Cornucopia?

2010-02-13 09:12

Dags att dra igång valrörelsen för 2010

Det är hög tid att dra igång valrörelsen för 2010. Jag har i varje val sedan år 2000 skickat ett mail om peak oil till våra politiska partier, och röstat baserat på svaret på det mailet. Det kommer jag göra i år igen.

Nu brister det lite i mitt arkiv över gamla svar, men 2002 svarade t ex (mp) så här angående peak oil:

"Olika experter ger olika bilder. Historiskt sett har förutsägelser om att fossila bränslen ska ta slut haft fel."

Miljöpartiet alltså. Huvudet i sanden. Och (m) samma år:

"Vi anser överhuvudtaget att Sverige skall arbeta för att minska användningen av fossila bränslen. Det är viktigt av miljöskäl och det är också bra för att minska vårt beroende av olja."

Omvända världen? (mp) kan förstås inte bejaka peak oil, eftersom de fossila bränslena utgör en av deras huvudfiender, och om de tar slut av sig själva, så faller därmed mycket av (mp):s politik. Höjda skatter, regleringar etc för att minska konsumtionen blir ju meningslösa när konsumtionen minskar av sig själv pga brist, och med det blir (mp) ett meningslöst parti.

Jag hittar tyvärr inte det bästa svaret, vilket var ett svar från (v). Det var något i stil med "vänsterpartiets kongress har beslutat att det inte blir något problem med tillgången till olja förrän tidigast år 2050". Som om geologi styrs av hur man röstar på en partikongress. Blev antagligen så irriterad att jag raderade svaret. En förklaring till (v):s resonemang hittar man i kommunismen, som antagligen är den ideologi som hårdast står för evig ekonomisk tillväxt och ökande industriell produktion till förmån för en växande arbetarklass.

Nu är det dags för att skicka årets brev, och jag tänkte börja med att skriva ett utkast nedan. Jag tar gärna synpunkter, så vi kan få fram ett bättre brev. Alla får förstås själva skicka samma mail, om partierna tidigt märker att frågan är relevant för väljare, så kanske man åtminstone kan drömma lite om att de kan fundera lite och kanske få med en rad någonstans i sitt valmanifest. Men ta upp frågan publikt lär de inte göra, det vore politiskt självmord.

OK, here goes:

"Peak oil, eller oljetoppen om man så vill, är den punkt i tiden då världen uppnår maximal oljeproduktion, en produktion som sedan för alltid kommer minska då nya oljefynd inte längre kan kompensera för den fallande produktionen i gamla fält. En del seriösa bedömare menar att detta skedde år 2008, medan andra talar om att det kommer ske i tidsintervallet 2010-2020. Nya analyser från de senaste åren talar också mot gällande konsensus när det gäller alternativ som kol och fossilgas, där t ex kolet redan peakat i nettoenergi och kommer peaka i tonnage runt år 2025. EU, inklusive Sverige kommer också pga sin ökande konsumtion och fallande produktion av fossilgas att sakna möjligheter att importera tillräckligt med fossilgas för sina behov från ca år 2020, även medräknat import från Norge och Ryssland. Över hälften av EU:s behov av fossilgas kommer inte kunna täckas upp av import år 2030.

Tillsammans utgör olja, fossilgas och kol idag 90% av mänsklighetens dagliga konsumtion av energi. För att under en period av 50 år enbart ersätta dagens globala behov av olja behövs det byggas en kombination av ett kärnkraftverk, 2 kolkraftverk, 630 enorma vindkraftverk eller 1.7 miljoner solpaneler i veckan. Varje vecka. I 50 år. Eller en kraftverksdamm motsvarande Kinas Tre Raviner varje kvartal de närmsta 50 åren. Och kolet peakar enligt ovan år 2025. Skall man även ersätta fossilgasen och kolet behöver det byggas åtminstone tre kärnkraftverk i veckan de närmsta 50 åren, 1860 vindkraftverk i veckan (plus ersättare för gamla vindkraftverk när de behöver bytas efter ca 20 år) eller en Tre Raviner i månaden. Detta tar inte heller hänsyn till jordens stigande befolkning och ökade behov av energi de närmsta 50 åren.

