, angripa grunden för frihet o fri tänkande genom att snedvrida den Iranska folkmajoritetens rätt genom att förljugna och tysta folkets vilja.
  Den 11 Feb. över 10 miljoner folkglada medborgare uttryckte sitt stöd för den nya frihetstid den Arabiska folket har inledd utan att den Svenska monopolet på tankelagarna återger en enda rad, den 25 en grupp Israelfinansierade agenter eldar upp sopkärl, detta är huvudnyhet i detta långa land, dess journalister lik de Nordamerikanska knäcksoldaterna som mördar
  försvarslösa individer, på uppdrag av sina arbetsgivare hänsynslös för en futtig månadslön begår det värsta etisk och moraliska brotten, snedvridning,lögn, skapa konflikt mellan folk för att behålla den förfallna liberalismen.

  SvaraRadera
 24. Nordlandsdagar,
  Ja, allt var inte sämre förr trots allt.
  Numera har logistiken och "just in time" optimerat allt ned till anorexins gräns. Därför finns inga som helst buffertar eller marginaler (fråga t ex SJ). Därmed existerar heller ingen som helst beredskap av vad slag det vara må än den du själv har. Enskilt eller tillsammans med närstående.

  Sorgligt? Javisst! Men dithän har våra landsförrädare till politiker fört oss. Det kommer i alla fall jag att minnas när räkenskapens tid kommer.

  Ett samhälle är det som vi gemensamt definierar att vi behöver. Infrastruktur och sociala system för en fungerande vardag samt trygghet. I begreppet trygghet ingår skydd mot det oönskade. Därför har vi t ex räddningstjänst. Nu haltar definitionen med möjlig hotbild till förmån för bonusar och andra egna förmåner så till den grad att all beredskap saknas.
  Idioter. Den som vill ta ansvar planerar konkret för det värsta och hoppas på det bästa.
  /Morfar

  SvaraRadera
 25. Begreppet trygghet har förändrats till uppfattad trygghet. Politiker och beslutsfattare har upptäckt att så länge inget händer så behövs ingen beredskap, folk är trygga ändå. Se på polisens servicenivå här bredvid...

  När det väl skiter sig så tvår alla sina händer och skjuter ifrån sig ansvaret. Eller tappar bort Tsunamibanden.

  SvaraRadera
 26. Synd att man la ned hela civilförsvaret också. Nu finns krisberedskapsmyndigheten med tillhörande generaldirektör och egen hemsida. Det är allt.

  SvaraRadera
 27. Reserverna är bortkonkurrerade, ekonomiskt i företag som kämpar för sin överlevnad och politiskt när det finns andra löften som ger mer röster.

  Å andra sidan accepteras en hel del långsiktig miljö- och klimatpolitik så det är inte helt hopplöst med förberedelser för att hantera eländen.

  Jag håller med Anonym 16:39 att det är ett elände att även civilförsvaret är nedlagt. Vi får hoppas att nästa katastrof inte blir för stor. Lite erfarenheter togs tillvara efter stormen Gudrun.

  SvaraRadera
 28. Tur man inte är diabetiker eller astmatiker om det skulle krisa sig.

  Anders Rydén

  SvaraRadera
 29. Magnus Redin
  Jag bor i det område som drabbades värst av Gudrun.
  Så gott som alla i samhällerna hade ström inom 24 timmar, de fattade alldrig vidden av stormen själv tog det tre veckor för mig, för några bekanta tog det 45 dagar, det var fullständigt lönlöst att förklara situationen för någon som inte var drabbad.
  Till exempel en driftig kille drog igång hemvärnet och deras koktross, för de som frivilligt hjälpte till att rensa vägar och ledningsgator.
  Han kontaktade Alvesta Kommun för att få mat och varm dryck till de frivilliga kommunrepresentanterna såg ut som fågelholkar och vägrade inse att det var ett nödläge!!!
  Tro mig, det finns ingen som helst krismedvetenhet i kommunerna här i Kronoberg.
  Det var en jäkla tur att det inte var minusgrader direkt efter stormen, annars hade det troligen blivit ett nytt "bondeuppror".

  Anders Rydén

  SvaraRadera
 30. Anders Rydén, förhoppningsvis har man lärt sig ngt på detta.

  Men man kan ju undra. När ingen kunde ringa och klaga pga brustna teleledningar och basstationer utan ström så finns det ju inga problem. Och nu har MSB sin krisinformation på Internet, vilket knappast är vad som kommer fungera längst vi problem...

