2014-09-01

Invandrare mer positiva till försvaret än svenskar

Enligt uppgift är invandrare mer positiva till försvaret än svenskarna i allmänhet. Detta baserat på preliminära uppgifter från en enkätstudie som elever på Försvarshögskolan genomfört.

Det finns inget publicerat, utan uppgifterna kommer från ett moment i en kurs för officerare, där man bland annat helt enkelt går ut på stadens gator och genomför enkätundersökningar kring svenskarnas åsikter i försvarsfrågor. Bland annat har man åkt i uniform till invandrartäta förorter, där det visade sig att intresset för försvaret är högre än i allmänhet. 

För en del var det en något överraskande upplevelse hur väl bemötta uniformerade militärer blev i förorterna.

Förklaringen ligger rimligtvis i att så många invandrare har en flyktingbakgrund och därmed värdesätter vad det innebär att kunna försvara sig och har sett konsekvenserna av vad ett otillräckligt försvar kan innebära. Rimligtvis är detta en insikt som också bör kunna användas vid Försvarsmaktens rekryteringskampanjer.

Man kommer ändå till Sverige för att fly från våld, förtryck och övergrepp och bygga sig ett tryggt liv. En förutsättning för trygghet är förstås att Sverige kan försvara sig mot yttre hot.

Svensk militär har också sedan BA-bataljonerna på 90-talet ett mycket gott rykte bland invandrare från Bosnien och det bor fortfarande stora mängder invandrare från Bosnien i Sverige, vilket kan förklara det positiva bemötandet.

Med ökande invandring finns här en möjlighet för försvarsvänliga partier att rekrytera röster, då traditionellt starka partier i förorterna snarare vill ersätta militärt försvar med genusoperatörer som via intersektionell genusanalys ska snacka omkull fienden.

Centerpartiet: Inga reformer på grund av flyktingvågen - Södermalm kan ta emot 49 000 flyktingar

Som enda riksdagsparti har nu (c)enterpartiet svarat på frågan om Migrationsverkets finansieringsbehov om 48 miljarder SEK under den kommande mandatperioden. Beskedet är att alla politiska reformer stoppas och inga sådana kommer ske under mandatperioden då flyktingarna går före allt annat, samt att hela landet ska ta lika stort ansvar - vilket kan översättas till att Södermalm ska ta emot 49 000 flyktingar.

Skilj på sak och person. Det finns ingen anledning för mig att fjäska med några partier, och jag redogör nedan för (c):s svar på frågeställningen.

Centerpartiets presstjänst ska ha ett plus i kanten för att alls vågat svara på frågeställningen, vilket tog någon dag längre än Piratpartiet. Centerpartiet menar dock att det endast handlar om 30 miljarder SEK i ökade kostnader, men ändå äter detta upp allt reformutrymme under den kommande mandatperioden. Samtidigt måste man höja ett antal skatter för att få in dessa miljarder, till skillnad mot Piratpartiet som menade att miljarderna bara dyker upp av sig själva. Centerpartiet kallar kostnadsökningen betydande och viftar inte som Piratpartiet bort den. Antagligen har man lärt sig något efter åtta år i regeringsställning.

Karl Malmqvist hos Centerpartiets svarar följande, min fetstil:
"Angående Migrationsverkets prognos är det några saker som vi tycker att det är viktigt att påpeka. Redan i våras reviderade regeringen upp prognosen över hur mycket resurser som kommer att krävas. Skillnaden i kostnadsutveckling för Migrationsverket utgår dock från regeringens budgetproposition från i höstas. Det rör sig alltså snarare om drygt 30 miljarder kronor i ökade kostnader. Dessutom är denna totala kostnadsökning utspridd över ett antal år och, om läget i omvärlden inte försämras ytterligare, tillfällig.

Det betyder inte att kostnadsökningen inte är betydande. Det är den. Regeringen presenterade i helgen utgångspunkterna för ett antal budgetförstärkande åtgärder. Bland dessa återfinns en skatt på den finansiella sektorn, minskade utgifter för vissa arbetsmarknadspolitiska åtgärder, höjda miljöskatter och ökade krav på myndigheternas effektivitet gällande deras lokaler. Därutöver tillsätts en utredning för att minska skatteplaneringen med kommersiella fastigheter.