Den ökande inhemska konsumtionen av olja hos de allt färre oljeexporterande länderna kommer tillsammans med deras fallande produktion göra att det runt år 2030 i princip inte kommer finnas någon exportkapacitet av olja i världen, och länder utan egen produktion kommer alltså tvingas klara sig helt utan olja redan om 20 år.

Allt fler länder har nått sin nationella peak oil. Dit räknas stora oljeproducenter som Iran (1974), Norge (2000), Storbritannien (1999), Mexiko (2004), USA (1970), Venezuela (1970), Nigeria (1979) mfl stora oljeproducenter.

Sedan slutet av år 2004 har den globala oljeproduktionen stagnerat och inte ökat, trots en massiv efterfrågan under högkonjunkturen 2004-2007, vilket enligt en del bedömare bidrog till den globala ekonomiska krisen. Inte ens oljepriser upp mot 150 USD kunde öka den globala produktionen nämnvärt, och de flesta U-länder fick uppleva reell brist på olja för viktiga samhällsbehov under några år, så att vi kunde fortsätta skjutsa barnen till fotbollsträningen här i den köpstarkare västvärlden.

Många sätter sitt hopp till oljesanden i Kanada, men enligt Kanada självt kommer den produktionen aldrig kunna nå mer än 4 miljoner fat om dagen, eller knappt 5% av världens nuvarande produktion, och en ännu mindre del av världens framtida behov. Peak oil handlar inte om att oljan tar slut, bara att den kommer bli rejält mycket dyrare och att verkligheten kommer tvinga fram en minskad konsumtion av olja, vilket ger allvarliga följdeffekter.

Allting i det moderna samhället bygger på obehindrad tillgång till billig olja. Den dator du läser detta på har från gruvan till ditt bord förbrukat tio gånger sin egen vikt i olja, och över 50 000 produkter tillverkas direkt av olja, inklusive mediciner. Du kan idag inte hitta en enda produkt som inte någonstans i sin förädlingskedja har förbrukat olja, om inte annat för transporteras till slutkunden.

Det finns också ett samband mellan ekonomisk tillväxt och stigande oljekonsumtion globalt. Vi har själva valt att bl a genom straffskatter exportera vår industriella oljekonsumtion till U-länder tillsammans med arbetstillfällen, och istället för olja importera färdiga produkter. Därmed har vi fortfarande nationellt kunnat expandera ekonomin i västvärlden utan att öka oljekonsumtionen, men globalt ökar den istället desto mer. När oljan sinar kommer produktionen av varor också att minska. En kritisk punkt är det moderna jordbruket, där det förbrukas 6-20 kalorier fossila bränslen för att få 1 kalori mat på tallriken. I praktiken äter vi fossil olja. Även biobränslen är precis som alla andra skogs- och jordbruksprodukter idag beroende av olja för att kunna produceras.

Vi kommer under det innevarande decenniet börja drabbas av effekterna av peak oil, i form av skenande priser på olja, energi, bränsle och kritiskt oljeberoende produkter som mat, samt upprepade krascher i ekonomin eller en global oförmåga att någonsin återhämta ekonomin, även om enskilda länder kan klara sig bättre tillfälligt.

Även OECD-ländernas energivakthund IEA varnar för en kommande oljekris de närmsta 10 åren.

Till skillnad mot den politiska frågan om klimatförändringar, så kommer det geologiska faktumet peak oil att drabba oss allt värre de kommande åren, och inte om 50 år. Det rör sig om två olika frågor. En akut som handlar om vårt samhälle och ekonomi de närmsta 10 åren, och en som rör hur vädret skall vara om 50-100 år.