  SvaraRadera
 31. Det är helt rätt att ha krisinformationen på internet, det enda massmedium som är robustare är rundradio. Men man måste givetvis ha en backup när både fasta internetanslutningar plus mobilnäten säckar ihop.

  Själv håller jag på mer TETRA gärna via FTN som backup för myndigheter och kritiska företag, högre krav på backupkraft till 3G näten och att folk skaffar sig mobilladdare för cigarettändareuttag och gärna en reservdunk bränsle till bilen.

  Det vore fint med rörliga WLAN internetnoder ungefär som SVK:s mobila samband som kan sättas upp i områden med helt trasig elförsörjning osv. Undrar förresten om Ericsson har kvar sina rörliga mobilnoder som de brukade åka med till katastrofområden?

  SvaraRadera
 32. Det är helt enkelt så att var och en är sig själv närmast och får klara sig efter bästa förmåga.

  Stannar tågen och eller vägtransporter så är vi utblottade på en vecka och det finns ingen hjälp att få.

  Skulle vi bli avskurna från oljeimport över en natt så står vi som fågelholkar efter ett par dagar.

  Det är då den starkes lag tar över, naturlagarna. Endast den starke överlever!

  SvaraRadera
 33. Cornuopia
  Tro mig, vi på landsbygden här i Kronoberg har lärt oss något.
  Vi får helt enkelt lösa eventuella problem själva, grannar emellan, vi litar inte på att någon inom Kommun, Lansting eller Länsstyrelse kommer till undsättning.
  Det som var mest frustrerande var människor på till exempel arbetsplatser eller bekanta, som inte var drabbade, som hellre prata om senaste avsnittet av big brother eller någon annan struntsak.
  Min teori är att när det händer någon katastrof hamnar många i någon slags förnekelse eller mental förlamning, precis som Inca indianerna när Atahualpa tillfångatogs av Pizarro
  Vete tusan om man skulle vilja hjälpa sådarna människor, man kan ju inte räkna med hjälp från dom

  Anders Rydén

  SvaraRadera
 34. Att samhällsberedskapen raserats efter kalla krigets slut, vet jag som pensionerad officer, men hur många Svenssons vet det?

  Jag som vet har ett privat beredskapslager inklusive vapen. Vi få som har förberett oss, klarar åtminstone något års kaos period, men huvuddelen av Svenssönerna får problem.

  SvaraRadera
 35. Anders Rydén, det är ett problem. Vi var bara utan ström i tre dygn, men värst var väl bristen på telefoni då vi inte ens hade täckning i hemmet vid normala förhållanden med dåvarande operatör.

  Vi klarade oss förstås i princip helt på egen hand, men så var det bara tre dagar.

  Folk i allmänhet var oförstående och undrade varför vi inte svarade på mail eller telefon etc.

  SvaraRadera
 36. Utredningens slutsatser och förslag finns ju emellertid i ett helt annat dokument
  http://www.sweden.gov.se/sb/d/11664/a/130091

  SvaraRadera
 37. Cornucopia

  Välkommen! du är ingen oskuld längre när det gäller strömavbrott.
  Telefon är inget bekymmer, vatten, värme och toalett är det värsta, Får man göra det "stora" eller "lilla" utomhus för EU förresten?
  Har du skaffat mycket salt och en rök för att bevara kött?
  Eller en handpump för vatten till fåren ännu?

  Anders Rydén

  SvaraRadera
 38. Skall skaffa en handpump till den gamla grävda brunnen. Så länge går det en bäck rakt genom vinterhagen, i vilken fåren demonstrativt hackar upp isen om de anser att jag inte fyllt på vattnet i tid. Fast när de får vatten verkar de hellre dricka ur bäcken ändå.

  Med bäck inom 10 meter från huset och sjö inom 100 m så är toalett inget bekymmer, då man kan spola med en hink vatten.

  Dricksvatten finns dels ett lager på hundratalet liter i vinkällaren, plus de 100+ liter som finns i hydroforen och kan tappas ur manuellt. Av erfarenhet klarar vi dock 24 timmar med trycket i hydroforen, även med toalettspolning. Kan rent av klämma in en dusch med dåligt tryck.

  Har batteribackup för kyl och frys, skall skriva ett inlägg om det där någon dag. Räcker att köra frysen 2x per dag för att hålla köttet fryst, så det drar inte mycket.