Sammantaget räknar regeringen med att dessa åtgärder ska bidra till en budgetförstärkning på 25 miljarder kronor under nästa mandatperiod.

Kostnadsökningen inom migrationsområdet sätter också press på det så kallade reformutrymmet. Det betyder dock inte att några reformer inte kan genomföras. Centerpartiet vill exempelvis se en grön skatteväxling, där skatt på miljöförstöring höjs och skatten på jobbskapande sänks. Vi har också presenterat en rapport om hur vi vill spara tre miljarder på ineffektiva arbetsmarknadspolitiska åtgärder för att i stället genomföra reformer som leder till ökad sysselsättning.

För oss är det viktigaste att komma ihåg följande. Forskningen om invandringens effekt på statsfinanserna är tydlig: det viktigaste är en välfungerande integration på arbetsmarknaden. Sysselsättningsgapet mellan inrikes och utrikes födda har minskat under Alliansens tid. Men det är fortfarande alldeles för högt. Centerpartiet driver ett antal reformer som syftar till att sänka trösklarna till den svenska arbetsmarknaden. Bland annat vill vi utöka introduktionsjobben (YA-jobben) till fler grupper och företag. Vi vill också införa en mer rättvis arbetsrätt, där kompetens går före anställningsår i turordningsreglerna. Avslutningsvis har vi ett batteri av åtgärder för att underlätta för de som skapar jobben: de små och växande företagen.

Med vänlig hälsning,Karl Malmqvist"
I en uppföljande fråga berörde jag att när svenska folket öppnar sina hjärtan och tar emot flyktingar i förläggningar på småorter bortom storstadsväljarnas öppna hjärtan, så rusar (sd):s valresultat i berörda valdistrikt. Exempelvis tar Svenshögen med 418 invånare emot 200 flyktingar. I Svenshögen fick nu (sd) 16.95% röster i EU-parlamentsvalet 2014, en ökning med nästan 300% mot 2009, och då var inte beslutet om 200 flyktingar till orten klubbat vid EU-valet. Frågeställningen var då om även andra kommundelar, t ex i storstäderna med sin dynamiska arbetsmarknad, fulla lokala service och goda tillgång till vård, skola, omsorg, psykologhjälp och tolkar, också ska ta sitt ansvar. Sveriges största kommun, Stockholm, tog t ex endast emot 97 flyktingar. Med samma proportioner som Svenshögen skulle en sådan politik innebära att en kommundel Södermalm ska ta emot ca 49 000 flyktingar, som lämpligen kan inkvarteras i tillfälliga baracker i Tantolunden och Vita bergen - trots allt öppnar svenskarna sina hjärtan, och det bör även gälla Södermalm.

Karl Malmqvist svar nedan:
"Centerpartiet och Alliansen har varit tydliga med att de ökade flyktingströmmar som vi nu ser inte ska belasta kommunernas ekonomi, utan att de ska känna sig trygga med att pengar skjuts till från staten. Vidare anser Centerpartiet att det fortsatt ska vara frivilligt för kommuner att ta emot flyktingar, men att staten ska erbjuda en tillräckligt hög ersättning vid mottagande för att kommunerna ska vilja ta emot flyktingar.

Vi tycker att hela landet ska vara med och bidra till, och dra nytta av, en god jobbintegration för de människor som nu kommer till Sverige. Då är det viktigt att de nyanlända i så hög utsträckning som möjligt kommer till orter där möjligheten att snabbt få ett jobb är stor. Sådana platser finns såväl städer som på landsbygden. På landsbygden och inom de gröna näringarna finns också många jobb som vissa nyanlända kan lära sig relativt snabbt. Ett uppmuntrande exempel är ett projekt i Borlänge, där invandrade somalier fick lära sig att bli skogsröjare och sedan kom ut i arbete.