Detta mail har skickats till samtliga riksdagspartier, samt (fi), (pp) och (sd). Era svar på frågorna nedan kommer vara helt avgörande för hur jag röstar i riksdagsvalet 2010, och kanske för en del av de ca 6000 unika läsarna som läser min blogg varje vecka på http://cornubot.blogspot.com/ .

Mina frågor till dig som representant för ett parti som ställer upp i riksdagsvalet 2010 är därför följande:

- Hur anser ert parti att vi bör bemöta peak oil, peak gas och peak coal?

- Vad vill ert parti göra för att helt avveckla eller radikalt minska olje- och fossilgaskonsumtionen till år 2030?

- Hur skall ert parti säkerställa att kritiska samhällsfunktioner får tillgång till bränsle, inklusive blåljusmyndigheterna och försvaret?

- Hur vill ert parti bevara välfärden och jobben i en värld med fallande oljeproduktion och fallande eller stagnerande ekonomisk tillväxt?

Jag och allt fler med mig anser att denna fråga är den enskilt viktigaste frågan som vi kommer tvingas ta ställning till under detta decenniet, och ser fram emot svaren.

Bland oss som tycker detta är en viktig fråga kommer svaret från dig/er och från de övriga politiska partierna att bli viktiga diskussionsämnen i samband med årets valkampanj och kanske också vad beträffar vilket parti jag/vi väljer att lägga vår röst på i valet.

Jag kommer själv att sprida de svar ni ger och det bemötande dessa frågeställningar får.

Den 4:e november 2009 höll Globala Energisystem med bl a professor Kjell Aleklett en föreläsning om peak oil för intresserade riksdagsmän, så frågan kan inte vara helt obekant för åtminstone riksdagspartierna. För de presentationer som gavs till närvarande riksdagsmän, se http://www.fysast.uu.se/ges/en/headline-news/globala-energisystem-talade-i-riksdagen

En lista med lite andra referenser för den som vill läsa mer finns nedan.

Coal: Resources and Future Production, Energy Watch Group, http://www.energywatchgroup.org/fileadmin/global/pdf/EWG_Report_Coal_10-07-2007ms.pdf

Production from Giant Gas Fields in Norway and Russia and Subsequent Implications for European Energy Security, Söderbergh, Bengt Uppsala University, Global Energy Systems, http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:285447/FULLTEXT01

Peaking of world oil production: Impacts, mitigation, & risk management, Robert L Hirsch et al, US Department of Energy http://www.netl.doe.gov/publications/others/pdf/Oil_Peaking_NETL.pdf

The Oil Crunch: A wake up call for the UK Economy, The UK Industry Taskforce on Peak Oil and Energy Security, http://peakoiltaskforce.net/wp-content/uploads/2010/02/final-report-uk-itpoes_report_the-oil-crunch_feb20101.pdf

Giant Oil Fields - The Highway to Oil: Giant Oil Fields and their Importance for Future Oil Production, Dr Fredrik Robelius, Globala Energisystem, Uppsala Universitet, http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:169774/FULLTEXT01"


Så där. Jag ser fram emot en diskussion kring formuleringarna. Det går säkert att formulera ytterligare några avslutande frågor. Se ovanstående som ett diskussionsunderlag.

Med fördel tar man även upp frågan i kommunalvalet, med lämplig anpassad frågeställning för kommunen. De som bor i Göteborgs kommun kan ju t ex fråga om kommunens fossila fjärrvärmenät. Men kommunanpassning får ni göra själva.
Nedanstående kommentarer är inte en del av det redaktionella innehållet och användare ansvarar själva för sina kommentarer. Se även kommentarsreglerna, inklusive listan med kommentatorer som automatiskt kommer raderas på grund av brott mot dessa.

45 kommentarer:

 1. Bra brev! Är det OK då att skicka utan hänvisning till bloggen? Det ser annars inte ut som en gemensamt verk? Jag skulle vara tacksam om du har lust att lägga ut kontakt-emailadresserna så att vi slipper leta reda på dem själva om du redan har dem.