  Annars finns det hudsalt för saltning av skinn i ständigt lager, tillräckliga mängder för att salta köttet. Har annars ingen egen rök, men känner folk som har, funderar på att bygga en kallrök någon gång när jag har tråkigt, har lämplig terräng i anslutning till huset.

  Värmen är inget problem då vi redan värmer hela huset med kamin. Belysning är inga problem, dels via batteribackup om man vill lyxa, men annars har vi stearinljushållare i strategiska taklampor, t ex i köket vilket ger fullgott ljus, förutom ficklampor etc.

  Enda begränsningen är egentligen vatten. Fixar jag en ny handpump till den grävda brunnen så är det inget problem heller, annars får vi ta från sjön och koka.

  Överlag klarar vi minst tre dagar utan att behöva ladda batterierna, vilket kan göras hos ngn som har ström. Går även att köra tvättmaskin på batteri, så länge man tillsätter varmvatten själv från kaminen och inte kör värmepatronerna i tvättmaskinen.

  Återkommer kring det.

  SvaraRadera
 39. Tillägg; Vi har även en gammal murad kallkälla i en av icke-vinterhagarna, ur vilken man med fördel kan hämta dricksvatten till djuren sommartid. När det är grönbete går det inte heller åt mycket vatten, då det mesta de behöver kommer via gräset.

  SvaraRadera
 40. Grattis då är du väl förberedd
  Om du har en fristående jordkällare kan du använda den som rök , jag minns när min farfar rökte i en hemma.
  Är fåren av allmogeras?

  Anders Rydén

  SvaraRadera
 41. Nix, ingen fristående jordkällare. Bra idé annars.

  Japp, gute.

  SvaraRadera
 42. Källarrökt kallas väl sådant...

  SvaraRadera
 43. Investering?

  Det kanske inte är så dumt att investera lite tid och ett utrymme för lite gamla burkar och flaskor.

  Det slog mig i morse att jag är väldigt duktig på att återlämna dessa förpackningar till återvinningscentralen. Dvs nästan 0 i sparade.

  Det kanske kommer en tid då det är hårdvaluta på förpackningar som man kan förvara sådant man kan tillverka själv i under lite längre perioderer.

  Vad gäller flaskor så kan man ju fundera på om man skall spara som glas eller pet.

  /Skräp idag guld imorgon.

  SvaraRadera
 44. Ja det kanske det kallas, har man en liten brasa också blir det varmrökt;-)
  Skall själv skaffa värmlandsfår snart.
  Angående utbildningsbubblan du skrev om nyligen har mises.org en intressant artikel i ämnet
  Länk:http://mises.org/daily/5045/The-Education-Bubble-Is-Fuel-for-Revolt
  Får nästan en känsla av att man låter eleverna läsa länge för att dölja arbetslöshet.

  Anders Rydén

  SvaraRadera
 45. Fosfor finns det gott om i LKAB:s sandmagasin. Tidigare gjordes det konstgödsel av sanden (apatitsand) men lönsamheten försvann på 80-talet. Max ett år skulle jag tippa att det skulle krävas innan man var i full produktion och då är hela svenska årsbehovet möjligt att täcka under några år, kanske till och med tio i en krissituation. Det gäller nog även om man saknar viktiga insatsvaror från utlandet, verksamheten är såpass liten, såpass högprioriterad och såpass lik annat som görs i landet att om någon central styrning fungerar så skrapar man fram behövliga maskiner från befintlig industri.

  SvaraRadera
 46. Hotläget bör ha förvärrats drastiskt de senare åren då sittande regim likt pilska hyndor springer husse washingtons ärende och bedriver amerikansk utrikespolitik på svenska skattebetalares bekostnad? Jag är tveksam till om de har mandat göra det, åtminstone anser jag washington kan betala deras löner och bespara oss svenska skattebetalare denne utgift för lorten som naiva gett makten.

  SvaraRadera
 47. Detta med mat och dylikt har vår brf fixat i ett sk. militärlager. men detta med nödsituationer har dom flesta människor ingen aning om. Om elen går så går väldigt många omkring och pyntar med värmeljus i alla rummen. Kanske mysigt men om elavbrottet är längre så hinner ju den där 100-packen ta slut rätt fort. Sedan har folk verkligen inte förståelse för att man ska utnyttja så få rum som möjligt om det blir kallt.

  För övrigt så är det samma sak när det gäller kris i landet som utanför landet. Skulle tsunamin kommit denna jul så hälsar UD och regeringen att alla får klara sig själva.
  Vi har ju faktiskt fått sänkt skatt så varför gnäller folk.

  SvaraRadera