När det gäller SD tror vi att lösningarna står att finna i vårt tidigare svar om en förbättrad jobbintegration. SD vill inte ha integration, de vill ha syndabockar. Centerpartiet vägrar att ge upp på vare sig bruksorter eller förorter. Problem med utanförskap finns, tyvärr, också i hela landet. Men lösningarna är i många fall desamma i såväl stad som land. Det handlar om att sänka trösklarna till arbetsmarknaden, att inte tränga ut enkla jobb med oansvariga löneökningar och att skapa ett gott företagsklimat för de små och växande företagen. Därtill krävs en högkvalitativ och snabb språkutbildning och ett tydligt jobbfokus genom hela mottagarprocessen."
Svaret kan nog tolkas hur som helst, men med tanke på att kommundelar som Södermalm inte tar emot några flyktingar alls, så borde svaret innebära att man vill se mer flyktingar dit. Trots allt finns det betydligt fler arbetstillfällen där än ute på landsbygden. I Svenshögen och liknande orter finns de iaf inte, där finns inga möjligheter att få ett jobb.

På uttrycklig fråga om Södermalm vill dock inte (c) lägga sig i.
"Vi vill inte detaljreglera exakt vem som ska bo var. De enskilda kommunerna måste här ges möjlighet att påverka efter de egna förutsättningarna. Och staten måste se till att de kommuner som tar emot flyktingar ges tillräckliga resurser för att klara mottagandet på ett bra sätt. Södermalm tillhör Stockholms kommun, en kommun som naturligtvis bör ta ett stort ansvar för att välkomna människor och se till att de snabbt kommer ut i jobb."
Fler flyktingar till Stockholm alltså, om (c)enterpartiet får bestämma. Trots allt är inte 97 flyktingar ett stort ansvar och stockholmarna öppnar ju sina hjärtan!

Inga ytterligare politiska partier har svarat på varifrån Migrationsverkets pengar ska komma. Däremot svarar alla utom (sd) och (m) på frågor om zombieundergången.

Riksdagspartiernas politik i frågan om zombieundergången

Glöm finansieringen av Migrationsverkets ytterligare behov av 48 miljarder kronor. Nu har riksdagspartierna (utom (m) och (sd)) svarat på frågan om hur de avser att förbereda sig på och hantera zombieundergången.

Det är bloggen Zombieöverlevnad, som ställt fyra frågor till riksdagspartierna, och till skillnad i frågan om de 48 miljarderna faktiskt fått svar!

Frågorna var följande:
"1. Hur tycker ni Sveriges katastrofberedskap för oväntade händelser är? Vad vill ni förbättra?
2. Tror ni zombier är snabba eller långsamma och tror ni på olika strategier för att bemöta de olika hoten?
3. Hur tolkar ni lagarna angående att döda zombier? Går nödvärnsrätten före griftefridslagen?
4. Kan ni tänka er att göra zombieförberedelser avdragsgilla?"
Svaren varierar, där (s) ger ett generellt burkat försvar om försvarspolitik och (kd) i egenskap av tillbedjare av zombieguden Jesus ("På Tredje Dagen Återuppstånden Från De Döda") vägrar svara.

Övriga svar är mer insatta och engagerade.