  SvaraRadera
 2. Tack,
  Dina svar kommer även styra min inställning till partierna. Tror dock inte att en enskild politikers svar på dina kloka frågor påverkar mitt röstval till 100%, men till del. Även om energiförsörjningen är den enskilt viktigaste (politiska) frågan de kommande decennierna, så är jag i grunden ein bisschen cynisk till den enskilde politikerns förmåga att svara för hela pertiets samlade ståndpunkt i denna (för dem) ytterst koplicerade fråga. Men intressant som f-n ska det bli!
  Trevlig helg,

  B-159

  SvaraRadera
 3. Ja, jag skall lägga ut kontaktuppgifter för partierna när vi diskuterat färdigt mailet. Det går utmärkt att skicka frågorna själv, utan att referera till bloggen.

  SvaraRadera
 4. Det kanske kan vara värt att poängtera i inledningen att det inte handlar om att oljan tar tvärt slut. Det verkar vara en vanlig missuppfattning.

  SvaraRadera
 5. Jag delar dina åsikter i energifrågan fullt ut och jag är mäkta imponerad av din kapacitet och engagemang!
  Dock verkar du ha glömt, förträngt?, att Sverige numera är ockuperat land.
  Skrivelserna bör kanske gå till rätt adress?

  SvaraRadera
 6. Viktiga frågor och jag kommer vänta med spänning på svar. Det känns dock som två brev; det ena där du förklarar för politikerna hur det ligger till och det andra där du ställer frågor. Om ett parti inte ens vet vad Peak Oil är faller min röst bort direkt.

  T

  SvaraRadera
 7. Årets val kommer att bli mycket mycket intressant! Det är nog det enda jag behöver säga givet finanskrisen 2.0 och allting annat som händer.

  Må väl!

  SvaraRadera
 8. "Era svar på frågorna nedan kommer vara helt avgörande för hur jag röstar i riksdagsvalet 2010"

  Bra om du skickar det som privatperson, men om du skriver i egenskap av populär bloggare kanske du ska överväga att lägga till något i stil med:

  "...och kanske även för en del av de X antal personer som läser min blogg varje vecka."  "Vad anser ert parti om peak oil, peak gas och peak coal?"

  Förslag:
  "Hur anser ert parti att vi bör bemöta..."


  "Vad vill ert parti göra för att helt avveckla olje- och fossilgaskonsumtionen till år 2030?"

  Hm, kanske en för stark formulering. Kanske något mer i stil med "avveckla" eller "radikalt minska"?


  "Hur vill ert parti bevara välfärden och jobben i en värld med fallande oljeproduktion?"

  "...fallande oljeproduktion och fallande eller stagnerande ekonomi". Fast frågan är för svår att svara på, det går förstås inte att "bevara" under sådana förhållanden (i ett mail). Det är som att fråga "Hur vill ert parti bevara välfärden utifrån att Aztekerna förutsade att världen går under 2012?". Jag tror frågan (i dess nuvarande form) är för komplicerad att besvara, det skulle krävas en diskussion och frågan måste därför nog förenklas eller brytas ner i några på varandra följande logiska delfrågor för att du ska få några vettiga svar.


  "I tidigare valrörelser har inte alla partier bemödat sig att svara på denna frågeställning, men jag är tacksam för de svar jag får."

  Svag formulering som underminerar dina möjligheter att få svar - ta bort. Ersätt med något mer kraftfullt, typ "jag och allt fler med mig anser att denna fråga är den enskilt viktaste frågan som vi kommer att vara tvungna att ta ställning till under det kommande decenniet.

  Det är bra med en fortsätting där du försöker sätta lite press på dem att svara men här är jag mindre säker på hur en sådan skulle kunna se ut. Hastigt utkast:

  "Bland oss som tycker detta är en viktig fråga kommer svaret från dig/er och från de övriga politiska partierna att bli viktiga diskussionsämnen i samband med årets valkampanj och kanske också vad beträffar vilket parti jag/vi väljer att lägga vår röst på i valet."

  Kanske lägga till att ditt mål är att försöka sprida svaren så brett som möjligt (samt sprida info om det faktum att du ev. inte får svar från vissa partier).

  Något sådan.

  Exakt till vem ska du skicka fråga? Lokalt, regionalt nationellt? Bättre (ur en "forskningssynvinkel") är att många läsare skickar samma fråga till många olika personer (lokalt, regionalt) och sedan jämför sina svar än att man skickar samma fråga 100 gånger till en nationell samordnare som ger samma svar 100 gånger

  SvaraRadera
 9. Hej Cornucopia.


  Strålande initiativ! Jag bidrar gärna lite.

  Jag ställde mig genast undrandes när jag läste "...behövs det byggas en kombination av ett kärnkraftverk, 2 kolkraftverk, 630 enorma vindkraftverk eller 1.7 miljoner solpaneler i veckan."

  Det jag som läsare inte förstod vad om dessa 1.7 miljoner solpaneler ersätter de föregående exemplen, eftersom det står ELLER. Sedan, vad är det för solpaneler. Kapacitet och storlek är nog viktigt att ha med för att låta trovärdigare.

  Sedan tänkte jag att det i början av brevet kunde vara jättebra att förklara själva "peaken" med att "vi inte kan hitta nog med olja för att kompensera tömningen av de stora fälten". Det borde vara lätt att förstå.

  Tack för mig, och lycka till du envise kämpe!

  Frekvent besökare.

  SvaraRadera
 10. Utmärkt initiativ och bra brev! Också bra kommentarer från "livet efter oljan".

  När det gäller distribution så föreslår jag att brevet förutom till lokala, regionala och nationella partirepresentanter även skickas till alla ledamöter i relevanta utskott (med mindre anpassningar). Eftersom det är en fråga som påverkar många områden i samhället kan man då dessutom be om att få ett svar ur respektive utskotts perspektiv, tex hur de ser på effekten av peak oil för skatter, trafik, miljö, utrikes relationer, näringsliv, etc, etc.

  Kan vara en bra ide att organisera hanteringen så att det blir en strukturerad kontakt med åtminstone de enskilda riksdagspolitikerna, eftersom jag tror att det ger bättre effekt. När det gäller lokala politiker eller partirepresentanter är det bara bra att ösa på.

  Jag har tidigare fått överraskande bra respons från riksdagspolitiker i andra angelägna frågor. Bara man har ett bra och väl formulerat budskap så kan det sätta igång en och annan tankeprocess.

  Alltså återigen tack för ett utmärkt initiativ!

  SvaraRadera
 11. Utmärkt brev. Tyvärr alldeles för långt för att våra röstmaximerande politiska partier ska orka läsa. Dessutom är detta ingen fråga som man vinner val på. Låg prioritet för partierna alltså. Du kommer nog att få några lagom intetsägande svar, enligt formulär 1 A.

  Jag skriver då och då liknande brev till diverse riksdagsmän. För det mesta får jag "uppmuntrande" svar, typ: - Tack för intressanta synpunkter. Detta ska vi titta vidare på".

  Mvh
  Bosse

  SvaraRadera
 12. Otroligt bra brev och också bra kommentarer hur det kan göras bättre. Har länge väntat på ett "gemensamt upprop" i denna fråga.

  Kommer med glädje skicka brevet, både som e-post och som vanligt brev.

  Eftersom det är ett svenskt val så tror jag inte så mycket just nu på att även skicka det till EU politikerna. Då ska man nog bara skicka ett brev och påpeka att det finns väljare i Sverige som anser detta vara den viktigaste valfrågan.

  För övrigt kanske vi skulle böra med namnunderskriftsinsamling vid fler tillfällen oavsett om det skulle vara val eller inte?
  Skulle gärna gå runt och samla in namnunderskrifter och upplysa om frågan, förlåt fortsätta uplysa i frågan.

  SvaraRadera
 13. Mycket intressant seminarium i Stockholm 10 mars:

  http://www.riskkollegiet.nu/

  Jag har anmält mig!