(mp) påstår att de grundar sin politik på forskning, men alla insatta vet att det är bullshit, ett mer vetenskapsfientligt parti får man leta efter (se t ex chemtrails-tramset). (mp):s svar på frågan om snabba eller långsamma zombies:
"Miljöpartiet försöker att alltid grunda sin politik på forskning och vill inte uttala sig om zombiers förflyttningsmönster innan god forskning finns på området. Det är ett område som idag inte forskas på i den utsträckning som behövs för att vi som parti ska kunna ta ställning. Eftersom vi inte vet bör en strategi för krisberedskapen ta detta i hänsyn."
(v) vill inte göra zombieförberedelser avdragsgilla utan tycker rent av att det är samhällets uppgift att förbereda för zombieundergången och inget individuella hushåll ska syssla med. Frågan är om (v) alltså inte känner till ansvarsprincipen, eller rent av vill avskaffa denna?
"Det kan bero på vilka förberedelser som avses, men vi tror inte på att lägga ansvaret på den enskilda medborgaren vid en invasion av allvarlig karaktär utan anser att samhället ska vidta de åtgärder som krävs för att ha en god beredskap."
(c) tycker som Sveriges liberalaste riksdagsparti inte att man ska bunta ihop alla zombies i ett fack som snabba eller långsamma. Zombies är individuella, en linje som även (fp) stöder. (c)enterpartiets svar på frågan om snabba eller långsamma zombies:
"Centerpartiet anser att zombier är både långsamma och snabba. Precis som det finns människor som både är långsamma och snabba. Dessutom beror det på vilken typ av zombievirus som florerar hur zombierna utvecklar sig."
(fp) ger besked om nödvärnsrätt kontra griftefrid:
"Brott mot griftefriden inkluderar att ”obehörigen flytta” på en avlidens kropp. Men om kroppen på egen hand ambulerar omkring, kan ingen riktigt svara på vad som gäller. Skjut dem, slå dem med baseballträn, angrip dem med motorsåg – men försök att göra det på ett respektfullt sätt så löser det sig nog."
Alla svaren hittar ni hos bloggen Zombieöverlevnad.

Man kunde tänka sig fler frågor, t ex vilken myndighets ansvarsområde zombieundergången hamnar på. Man kan tänka sig Försvarsmakten, polisen, men mest sannolikt ligger den på socialstyrelsens bord gissar jag. Frånvaron av svar från (sd) och (m) är öppen för tolkning. Kan hända är partikansliet redan övertaget av zo(m)bies i moderaternas fall, och (sd) har svårt att ta ställning till något där inte bara invandrare blir ett problem, då zombieundergången knappast diskriminerar utifrån etnicitet eller födelseland.

Som nämns i förbifarten i Stjärnklart är zombieundergången (felaktigt kallad zombieapocalypsen av preppern Filip i boken - apokalyps betyder upplysning och inte undergång, men alla fiktiva personers bildning är ju inte hundraprocentig) ett internt skämt i prepperkretsar. Klarar man den så klarar man allt.

Påminnelse: Apple kan läsa alla dina iPhone-bilder via iCloud

Med anledning av att ett 70-tal kändisar påstås ha "hackats" och fått sina privata nakenbilder från iCloud så tål det att påminnas om att den sannolikaste källan är någon Apple-anställd systemoperatör. Kom ihåg att Apple kan läsa allt du (automatiskt) laddar upp till iCloud.

Risken för att någon godtycklig Svensson ska få sina privata, mycket intima, bilder upplagda publikt på Internet är förstås mycket låg. De som löper en risk för det är främst kändisar. Men allt du laddar upp till molntjänster, vid frånvaro av klientsidekryptering, kan läsas av systemadministratörer med tillräckliga rättigheter - systemadministratörer som också har åtkomst till eventuella loggfiler och kan radera sin egen aktivitet.

I det förekommande fallet ska det röra sig om iCloud, dit dina foton tagna med en iPryl automatiskt laddas upp. Att Apple har tillgång till dina foton och annan information uppladdat till iCloud framgår av användaravtalet (som du förstås läst innan du började använda tjänsten):
"It may be necessary − by law, legal process, litigation, and/or requests from public and governmental authorities within or outside your country of residence − for Apple to disclose your personal information. We may also disclose information about you if we determine that for purposes of national security, law enforcement, or other issues of public importance, disclosure is necessary or appropriate."
Detta stycke kan inte Apple uppfylla om allt innehåll skulle krypteras på klientsidan. Alltså sker inte klientsidekryptering. Ett annat sätt att bekräfta att klientsidekryptering inte sker är att dina iCloudbilder strömmas över till alla dina iPrylar och iPhoto på din Mac, dvs delas på flera olika enheter, som inte har tillgång till samma klientkrypto.

När ett 70-tal kändisar hackats så är det bara att luta sig mot Occams rakblad. Har en hacker listat ut lösenorden för 70-talet kändisar, eller är vederbörande en Apple-anställd systemadministratör (kanske en tillfällig sommarjobbare, med tanke på tidpunkten) med tillgång till hela iClouds bildbank?