  SvaraRadera
 14. Mycket bra initiativ! Utan att kunna referera till någon källa tror jag att siffran 11 delar fossila bränslen för att få en del mat är ett "worst case". Varför inte ange ett intervall, t ex 6 - 11 delar fossil energi för en del mat, beroende på typ av jordbruk. Hur som helst är det ju helt ohållbart på sikt. /Tingvarg

  SvaraRadera
 15. Har tipsat ett kommunalråd jag känner väl om en del av dina artiklar. Han är up-and-coming i sitt parti (ett av regeringspartierna) och förhoppningsvis så lyssnar han noga och kan föra det vidare...
  /J

  SvaraRadera
 16. Det finns ett grundläggande problem med den här "Qubic mile of oil"-bilden eftersom den jämför totala energin i oljan som vi stoppar in med den energi vi får ut av alternativen.

  Visst stoppar vi in en qubic mile varje år, men hur mycket av det får vi ut i verklig användningsbar energi med hänsyn till verkningsgraden? Ska bilden bli rättvisande skall man ta hänsyn till hur mycket vi stoppar in i alternativen, inte hur mycket vi får ut.

  http://www.theoildrum.com/node/2320

  Därför behöver inte alternativen byggas i den omfattning och takt som bilden visar.

  SvaraRadera
 17. Är det inte bra att även länka, referera till eller bifoga rapporten Richard Branson mfl har skrivit, det bör väl öka trovärdigheten att det inte bara är några galna bloggare som hittar på?

  SvaraRadera
 18. Mycket bra initiativ och många bra kommentarer!
  Gräsrötterna mobiliserar för förändring.

  Stort tack Cornu, samt alla andra som engagerar sej!!

  Jag kommer absolut skicka ett brev när formuleringen är klar.

  global

  SvaraRadera
 19. Tack för synpunkterna. Jag har ändrat formuleringarna lite ovan, samt lagt till lite referenser.

  Generellt tror jag det är bättre att få flera förfrågningar än en enskild, då det åtminstone innebär att man måste trycka på delete-knappen flera ggr. Kanske kan åtminstone något fastna.

  SvaraRadera
 20. En snabb kommentar: Hur kan en analys vara "modärn" (första stycket)?

  Det ska bli mycket intressant att få se svaren! Tack för en bra blogg.

  /Anders

  SvaraRadera
 21. Ändrade till "nya". De som pratar om enorma mängder kol baserar detta på gamla rapporter från 60-talet eller tidigare. Därefter har alla bara accepterat att det finns i princip oändligt med stenkol.

  SvaraRadera
 22. Bra initiativ.
  Bra inledning kanske med ett tillägg om att peak oil inte innebär att vi har hälften kvar-som många tror.
  Sen är frågorna oändligt svåra att svara på!
  Politiker kan inte annat än ludda till något svar.
  Däremot om man specificerar frågor till
  skatt på bränsle-öka minska
  Kärnkraft-öka minska
  Elproduktion -öka minska
  Import av oljeberoende produkter-jämfört med egenproduktion-skatteneutralt?/Oppti

  SvaraRadera
 23. Frågorna är oändligt svåra att svara på, men politiker har ett partiprogram och en ideologi att falla tillbaka på, och kan därför ge någon form av svar. Eller inte, vilket blir deras egen förlust.

  SvaraRadera
 24. Jättebra! Går det inte att tydligare få med uppslutningen bakom frågorn. Nån elektronisk form av namnlista? För övrigt tror jag att nästa mindre parti som kommer att komma in i riksdagen kommer vra ett "Peak Oil- parti". Inte intresserad av att starta upp ett mobiliseringsforum? Jag håller verkligen inte med dig i alla dina politiska åsikter, men tycker frågan är så viktig att jag direkt skulle signa upp mig.

  /Kubilaj

  SvaraRadera
 25. Det finns andra forum, ex ASPO Sverige, om man vill verka inom en organisation. Är själv inte speciellt intresserad av att tyngas ner av organisationsbyråkrati.

  SvaraRadera
 26. När det gäller kommunvalen kanske man kan lägga till en fråga typ "hur tänker ni minska behovet av resor". Det pågår ju, inte minst i storstäderna, en begynnande politisk positionering för eller emot tät blandstad (som ju är det som kräver minst resor).

  Fast varning här: Alla politiska partier är för tät stad i teorin, men när det kommer till praktisk planering är de alla för det vanliga glest utspridda strösslet som kräver två bilar per hushåll.

  SvaraRadera
 27. Tja, för den guldplätterade Förbifart Stockholm har man ju talat om att bygga förorter som enbart går att komma åt med bil. Kollektivtrafikfria förorter.

  SvaraRadera
 28. "Det rör sig om två olika frågor. En akut som handlar om vårt samhälle och ekonomi de närmsta 10 åren, och en som rör hur vädret skall vara om 50-100 år."

  Kan man inte förenkla lite genom att skippa "väderfrågan"?
  Den enda lösningen gör ju bägge flugorna på smällen så att säga...(samma lösning på två problem, skippa olja mm. alltså)

  Men om väderfrågan skall tas upp, så undrar jag om det är korrekt att tala om just 50-100 år? Anses det inte att klimatet redan är förändrat, och att drastiska ytterligare förändringar kan ske när som helst?

  /en som har fler frågor än svar...

  SvaraRadera
 29. Skippar man väderfrågan får man bara burkade svar "vi tycker att klimathotet är fruktansvärt, och xyz bla bla bla" som svar.

  SvaraRadera
 30. Tycker du gör det bra med bloggandet C.
  Du har koll på mycket och ändå fullt upp med familj. Respekt. Trevlig helg

  SvaraRadera
 31. Bra brev men alldeles för långt. Korta ned det till en tredjedel så tror jag att det får större effekt.

  SvaraRadera
 32. Bra initiativ, men på tok för långt - ingen kommer att hinna/orka/gitta läsa det.
  Har tyvärr inget eget bättre förslag, men jag vet att det ej kommer att bli läst.

  SvaraRadera
 33. Mycket bra inlägg, själv tänker jag dock aldrig någonsin rösta mera. Det enda parti jag i så fall skulle begåva med min röst skulle vara det parti som lovar att minska antalet politikiskt tillsatta tjänster till noll, avskaffa Eu, införa lokal ekonomi med regionala räntefria valutor. Med andra ord en helt utopisk värld.

  SvaraRadera
 34. normalbegåvad kommunpolitiker2010-02-14 22:04

  Mycket bra och sammanfattande brev om peak oil. Skulle vilja passa på att uppmana läsarna att även höra av sig till sina kommunala politiker. Det finns så mycket att ta tag i och arbeta för även på lokal nivå, det är ju ändå där vi lever våra liv. Det är väldigt svårt att som politiker driva frågor kring peak oil så länge det är en icke fråga i Sverige-det behövs press och stöd från er alla.

  SvaraRadera
 35. Mycket bra initiativ.
  Det är dock många och komplexa frågor som ställs varför jag tror det blir svårt att få ett komplett svar från den partirepresentant som blir utsedd att besvara brevet.
  Idag är det ju poppis med planer och policys.
  Om inte partiet kan svara direkt eller skicka över sin "Peak-oil policy" eller plan bör man kanske låta dem få några veckor på sig att arbeta fram en sådan.
  (Det blir ju till stor del som att besvara frågorna men att "arbeta ut en plan/policy" har dels större status och ger dessutom de som inte reflekterat närmare på frågorna en chans just att reflektera och i viss mån rädda ansiktet.