Så kom ihåg att allt du gör med din iPhone bara är halvprivat. Som vanlig Svensson är det antagligen ointressant att läcka dina bilder, men samma bilder kan alltså tittas på för systemadministratörernas låga nöjens skull. Och spektakulära bilder kan förstås läckas även om du är okänd. 

Dessutom begränsas inte iCloud till bilder, utan till i princip allt du har på din iPhone, inklusive kontaktuppgifter, kalender, fingeravtryck om du kör iPhone 5S mm. Kontakter, kalender mm kan man komma åt via iClouds webtjänst, vilket också bevisar att dessa inte klientsidekrypteras, då de i så fall inte hade kunnat användas för att presenteras via en webtjänst. Tagna foton är också geotaggade och går att hänvisa till både en plats och en tidpunkt.

I vår digitala värld är det viktigt att komma ihåg - tag inga digitala foton eller filmer, om du inte är beredd på att dessa kan komma att spridas. Om inte annat kan din dator hackas eller rent av stjälas, med samma konsekvenser. Använd alltid klientsidekryptering av hårddisken för att åtminstone minska riskerna vid stöld. Och molntjänster utan klientsidekryptering innebär att tjänstens systemoperatörer har fri tillgång till ditt data, även om företaget påstår att de inte tittar på kundernas data.

Relaterat till detta är min krönika från i vintras i FAR:s tidning Resultat. Det samma gäller de populära molntjänster för bokföring, fakturering och offerter - systemoperatörerna har full tillgång till ditt företags kunddatabas, vilka priser du ger dina kunder och vilka offerter du ställer ut... Värt att tänka på för den egna företagaren innan man väljer att använda molntjänster för företagets mest affärskritiska data.

Tillägg: Här är en artikel som bekräftar att Apple kan läsa ditt iCloud-data. Den kryptering man har av datat sker på serversidan och nycklarna sparas tillsammans med datat.

Modeblogg: Cornu goes ful hipster

"Jag hade luvtröja innan det var coolt!"
Dags för lite härligt modebloggande igen1.. Förra veckan insåg jag helt plötsligt att jag antagligen är en hipster (fast utan skägg). En smått chockartad upplevelse, som fått hela min självbild att kollapsa.

Börsen öppnar uppåt

Det mesta tyder på att vi får en positiv inledning av börsveckan.

2014-08-31

Topplisteplaceringar Stjärnklart

Stjärnklart hänger kvar på topplistorna, trots att det nu gått en vecka. I morgon kommer eventuellt boken in på vecko- och måndadslistor i de fall den kvalificerar in sig på dessa.

#1 (2) iBooks Overall enligt AppAnnie
#1 (2) iBooks Mysteries & Thrillers enligt AppAnnie
#5 (4) CDON, alla böcker inklusive kurslitteratur
#7 (6) Bokustoppen (inbunden utgåvans placering)
#9 (6) Adlibris, inbunden skönlitteratur
#10 (-) Bokustoppen (E-bokens placering)

Midvintermörker och Midsommargryning ligger för övrigt på #10 och #11 hos iBooks, alla kategorier, vilket innebär att mina böcker ligger på #1, #6 och #7 hos iBooks just nu.

"Som en efter-katastrofenroman är den en av de instressantaste just nu långt bortom Katniss USA och Divergents Chicago, två bokserier vars populäritet är stor bland den yngre publiken. [...] Författaren har med en ovanligt bra timing lyckats skildra ett rimligt undergånsscenario i en svensk miljö med en hel del nyttiga tips om vad man kan tänka på själv."

Nu sjömålsrobotar på ukrainska ICA - två fartyg sänkta av oroade medborgare

Den ryska offensiven mot den ukrainska hamnstaden Mariupol fortsätter. De oroade medborgarna har nu gått ner till lokala ICA och köpt sjömålsrobotar från hyllan och sänkt två ukrainska fartyg från kustbevakningen.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...