  Oavsett vad slutresultatet blir vidarebefodrar jag gärna brevet i egenskap av privatperson.
  /MVH
  Jörgen Anonym

  SvaraRadera
 36. Kommunpolitiker, precis. Det finns många aspekter som är kommunala, och för kommunen bör man välja egna frågor, t ex kring cykelvägar, kollektivtrafik, fler stopp för pendeltåg, vad gör man för att minska behovet av barntransporter till skolor (=lägg inte ner "byskolorna" och centralisera inte), hur skall hemtjänsten skötas utan bil, hur säkra bränsle räddningstjänst, samhällsplanering etc etc.

  SvaraRadera
 37. Utmärkt initiativ. Dock är brevet för långt då du levererar din egen problembeskrivning med en utförlig bakgrundsbeskrivning.
  Vore det en idé att komplettera med några, förhoppningsvis mer avslöjande, processfrågor för att förstå om partierna ens erkänner problemet och jobbar med frågan?
  Såsom:
  - Hur arbetar partiet med energiförsörjningen i allmänhet och oljetoppen/fossila bränslen i synnerhet?
  - Har partiet någon arbetsgrupp som arbetar med politik för oljetoppen och dess effekter?
  - Har partiet samarbeten med externa rådgivare/forskare för att formulera politiken för en framtid utan fossila bränslen? I så fall vilka?
  - Har partiet andra personer med bakgrund/erfarenhet inom energi och resursteori knutna till sig? I så fall vilka?
  - Vad är partiets bedömning av oljetoppen och dess effekter? (Alltså resultatet av det arbete man eventuellt bedrivit.)
  - Vilken påverkan har analysen för partiets beräkningar av framtida samhällsekonomi och dess ekonomisk-/finanspolitiska program? Exempelvis antaganden om handelsbalans, BNP-tillväxt, inflation, ...?

  Om du har teknisk möjlighet vore det också fint med en underskriftsfunktion, där man som bloggläsare kan ställa sig bakom brevet med sitt namn. Tror ändå att ett brev med 1000 underskrifter smäller högre än 1000 likalydande brev.

  SvaraRadera
 38. och en fråga till:
  - Om partiet kommer i regeringsställning efter valet, hur vill ni då hantera frågan om oljetoppen och omställningen till ett fossilfritt samhälle?

  Alliansregeringen har valt att lägga det under näringsdepartmentet. "Näringsminister Maud Olofsson, tillika vice statsminister, ansvarar för näringslivsutveckling, konkurrenspolitik, behovsmotiverad forskning och utveckling, statlig ägarpolitik, regional utvecklingspolitik, turism samt energipolitik."
  Tycker nog att det förtjänar mer fokus än så.

  SvaraRadera
 39. Ivan, utmärkta synpunkter, jag skall lägga till dem i ngn form senare.

  SvaraRadera
 40. Kör Peak Oil istället för oljetoppen. Den andra känns krystad...

  SvaraRadera
 41. Jag undrar om vi kan saxa några klipp från detta, vi ska också skriva till partierna om Peak oil innan valet, men du han före.

  MWh
  Bengt
  ASPO Sverige

  SvaraRadera
 42. Naturligtvis, sno, låna, klipp, klistra, förbättra. Det var liksom meningen.

  SvaraRadera
 43. Jag tycker att Hummerbilarna verkar bli fler. Folk kanske vill passa på att köra riktigt törstiga saker nu så länge det finns hyfsat billiga drivmedel? Om några år är det nog inte många som har råd att köra en bil som drar tre liter bensin per mil. Kanske dags att börja utveckla tekniken för atomdrivna personfordon?

  SvaraRadera
 44. Litet off topic, men betr Anonyms konstaterande om Hummerbilarnas antal, well, jag har alltid förstått att den grundläggande poängen med sådana bränsleslukare är denna: "Titta, jag har så mycket fyrk att jag inte behöver bry mig om några som helst bränslepriser ...."

  SvaraRadera
 45. Med tanke på att en ny Hummer väl kostar i storleksordningen 800kkr, och tappar 50% av det värdet på andrahandsmarknaden bara du vrider om nyckeln en första gång, så visar Hummer mycket riktigt att du har både dålig smak och så pass mycket pengar att du inte behöver bry dig.

  SvaraRadera